Tytuł nowej strony
Kontakt
Księga gości
Licznik
Strona startowa
=> Moje myśli, parafrazy i przekształcone cytaty

"Tylko Jezus może nadać wartość naszym czynom" "Ufaj że miłość Boża przyjmie cię jako ofiarę" "Miłością można najwięcej zbudować" "Tylko ludzie skoncentrowani, skupieni, cisi i opanowani, umiejący milczeć i słuchać uchem i sercem wejdą do królestwa Bożego" "Do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym" "Podejmij wszelki krzyż, wszelkie dolegliwości z ochotą i w miłości dla Pana Jezusa" "Aby upomnienie przyniosło owoc, musi kosztować, a w sercu nie może być nawet cienia emocji" "Przebaczać - tego trzeba się uczyć" "Kto nie modli się do Boga, ten modli się do diabła" "Jezus zawsze i we wszystkim" "Wszyscy mamy swoje pokusy" "Aby łaska Boża dopomagała usiłowaniom naszym ku pomnożeniu Jego chwały świętej!" "Do prawdziwej mądrości należy także czekanie na właściwą porę" "Cierpliwość jest towarzyszką mądrości" "Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora" "Dlaczego Cię kocham Boże? Bo jestem twoim dzieckiem" "Kto pozna siebie w duchu prawdy, oceni też siebie w duchu pokory" "Bóg jest nieskończoną Prawdą, Miłością, Dobrocią i Mądrością" "Szukaj Boga w każdej chwili i każdej sprawie" "Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa" "Świat może mnie wszystkiego pozbawić. Ale pozostanie mi zawsze praca i modlitwa" "Najwięcej wolności mamy w kontakcie z Bogiem" "Mało miłuje ten, kto słowami potrafi wyrazić, jak bardzo miłuje" "Wszystkie promienie życia zbiegają się w Chrystusie" "Życie dla Boga i innych czyni nas szczęśliwymi" "Wiara bez miłości jest ślepa" "W krzyżu nasza wolność" "Serce, które wierzy, pełne jest spokoju" "Prawdziwe miłowanie musi kosztować" "Chrystus jest wyzwoleniem i służbą" "Wiedza bez miłości jest ślepa" "Przebaczenie jest kluczem do naszej celi więziennej" "Nienawiść można uleczyć tylko miłością" "Chrystus szukał małych serc ludzi śmiertelnych, aby uczynić z nich trony dla siebie" "Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca" "Radość wzmacnia serce i wielce pomaga w wytrwaniu w dobrym życiu" "Bóg wymaga od człowieka nie tylko pokory, ale i odwagi" "My jesteśmy nic, a Bóg wszystko" "Przyjmij miłość Boga" "Praca jest najlepszym lekarstwem na smutek" "Prawdziwość i prostota są niemal jednoznaczne" "Dusza dojrzewa w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń" "By zbliżyć się do bliźnich trzeba oderwać się od siebie" "Żyć miłością to wyjednywać przebaczenie dla grzeszników, o Boże miłości!" "Prostota to stan prawdy" "Uczciwość to pierwszy rozdział w księdze mądrości" "Prostota jest szczerością dziecięcą otwartą i przejrzystą" "Jak niewiele trzeba, żeby stracić cierpliwość!" "Więcej niż oczyma zobaczysz sercem" "Dopiero w niebie ujrzymy prawdę o wszystkim. Na ziemi jest to niemożliwe" "Prawdziwa pokora ma w sobie słodkość i ukojenie dla duszy" "Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nigdy nie poświęci wiary" "Wyrzuć, czego za dużo i nieś tylko tyle, ile zdołasz udźwignąć" "O wiele ważniejsze jest być dobrym niż mądrym" "Naszym prawem jest tylko miłować i cierpieć" "Nie bądź przywiązany do honorów, do majętności, do rozkoszy" "Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje" "Prostota znaczy tyle co szczerość, otwartość" "Chrystus jest prawdą, a diabeł od początku kłamcą" "Cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel" "Prosty znaczy wolny" "Powstawaj silniejszy niż byłeś przed upadkiem" "Nie wystarczy radować się silną wiarą, trzeba zabiegać o rozumną wiarę" "Skromność znaczy tyle co pokorność" "Z czystego serca rodzi się owoc dobrego życia" "Cierp z gorliwością o sprawy Boże" "Szczerość i otwartość znaczy tyle co prawdziwość" "Mali będą sądzeni z niezwykle wielką łagodnością" "Jak najmniej proś w modlitwie, a jak najwięcej dziękuj" "Nigdy nie pozwolę kierować się uczuciem czy sercem, ale rozumem i sumieniem" "Prawdziwość znaczy tyle co czystość, niewinność, skromność" "Na dnie każdego osiągnięcia leżą czyjeś cierpliwe i pokorne ofiary" "Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko przez ramiona Jezusa" "Odrywaj dusze od ziemi" "Człowiek bez pieniędzy wart jest najwięcej" "Człowiek tzw. przeciętny, ale cnotliwy i pokorny czyni o wiele więcej dobra i większe rzeczy niż pyszny tak zwany uczony" "Chrystus nie zawrócił z drogi krzyżowej i ja nie ucieknę chociażbym miał doczołgać się na kolanach, obolałych z wysiłku" "Dorobek pracy zewnętrznej dla naszego życia wewnętrznego leży w tym, że praca w wysiłku i trudzie obnaża oblicze naszej duszy i odsłania jej właściwy wyraz" "Bóg uniża duszę pyszną, ale tej, która się upokarza daje chwalebną wieczność" "Stawaj na ostatnim miejscu i dziel upokorzenia Chrystusa, aby mieć z Nim udział w Królestwie niebieskim" "Wiara jest koroną godności człowieka" "Chcę, mój Boże, na Tobie samym opierać moją nadzieję" "Im większy człowiek, tym większa jego miłość" "Uspokojenie wewnętrzne jest niezbędnym warunkiem dla owocnej pracy" "Najlepszą pomocą w każdym działaniu jest modlitwa, jest ona prawdziwym wytworem geniuszu, z nią nigdy nie zbłądzisz" "Nie możemy się zbliżyć do Boga inaczej, jak tylko w samotnej modlitwie, ponieważ przebywa On zbyt wysoko nad nami" "Boże, któryś jest w Niebie! Pozwól, abym prawdziwie doświadczył własnej małości: Nie po to, abym nad nią rozpaczał, lecz po to, bym mocniej poczuł wielkość Twej boskości" "Wszystko przemija... Bóg pozostaje" "Cóż zaprawdę możemy Bogu naszego własnego w darze złożyć, skoro wszystko do Niego należy" "Pan Bóg daje nam niebo, ale przez cierpienie" "Małe akty miłości sprawiają Jezusowi większą przyjemność niż nawet wielkodusznie zniesione męczeństwo" "Mój Umiłowany poucza moją duszę; przemawia do niej w milczeniu i wśród ciemności" "Miłosierdzie Boskie jest we wszystkim, co nas tylko dotyka na ziemi" "Nawet w najgorszym człowieku jest ślad Bożej dobroci" "Przyjdzie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością" "Miłosierdzie Boskie jest we wszystkich darach i stratach" "Prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy" "Módl się w duchu i usposobieniu Chrystusa, jedynie ze względu na cześć Ojca, bez widoków osobistych" "Miłosierdzie Boskie, gdy nam użycza dóbr doczesnych, miłosierdzie, gdy nam ich odmawia, miłosierdzie, gdy nam łzy wyciska lub nam je ociera" "Mój Boże, tak bardzo pragnę cierpieć. Jestem żądny ofiar. Błogosławię te wszystkie, które spotykam każdego dnia" "My nigdy do skargi i zażalenia na Boga przyczyny nie mamy, do dziękowania zawsze i błogosławienia" "Nadzieja i cierpliwość, to dwa lekarstwa skuteczne na wszystko" "Nasz czas należy się ludziom biednym i głodnym Boga" "Czemuż ufność i nadzieja rozpaczy tak łatwo ustępują" "Miarą miłości jest miłość bez miary" "Przyjmij miłość Boga" "Bóg to wszystko co kocham" "Moje wszystko dla Niego" "Na służbie Bożej wszystko jest wielkie, nic nie jest małe" "Bóg mi dał uznanie mojej nędzy i to uważam za jedyną moc moją" "Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych" "Bogu ofiarujemy tylko dochód i owoc, a grunt i własność zatrzymujemy sobie" "Serca czyste często bywają otoczone cieniami i pogrążone w mrokach" "Najbardziej człowiek korzysta osobiście gdy modli się za innych" "Miłość, którą zapalił Pan, pali się w duszy na kształt spokojnego płomienia i przynagla ją do życia miłością i zapalania jej w otoczeniu" "Ufaj w nieprzebrane miłosierdzie Boże i nigdy zbytecznie nie troszcz się o jutro" "Życie każdego człowieka musi być nieprzerwaną wędrówką ku świętości" "Tylko życie poświęcone Bogu i innym ludziom warte jest przeżycia" "Nie czekaj do jutra, by się uświęcić" "Przynieś Bogu w ofierze swoje zbolałe serce" "Nigdy nie można powiedzieć: Już wszystko zrobione!" "Módl się nie tylko słowami i myślą, ale wyprężonym uczuciem całego serca i duszy" "Na sądzie ostatecznym wszystko wyjdzie na jaw" "Boże, wyrzekam się szatana, jego dzieł, chcę tylko Twojego Ducha" "Proś najmiłosierniejszego, aby ci dał łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą" "Zachowanie Bożych przykazań daje radość, a pogwałcenie ich mnoży krzyże i mękę" "We wszystkim, co się dzieje z człowiekiem jest jakaś łaska Boża" "Równy znaczy tyle co prosty, zatem i równość tyle co prostota" "Na końcu życia zbiera się owoce dobrych uczynków" "Im lepiej poznamy siebie samych, tym bardziej zwrócimy się ku Bogu" "By zrozumieć tajniki doskonałości trzeba być ubogim w duchu" "Ufaj pokornie w najdobrotliwsze miłosierdzie Boże" "Nasze cierpienie otwiera niebo wielu ludziom" "Chrystus zszedł z nieba, by nas ze sobą połączyć i sprawić, by nasza wola stała się Jego wolą" "O Boże! Jakże serce moje przepełnione pociechą! Nie daj mi, abym przez to czuł się już bezpiecznym, bo właśnie mogłoby mnie prędkie zasmucenie spotkać" "Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze" "To, że Boska Wolność nie może się oprzeć naszym modlitwom jest najcudowniejszą rzeczywistością życia wewnętrznego" "Nie kościół ma się przystosować do świata, tylko świat ma się przystosować do Ewangelii" "Duch Święty nigdy się nie męczy. To nasze myśli powodują zmęczenie" "Każdy na to zasługuje i każdy ma do tego prawo, aby go kochać" "Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych, niczym więcej" "Wyrzućmy z naszego serca grzech i przywiązanie do niego. Będziemy mieć wystarczająco wiedzy, by zbawić dusze nasze" "Prawdziwą wadą jest mieć wady i nie starać się ich poprawić" "Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę" "Mądry, kto zrozumie błogosławione chwile cierpienia i męki, kto widzi w nich łaskę, która wypracowuje duszę, jak chleb w dzieży" "Składaj Bogu pokorne dzięki za łaskę twojego natchnienia" "Nie sądź, że pokora przeszkadza mi uznawać dary Boże, wiem że uczynił mi wielkie rzeczy i dlatego codziennie opiewam je z poczuciem szczęścia" "Od dawna nie należę już do siebie, gdyż oddałem się całkowicie Jezusowi. Zatem ma On zupełną swobodę, by czynić ze mną, co Mu się spodoba" "Kiedy moja natura się buntuje, Pan mnie karci. Ale czuję, że to Miłość mnie karci" "Prawda ma w sobie znamię trwania, kłamstwo - kona szybką śmiercią" "Bądźcie posłuszni. Przez to będziecie pewni czynienia woli Bożej" "Miej odwagę być poczytanym za nic" "Najtrudniejsze jest zwycięstwo nad samym sobą" "Każdy dobry człowiek jest niebem Bożym" "Ci wszyscy, którzy spełniają jakieś zadania, jeśli chcą by byli słuchani i szanowani, niech czynią tak samo wobec swoich przełożonych" "Wyniesienie zazwyczaj przychodzi po upokorzeniu" "Żyj miłością" "Modlitwa to źródło współczującej miłości" "Bądź swobodny na duchu i w tej swobodzie pracuj na chwałę Bożą" "Ziemia to miejsce wygnania. Marz o niebie" "Cnota i męstwo duszy wzrasta i umacnia się w trudach znoszonych cierpliwie" "Zaprzyj się woli własnej, a wypełnij wolę Bożą" "Tylko Biblia, tylko Chrystus, tylko wiara i uczynki, tylko Bogu i Jezusowi należy się chwała" "Miłość jest ozdobą duszy" "Modlitwa jest dla naszej duszy tym czym deszcz dla spragnionej ziemi" "Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa" "Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok" "Żyć miłością to wyjednywać przebaczenie dla grzeszników, o Boże Miłości" "Jeśli Pan Bóg nawiedzi cię jakąkolwiek chorobą, staraj się przyjąć ją z miłością i dziękczynieniem i znosić cierpliwie wszystkie cierpienia jakie Opatrzność Boża ześle" "W Duchu Jezusa żyć, kochać i pracować" "Niebo zdobywają tylko ci, którzy cierpią, walczą i dają dowód posiadania prawdziwej cnoty" "Kochaj wszystkich Bogiem, nie sobą" "Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Wyznaję, że wszystko, co czynię jest na chwałę Bożą" "Żeby odnaleźć życie, trzeba stracić życie, żeby się narodzić trzeba umrzeć, żeby się zbawić trzeba wziąść krzyż" "Bóg nie chce inaczej udzielać się światu jak tylko z ramion Chrystusa" "Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga" "Nie lękaj się niczego, kto ma Boga ma wszystko" "Sumienie człowieka znajduje spokój jedynie w prawdzie" "Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć" "Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek" "Módl się, milcz, rozmyślaj" "Mów do Boga w słowach prostych, wprost z serca płynących" "Kto karmi się Chrystusem, żyje dla Niego" "Serce proste i duch pokorny - Bóg będzie ich strzegł" "Przyjmuję wszystko, co niesie dzień. Jest to dobra szkoła pokory" "Jezus miłością swoją zamieszka między nami" "Miłość potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść" "Tęsknij za Ewangelią Chrystusową, a nie za wiedzą i filozofią" "Coraz bardziej wzrastaj w łasce u Boga i u dobrych ludzi" "Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełniania woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie" "Trzeba cierpienie przeżyć, żeby je poznać" "Słuchanie twojego rozumu bardziej ci pomoże przed obliczem Boga niż wszystkie dzieła, które bez uwagi wykonujesz i wszystkie dobra duchowe, których pragniesz" "Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować" "Lepiej jest cierpieć dla Boga, niż dokonywać cudów" "Niech twoja dusza będzie szczerze, wiernie, pokornie i gorąco Bogu oddana" "Pracuj duszą miłującą Boga nade wszystko" "Nie sprzeczaj się i nie wymawiaj nigdy słowa nieodpowiedniego" "Choćbyś na siłach upadał nie daj się zachwiać w wierności twojej" "Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć" "Nie szukaj zapłaty na ziemi, nie pracuj dla siebie, ale dla Boga i dla bliźnich" "Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli" "Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu zawierzyć" "Jeśli się spostrzeżesz, że jesteś kuszony, zabierz się od razu do jakiejś pracy i wzywaj Boga" "Skromność i bezczynność nie mogą żyć razem" "Dziwne są cuda miłosierdzia Bożego i niepojęte drogi Opatrzności, którymi Bóg nawraca błądzących" "Niech wam pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających bliźnich" "Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się darmo, bezinteresownie" "Podaruj życie Panu wszelkiego życia" "Wybieraj to co najskromniejsze i najuboższe" "Tak jak stopy niosą ciało, tak uczucie niesie duszę" "Słowa:"Ojcze nasz" uczą nas miłości powszechnej" "Ubóstwo Chrystusowe, jako swą matkę kochaj, ciesząc się jeśli jego skutków, czy to w odzieniu, czy to w mieszkaniu, czy w innych rzeczach doświadczać będziesz" "Synteza wszystkich ludzkich działań, sprowadza się do"kubka wody", podanego w Imię Chrystusa" "Miłość zwycięża mnóstwo grzechów" "Ucz się całkowicie zdawać na miłosierdzie Boże, ponieważ ono tylko nas zna i zna nasze siły" "Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry" "Pokora jest matką mądrości" "Niechaj ci wystarczy Chrystus ukrzyżowany, z Nim cierp i odpoczywaj" "Niech święty pokój niebieski trwa zawsze pomiędzy wami i wszędzie gdziekolwiek was Bóg powoła czy do biednych, czy do chorych, czy do pracy, czy do zwiastowania Ewangelii" "Okazuj miłość wszystkim: zapomnij o sobie, odmawiaj sobie dla innych" "Z miłości macie się karmić nawzajem, przynosić ulgę i umacniać się wzajemnie" "Samotność... to jest przyjemność mądrych" "Jezus staje się ubogim, abyśmy mogli okazywać Mu miłosierdzie" "Rozsądne milczenie jest lepsze niż nerozsądne mówienie""Prawdziwa jest ta chwała, która będzie trwała wiecznie" "Nie wystarczy wiedza, trzeba pokornej wiary" "Na wszystkie natchnienia łaski Bożej bądź gotowy, a dobrym i prostym sercem służ Bogu" "Nie bójmy się, że Chrystus przysłoni nam Boga - On jest po to, aby do Niego prowadzić" "Nie można wyznaczać Bogu terminów" "Boże obdarz mnie pokorną prostotą; niech się nie cenię wyżej nad to, czym jestem i nie wydaję się na zewnątrz innym, niż jestem przed Tobą, który przenikasz tajniki mojego serca" "Tylko miłość czyni wszystko dobrze" "Człowiek tzw. przeciętny, ale cnotliwy i pokorny czyni o wiele więcej dobra i większe rzeczy niż pyszny tak zwany uczony" "Tylko Chrystus, którego królestwo nie jest z tego świata radzi sobie z tym światem" "Sprawiedliwy nie załamuje się przez niepowodzenie, ani nie nadyma przez pomyślność" "Pokój serca rozprasza twój niepokój o siebie samego" "Nie dam sobie zasiać wątpliwości - to wiele. Umiem się obronić przeciwko pokusie - to bardzo wiele. Umiem innych pouczyć o wierze - to doskonała wiara, do której prowadzi nas Duch Święty na modlitwie" "Prostota znaczy tyle co szczerość, otwartość, a z nowu szczerość i otwartość znaczą tyle co prawdziwość, a prawdziwość tyle co czystość, niewinność, skromność, skromność tyle co pokorność" "Stań się jako dziecko, bo to jest największa mądrość""Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko co Bóg daje, kochasz" "Prawdziwie biednym jest ten, kto ma tylko pieniadze" "W złych czynach usychasz, w dobrych - ożywasz" "Najstraszliwszą pokusą jest nie być kuszonym; jest to stan tych których diabeł przygotowuje do gehenny" "Uspokojenie wewnętrzne jest niezbędnym warunkiem owocnej pracy" "Żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć" "Duch Święty, Duch Ojca i Syna niechaj będzie w was obecny" "Darami Ducha Świętego jest: największa prostota, czystość i miłość" "Im bardziej cierpienie jest wewnętrzne i mniej widoczne dla oczu stworzeń, tym większą sprawia Ci radość, mój Boże" "Nie opuść żadnej okazji do ofiary, żadnego spojrzenia, żadnego słowa; wykorzystaj najdrobniejsze nawet rzeczy i spełniaj je z miłości" "Duch Święty"Słodki Gość duszy"naszej to najbardziej wytrwały, wierny i zawsze gotowy do pomocy Przyjaciel" "Jak długo istnieje życie, tak długo istnieje nadzieja" "Wielka świętość polega na wypełnianiu małych obowiązków" "Kto działa z niedbałością bliski jest upadku" "Nie ma przyszłości bez miłości" "Dopełnieniem wszystkich dzieł jest miłość" "Błędy przeszłości zaczynają ciążyć w starości" "Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi" "Czystość co do duszy, ciała i ducha ma być najpiękniejszą ozdobą" "Kochając ludzi uczymy się kochać Boga" "Pracuj sercem ćwicząc się w miłości bliźniego" "Człowiek cierpliwy i łagodny swego wroga zmienia w przyjaciela" "Wszystko przemija... śmierć również minie" "Miłosierdzie jest kwiatem miłości" "Miej zawsze przed oczami koniec swego życia" "Przebaczenie silniejsze jest niż odwet" "Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy" "Chodź przed Bogiem z weselem i swobodą wewnętrzną" "Nawrócić się mamy do dziecięcej prostoty" "Bóg nieustannie utrzymuje nas przy sobie - nasze"nic"przy swoim"wszystko"" "Bóg pozdrawia nas łaską, gdy my pozdrawiamy Go modlitwą" "Duszą misji jest miłość" "Niech Biblia oraz prawo Chrystusa mają zawsze ostatnie słowo" "Modlitwa jest poufnym i przyjacielskim spotkaniem z Bogiem" "Poddaj się woli Bożej, a otrzymasz życiodajną moc" "To tak słodko czuć się słabym i małym" "Ból oczyszcza duszę" "Tylko miłość może wypełnić serce człowieka" "Bóg jest miłością, a ja jestem nicością..." "Zwyciężajcie nienawiść - miłością, nieprawdę - prawdą, przemoc - cierpieniem" "Dla Ciebie, o Boże znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki" "Im więcej posiadamy radości, tym jesteśmy doskonalsi" "Lepsza strata majątku niż strata Boga" "Gdzie nie ma wolności, nie ma miłości" "Panuj przez pokorę" "W świętym powołaniu jak najgorliwiej służ Bogu i Chrystusowi" "Modlitwa jest mową serca" "Modlitwa jest pokarmem duszy" "Módl się podczas pracy" "Obym tylko miłować umiał" "Próby i dopuszczenia Boże trzeba z cierpliwością znieść" "Chrystus światłem życia" "Tylko w imieniu Jezusa i tylko w Duchu Świętym" "Pojednałem w sobie wszystkie kościoły chrześcijańskie" "Nasze usta ma otwierać Bóg i po Bożemu mamy się do siebie odzywać" "Z pomocą Bożą możemy uczynić wszystko" "Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca" "Wytrwanie to łaska nad łaskami" "Nadzieja jest siostrą wiary" "Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek" "Źródłem chrześcijańskiej radości jest pewność bycia kochanym przez Boga" "Cierpienie i dar z siebie są kresem miłości" "Czytanie Pisma Świętego to zasięganie rady u Chrystusa" "Pokora jest matką mądrości" "Bóg daje szczęście, ale... człowiek musi je złapać" "Praca jest modlitwą ciała" "Prawda wychodząca z wiary jest czysta i wolna od mętów i pomyłek" "Prawda przemawia do nas cicho w głębi naszej duszy" "Jeśli chcemy być prawdziwie szczęśliwi, powinniśmy wszystko pozostawić na boku, a zająć się tylko poszukiwaniem prawdy" "Niech błogosławieństwo Boże będzie z wami, a łaska Jego święta niech wam dopomaga" "Mów prawdę, kieruj się prawdą i prawdą żyj" "Prawdziwa władza jest służbą" "Najbogatszym jest ten kto posiada Jezusa" "Miłować to oddać wszystko i nadto oddać samego siebie" "Miłość doprowadza do pokuty" "Nie żal mi życia tego świata" "Niezachwianą ufność pokładam w Boskiej opatrzności" "Najbardziej miłuje ten, kto się najbardziej poddaje, kto w sobie zwycięża siebie" "Miej bardziej bezpośrednią relację z Bogiem aniżeli z ludźmi" "Kościół nie dobiera sobie ludzi, służy wszystkim" "Niech wam wszystkim i we wszystkim Pan Bóg i Jezus błogosławi" "Miłowanie czyni szczęśliwym" "Podaruj mi wielkie serce" "Idź stromą ścieżką" "Wypłyń na głębię miłości" "Miłość przenosi góry" "Służ Bogu i Chrystusowi póki masz czas i sposobność" "Bóg we mnie, a ja w Nim - niech to będzie naszą dewizą" "Jeśli chcesz zmiany zacznij od swojego wnętrza" "Kochać znaczy czynić dobro" "Jezus światłem życia" "Prawdziwie wolny jest ten kto umie przyznać się do winy" "Niech Pan sprawi, aby wszystko to było na cześć i chwałę Jego" "Jeśli jesteśmy spokoini i cierpliwi, odnajdujemy nie tylko siebie samych, ale naszą duszę, a wraz z nią Boga" "Kiedy miłość staje się głęboka i mocna, wtedy uczucia stają się czyste i trwałe" "Wiara to zaślubiny Boga z duszą" "Nie ma granic ukochania sprawy Bożej" "Nie można żyć bez modlitwy" "Bój się sądu i sprawiedliwości Boga" "Bądź zmianą którą chcesz widzieć w świecie" "W modlitwie czerp Bożą wiedzę" "Dziękuj Bogu za Krzyż, Ewangelię, Wieczerzę Pańską i Łaskę" "Największym Bogiem jest miłowanie" "Miej zawsze przed oczami koniec swego życia" "Trzeba milczeć, albo mówić rzeczy lepsze od milczenia" "Młodość mija jak sen" "Życie jest chwilą wieczności" "Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko miłowanie jest nieśmiertelne" "Bogactwo jak zły lekarz czyni nas z widzacych ślepymi" "Jaka myśl taki czyn" "Trud człowieka uczciwego zawsze zaowocuje" "Pierwszą rzeczą, którą Bóg uczynił jest miłość" "Wielkość człowieka mierzymy wielkością wolności" "Światło jest pierwszą prawdą, moim ostatnim pragnieniem" "Piękno jest w prostocie" "Życie przemija jak błyskawica" "Jak długo żyjesz studiuj śmierć" "Zawsze otwarte, zawsze czuwające oczy mojej duszy" "Nie oczekuję niczego, nie boję się niczego, jestem wolny" "Szlachetny człowiek wymaga od siebie, nikczemny od innych" "Nie broń siebie przed innymi, ale innych przed sobą" "Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza" "Nigdy niewolnik pieniądza nie będzie uczciwym człowiekiem" "Kto nie zna celu, nie znajdzie drogi" "Cały świat jest pełen cudów Boga" "Od samych głębi, aż wysoko do gwiazd miłość Boża zalewa wszechświat" "Jezus patrzy sercem" "Dziękuj Bogu i Chrystusowi za niczym niezasłużoną łaskę" "Modlitwa jest ukrytą potęgą, zdolną poruszyć światy" "Jesteśmy w Bogu, a Bóg, którego nie widzimy jest w nas" "Płonną glebę człowieczego serca Jezus chce użyźnić obfitymi łaskami, żeby mogła wydawać z siebie dorodne owoce" "Łamiemy się chlebem i pijemy wino; niechże to będzie nam umocnieniem ku nieśmiertelności" "Dobrych ludzi nikt nie zapomina" "Mądrość można znaleźć tylko w prawdzie" "Najlepsza część życia człowieka stanowią drobne, codzienne przejawy dobroci i miłości" "Patrz Bożym wzrokiem" "Miłość jest królową wszystkich cnót" "Miłość wiąże się z doskonałością i jest duszą świętości" "Ewangelia Słowa to księga ksiąg" "Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby Duch Święty przybył do nas i mieszkając w naszych sercach, uczynił z nas świątynię swojej chwały" "Często badaj swe myśli, słowa i czyny i czyń wszystko z miłości dla Boga" "Pan jest królem miłosierdzia" "Miłość Pańska jest nad wszystkie dzieła Jego, jest koroną Jego dzieł" "Wielkośc miłości poznaje się po tym, jaką ofiarę gotów jest człowiek ponieść w imię tej miłości" "Nie lękaj się niczego, bądź wierny do końca, Bóg współpracuje z tobą" "Walcz z wszelkim złem bronią miłosierdzia" "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać" "Nie boję się ani życia, ani śmierci" "Jezus sieje wokoło siebie blask Swojej litości i dobroci" "Prześladowanie jest znakiem, że wiernie się idzie śladami Jezusa" "Tylko krowy chodzą stadami, lwy zawsze samotnie" "Bogactwo krępuje ducha" "Warunkiem miłości jest pokora" "Miłując jesteśmy zawsze razem" "Miłość będzie naszym życiem wiecznym" "Serce czyste to serce radosne i wolne" "Cierpienie i modlitwa to największe skarby" "Człowiek został stworzony przez Miłość, dlatego ona tak bardzo go pociąga" "Bóg kocha tych którzy dziękują mu w cierpieniu" "Pokonuj złe skłonności i nieuporządkowane uczucia" "Człowiek jest drogą Kościoła" "Podstawowym prawem Królestwa Bożego jest prawo miłości" "Nowe życie jest wspólnotą z Ojcem i Synem w Duchu Świętym" "Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy postępowali podobnie jak dobry i miłosierny Bóg" "Jezus objawił nam, że Bóg jest naszym najlepszym i najmiłosierniejszym Ojcem" "Tylko grzech wypędza Boga z duszy, a nic więcej" "Duch Jezusa jest zawsze prosty, łagodny, szczery" "Gdy mówi przez ciebie Duch Boży, wtenczas nie wolno ci milczeć" "Cnota bez roztropności nie jest cnotą" "Szczęśliwe dusze, które idą za głosem łaski Bożej" "Cokolwiek uczynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą" "Miłość dosięga Boga" "Miłość nie polega na słowach, ani na uczuciach, ale na czynie" "Miłość wypędza z duszy bojaźń" "Pokąd żyjemy, miłość Boża w nas wzrasta" "Milczenie jest mieczem w walce duchowej" "Cierpliwość, modlitwa i milczenie - te wzmacniają duszę" "Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej" "Nie powinniśmy w modlitwie Pana Boga zmuszać, aby nam dał to, co my chcemy, ale poddawać się Jego świętej woli" "Szatan tylko pysznych i tchórzliwych zwycięża, bo pokorni mają moc" "Wierzymy, że powstaliśmy z miłości i w miłość się obrócimy" "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać" "Nie jest ten biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto stale pragnie mieć więcej" "Milczenie bywa wymowniejsze od mowy" "Kapitał skromności przynosi zawsze wysoki procent" "Największe szczęście to urodzić się dobrym" "Żyć to znaczy poszukiwać Boga" "Każda przeciwność jest okazją daną nam w prezencie" "Być człowiekiem, to być odpowiedzialnym" "Łagodny spokój przystoi ludziom, gniewne szczekanie zwierzętom" "Prawdziwie wielki mąż powinien mieć serce dziecka" "Mieć trudne życie to wielki przywilej" "Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości" "Nigdy nie przegap okazji, żeby pomilczeć" "Kochać to znaczy prześcigać samego siebie" "Nic nie jest piękne bez czystości, a czystość ludzi nazywana jest również uczciwością, a praktykowanie jej nazywa się honorem" "Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do wymówienia, ale ich echa są naprawdę nieskończone" "Boże daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić oraz mądrość, bym potrafił je rozróżnić" "Bądź żródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro" "Nie ma lepszego sposobu pobudzenia dobroci w ludziach, niż traktować ich tak, jakby byli dobrymi ludźmi" "Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej przepisami" "Im więcej oddajemy z naszego życia innym, tym większa staje się jego wartość" "Miłość jest najbardziej nieodzownym pokarmem" "Nikt na świecie nie żyje wyłącznie dla siebie. Jesteśmy tu także dla innych" "Trzeba wszystko poświęcić, nawet samego siebie i osobistą wygodę, byle ratować człowieka" "Niezasłużone cierpienie ma moc zbawczą" "Tylko ten kto kocha, potrafi skutecznie pocieszyć" "Żyjemy tylko wtedy, kiedy miłujemy" "Miłowanie jest wszystkim - to wszystko, co wiemy o miłowaniu" "Co jest w życiu nieulękłe? Czyste sumienie" "Plotka to radio szatana" "Kochając ludzi, uczymy się kochać Boga" "Śpieszcie się kochać, nie zwlekajcie z dobrocią" "Bogactwo krępuje ducha" "Miłowanie jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości" "Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót" "Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu" "Miłość to jedyne, czego przybywa, gdy ją rozdajemy" "Najwyższa mądrość jest najgłębszą dobrocią" "Tylko czyn objawia prawdziwą moc ducha" "Miłowanie daje szlachetność nawet tym, których natura pozbawiła tej cechy" "Szczęście jest nieodłączne od ofiarowania siebie innym" "Tak posiadajcie rzeczy tego świata, aby przez nie świat nie posiadał was" "Sami z siebie nic nie mamy dobrego, nasza jest tylko nędza i nicość" "Po ciężkiej próbie używa Pan Bóg błogosławieństwa swego" "Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy" "Pan jest dobry dla wszystkich" "Módl się, pość i pracuj" "Mądry nie gromadzi, ale żyje dla innych i w ten sposób staje się bogaty" "Kłamstwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę" "Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać" "Mnie oczyszcza tylko jedna rzecz ogień miłości Bożej" "Kochać kogoś to zobaczyć go takim, jakim był w zamyśle Boga" "Duch Chrystusa nas zjednoczy" "Grzech to nic innego jak niewolnictwo" "Wszędzie szukaj piękna i dobroci Bożej" "Życie zna tylko jeden cud - miłość" "Sługa Boży ma być zawsze radosny i spokojny, bo wie, że nad nim opieka Boska" "Na wszelkie natchnienia łaski Bożej bądź gotowy, a dobrym i prostym sercem służ Bogu" "Chcieć znaleźć prawdę jest zasługą, nawet gdy się błądzi po drodze" "W wieczności Bożej istnieje tylko jedno: trwanie, w czasie istnieje tylko jedno: przemijanie" "Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości" "Dużo nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy bardzo dużo" "Między dobrymi wszystko dobrze się układa" "Kimkolwiek jesteś, bądź dobry" "Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść ani jednego dobrego czynu" "Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów. Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu. Ale wiemy, że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę" "Miarą solidarności jest miłość" "Dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów" "Prawdziwa czystość uzdalnia do miłości" "Do Boga przez Jezusa w Duchu Świętym" "Cierpliwość jest towarzyszką mądrości" "Kto porzuca wszystko dla miłości Boga wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł" "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą" "Radość jest sercem duszy: oświetla tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie" "Modlitwa jest azylem każdej troski" "Tylko szlachetne czyny są trwałe" "Nie narzekaj na nikogo, nie pytaj o niepotrzebne rzeczy, a w razie potrzeby uczyń to w krótkich słowach" "Broń chwały Boga przeciw ludziom bezbożnym" "Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał" "Abym zawsze z wolą Twoją świętą zgadzać się umiał" "Cuda nigdy nie ustają" "Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością" "Obojętność na cudze nieszczęście w sposób zastraszający rośnie w naszych czasach i tłumi wszelkie szlachetniejsze współczucie miłości bliźniego" "Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii" "Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które świeca umysł, szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania" "Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą" "Boże, spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie był uważany za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku" "Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn" "Boże jestem smutny, gdyż czuję, że mógłbym był lepiej odpowiedzieć na Twoje łaski" "Umiłuj krzyż i wyprzyj się samego siebie" "Nasz dobry Bóg uwielbia, gdy Mu się ktoś naprzykrza" "Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie" "W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu" "Czas trudu tu na ziemi jest krótki, ale nagroda jest wieczna" "Na chwałę Jego świętą w prawdziwej doskonałości wzrastając, coraz obfitsze sobie łaski wysługiwuj" "Miłowanie najlepszym nauczycielem" "Prawda jest chlebem ducha" "Wszystkie wielkie prawdy dotyczące religii, tajemnice dotyczące wieczności zanurzają moją duszę w nadziemskim szczęściu" "Trzeba się oddać całkowicie w ręce Boga, nie licząc na żadne ludzkie oparcie. Wtedy bezpieczeństwo staje się tym głębsze i piękniejsze" "Chrześcijaństwo jest pokojem, miłością i życiem" "Przeżywanie Miłości to ciągłe nawigowanie przy jednoczesnym rozsiewaniu radości i uśmiechów wokół siebie" "Droga do przyszłości prowadzi przez teraźniejszość i miłość" "Bóg chce, aby twoja nędza była tronem Jego miłosierdzia, twoja niemoc źródłem całej Jego mocy" "Kto pragnie dostąpić miłosierdzia w niebie, powinien wyświadczać je na ziemi" "Miłość jest prawdziwą inteligencją, zdolna do uświadomienia sobie prawdy" "Miłosierdzie okazuje ten, kto sam spodziewa się miłosierdzia. Kto szuka życzliwości, niech ją sam praktykuje" "Jeśli upadniecie, zaraz się upokorzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Są tacy, którzy ciągle oskarżają" "Kto nie korzysta z małych łask - nie otrzymuje wielkich" "Dzieła miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości" "Ludzie ratują wartośc pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia" "Miłość Jezusa nikogo nie zwodzi" "Miłosierdzie Boga jest studnią nioezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odbiera" "Miłość, którą mamy świadczyć równoczesnie Bogu i bliźniemu, nigdy nie jest ograniczona takimi przeszkodami, aby nie mogła chcieć dobrze czynić drugim" "Więcej jest takich ludzi, którzy potrzebują dobroczynności, niż takich, którzy opływają we wszystko" "Człowieku, niechże miłosierdzie będzie twoją naturą" "Korzyści łatwo przychodzace, wbrew prawom moralnym, sa już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie" "Miłość jest prawdziwą inteligencją, zdolną do uświadomienia sobie prawdy" "Nieogarniony stał się Niewolnikiem Ogarniającego Go Ojca" "Lepszy jeden mały czyn niż tysiąc planów" "Zdobywaj sercem, nie pięścią" "Pragnę pracować na chwałę społeczności wybranych, zbawiając dusze, które przebywają jeszcze na ziemi" "Chcę spędzić moje niebo na ziemi na czynieniu dobrze" "Nie wystarczy słów prawdy kreślić czarnym atramentem, trzeba pióro maczać w prawdzie i w miłości" "Tylko miłość czyni człowieka potrzebnym na świecie" "Bez cierpienia życie ludzkie przypomina studnię, której źródło wyczerpało się na zawsze" "Im większe są nasze cierpienia, tym bardziej bezgraniczna będzie nasza chwała" "Głupiec szuka szczęścia daleko. Mędrzec znajduje je pod swoimi stopami" "Wszystko w kościele jest dla człowieka i dla jego zbawienia" "Boże, w obojętnie jaki sposób przyjmij ofiarę mego życia za powrót biednych grzeszników" "Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, który sam Bóg na nas nakłada, zawsze jest skuteczniejszy niż umartwienie według naszego własnego wyboru" "Pokora jest tylko prawdą" "Wyrzeknij się chciwości, a za całe bogactwo swoje uważaj posiadanie ubogiego przy narodzeniu, uboższego w życiu, najuboższego na krzyżu Chrystusa" "Pustynia i ciemna noc jest łaską" "Opiekę nad ubogim sprawuje Bóg przez nasze ręce i miłość" "Nie ufaj w siłę własną i ufność połóż w miłosierdziu Boga" "Miłosierdzie względem bliźnich to dobroć i gotowość służenia im" "Miejcie wiarę, a zobaczycie czym są cuda" "Modlitwy pobożne porywają i karmią duszę" "Trzeba wreszcie otworzyć dla innych spichlerze swej duszy i szafy łaski, zjadanych przez mole" "Gdybyśmy pamiętali o Bożym miłosierdziu, to nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra" "Praca obnaża oblicze duszy" "Miłosierdzie jest właściwością Boga" "Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne" "Miłowanie samo w sobie jest szczęściem" "Panie, bądź pochwalony przez tych, którzy przebaczają wrogom dla miłości Twojej i znoszą niesprawiedliwości i prześladowanie. Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie, gdyż przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni" "Jestem Jego własnością" "Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, a drugą miłość do ludzi. Biegnij na obu nogach do samego Boga" "Boże, pozwól, abym był ostatnim we wszystkim, a pierwszym w Miłości" "Tam, gdzie nie ma miłości, rozsiewajcie miłość, a zobaczycie, że będziecie ją zbierać" "Miłowanie uczyni cię wszechmocnym" "Mądry człowiek szuka nie szczęścia, lecz Dobra" "Szczęśliwy ten, kto zrozumie wartość ofiary płynącej z Miłości" "Jedynie ludzie wolni są względem siebie najbardziej wdzięczni" "Im bardziej skupiony w sobie żyje ktoś w swoim wnętrzu, tym silniej promieniuje i pociąga innych. Nawet jego ciało jest w pewien sposób"uduchowione"" "Módl się tylko o to co niezbędne" "Wszyscy w wielu rzeczach upadamy, ustawicznie potrzebujemy miłosierdzia Bożego i co dzień powinniśmy się modlić: Przebacz nam nasze winy" "Nadrabiaj pokorą, czego brakuje ci w doskonałości" "Co po tytułach i dostatku, gdy brak cnoty i opanowania" Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno" "Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka" "Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina, który nie przyczynia się do zbawienia innych" "Dobry Bóg odpłaci rajem temu, kto idzie oddać życie za dusze, jak też i temu, kto przychodzi z pomocom misjom" "Kto jest napełniony miłością jest napełniony Bogiem" "Chciałbym być misjonarzem nie tylko przez parę lat. Chciałbym nim być od stworzenia świata aż do końca wieków" "Z Jezusem w sercu pod opieką Boga zwalczymy wszelkie przeszkody, prześladowania, cierpienie i śmierć samą i znajdziemy drogę do nieba" "Nie ma wielkich ludzi, a tylko mali ludzie z wielką miłością" "Ty, o Panie, zwracasz się z radością i miłością, by podnieść obrażającego Cię, a ja nie zwracam się, by podnieść mego przyjaciela i okazać mu szacunek" "Skutki gniewu są o wiele poważniejsze od jego przyczyn" "Jak słodką radością napawa myśl, że Pan jest sprawiedliwy czyli, że doskonale zna słabości natury ludzkiej. Dlaczego więc się bać?" "Prowadź mnie, abym zupełniej oddać się mógł służbie Twojej świętej" "Człowiek został powołany na świat, a więc jest światu potrzebny" "Gdy człowiek tak wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo - najtrudniejsze, bo nad samym sobą" "Przeciwności losu uczą mądrości. Powodzenie ją odbiera" "Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy" "Rzeczy stworzonych o tyle tylko należy używać, o ile one dopomagają nam do prawdziwego służenia Bogu" "Dla tego kto wierzy, sytuacja nigdy nie jest beznadziejna" "Na choroby naszego czasu - rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego i niezadowolenia - lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Jezusie, opierając się na fundamencie wieczności i nie dają się zachwiać w swoich poglądach i działaniach przez zmienne i modne opinie, teorie i błędy" "Miłość, czystość i pokora to trzy królowe, które zawsze kroczą razem i nie mogą istnieć bez siebie" "Mamy prawdę w sercu i ona daje światło duszy, radość życia, każdy zryw ku dobru" "Tem kto chce być lepszy musi mieć duchową radość" "Cała nasza szczęśliwość polega na zupełnym zapomnieniu o sobie i o wszystkim innym, na myśleniu wyłącznie o Bogu" "Znoszenie udręk, zniewag, oskarżeń oraz dobrowolny wybór ubóstwa jest głupstwem dla świata i wolnością w oczach Boga" "Nie ma miłości bez ofiary" "Droga do Miłości może prowadzić do krzyża" "Czystość widzi jaśniej" "Bądź zawsze do dyspozycji drugich; nigdy nie szukaj samego siebie" "Skarbem są bracia krzyżujący, kochajmy ich" "Wyniszcz w nas wszelkie niedoskonałości jak ogień, który wszystko w siebie przeistacza" "Duch ubóstwa to życie w radości dnia dzisiejszego" "Pan jest naszym prawdziwym dziedzictwem i całym oczekiwaniem" "Prawdziwa wolność to nie przywiązywanie się do niczego" "Ustawicznie odrywaj się od samego siebie z zamiarem życia jedynie w Bogu i przez Boga" "Miłość zła nie znosi, ale nie rani źle czyniących" "Bóg może tylko kochać, a Jego miłość jest ogniem" "Prawdziwie czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czystym sercem i duszą uwielbiać Boga" "Kto chce czegoś innego niż Jezusa, ten nie wie czego chce" "Przyczyną upadków jest ucieczka przed krzyżem" "Brak pokory jest przyczyną, że Pan Bóg łaski nam nie udziela" "Wszystkie cierpienia zsyłane są przez Pana i z miłości Jego pochodzą" "Bóg jest wszystkim, a cały świat niczym" "Mili są Bogu ludzie cierpiący" "Gardźmy tym, co świat kocha i o co zabiega" "Kochać Pana - to mieć wszystko. Kochać Pana - to dać wszystko" "Kto chce rządzić innymi, musi najpierw zapanować nad sobą" "Do żadnego zajęcia, do żadnych ćwiczeń pobożnych nie miejmy szczególniejszego przywiązania" "Zostawmy światu jego pociechy, a Bogu dziękować będziemy sercem całym za drogę, na której nas postawił" "Doskonałość nie polega na tym, że się nie ma przyjaciół, ale na tym, że się ma dobrych i świętych przyjaciół" "Bądź tylko dla Jezusa" "Niech święty pokój niebieski trwa zawsze pomiędzy wybranymi" "Codziennie musimy umierać sobie, ciału i światu" "Roztropny umiar jest lepszy, niż ślepy zapał" "Rozważaj w uciskach srogie męczenników świętych udręczenia, a twoje staną ci się małe i nic nie znaczące" "Im bardziej uzależnimy się od Boga, tym większa jest nasza wolność" "Gdy utrapienia przyjmiemy z poddaniem staną się dla nas prawdziwym dobrem" "Miłość nie ocenia, tylko daje" "Ziemia bardziej mogła by istnieć bez słońca, niż bez modlitwy" "Potrzeba nie tyle nauki, ile dobrych przykładów" "Jeśli ze słabości upadnę, będę patrzeć na Ciebie, mój umiłowany Jezu i wspomagany przez Ciebie będę powstawać" "Roześlij Panie ducha modlitwy. Niech gorzeją nim i niech będą go pełne serca całego chrześcijaństwa" "Pokora przynosi duszy pokój, słodycz i uciszenie" "Najbardziej spodobamy się Bogu, gdy poddamy się Jego woli" "Niech Pan nie pozwoli nam oddalić się od Jego obecności" "Chcę ukryć się w Panu Jezusie, Jezusa kochać, zjednoczyć się z Jezusem i iść z Nim na podbój dusz" "Bez posłuszeństwa i braterskiej miłości albo małe, albo żadne są nasze dobre uczynki" "Miłość Pana sięga tak daleko, jak żadna inna" "Cierpienia przez Boga zesłane są pouczeniami, a nawet błogosławieństwami" "Wielomóstwo nie jest nigdy bez winy" "Być zrównoważonym w każdej okoliczności, z każdą osobą, w każdym miejscu, w każdym czasie to dojrzała świętość" "Stworzyłeś nas dla siebie Boże i nasze serce będzie niespokojne dopóki nie spocznie w Tobie" "Błogosławmy tylko jedno święte Imię. Spożywajmy jeden prawdziwy pokarm i napój. I prowadźmy do jednej nadziei poprzez jedno narodzenie" "Kto tego tylko chce, czego Bóg chce, ten już na ziemi ma niebo w duszy" "Jeśli nie można nieustannie trwać w radości, można trwać w pokoju. Jest on owocem miłości, zrozumienia i zgody" "Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną" "Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro" "Uczyń w swoim wnętrzu pustelnię, w której przebywa Chrystus" "Potrzeba ci zawsze na nowo umierać sobie i na nowo zmartwychwstawać" "Przed Duchem łaski i światłością Słowa niech ustąpią mroki grzechu i noc niewiary" "Pokój znajdziemy tylko w pokornej uległości" "Wystarczy mieć tylko miłość, a można się nie martwić o wszystkie inne cnoty" "Stańmy się wzgardzeni na tym świecie dla Tego, który dla nas został wzgardzony" "Modlitwa to dobre lekarstwo" "Wszystkie cierpienia zewnętrzne są niczym w porównaniu z ciemną nocą duchową, gdy zgasa Boskie światło i milknie głos Boga" "Powinienem, o mój Panie Jezu, nie gdzie indziej szukać mojej radości i szczęścia jak tylko w Tobie. Chcąc posiąść Twoją świętą miłość, trzeba iść drogą, którą Ty kroczyłeś. Znajdę Cię tylko na drodze krzyża" "Jesteśmy najbardziej podobni do Pana, kiedy przebaczamy bliźnim" "Do zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko" "Stracony to czas, w którym nie myślisz o Bogu" "Droga miłości własnej jest śliska i zawsze doprowadza do ścieżek krętych, wąskich, znajdujących się nad przepaścią. Więc módlmy się, by na nie nie trafić!" "Czyńmy wszystko w celu przypodobania się Jezusowi Chrystusowi" "Cały świat nie jest dostateczny dla naszych pragnień, Pan je tylko zaspokoić może" "Ubóstwo miłujących je serdecznie obdarza wiecznymi bogactwami" "To, że uznajemy się za sługi Boga jest najświętsze, najczystrze i najdoskonalsze" "Służyć Bogu to więcej niż królować" "Tylko miłość czyni wszystko dobrze" "Kochać znaczy czynić dobro" "Prawda z Bogiem - to wiara. Prawda ze sobą to pokora" "Trzeba ukryć swego ducha w Duchu Jezusa. Bądź niewidoczny, aby widziano samego Jezusa" "Pan jest tak bardzo czysty, tak bardzo piękny. Jest samą Dobrocią" "Opuść siebie, nie miej woli, ani wyboru" "Miejcie miłość dla wszystkich, nikt nie jest różny od was" "Wszystko co nie jest dla wieczności jest próżne" "Biedne te dusze, którym Jezus do szczęścia nie wystarczy" "Jakie myśli, takie czyny" "Znośmy z prawdziwą cierpliwością wszelkie cierpienia, udręki i strapienia, jakie zgotuje nam świat. Cierpliwość bowiem nigdy nie zostaje pokonana, ale to ona zwycięża świat" "Biednym służmy z miłością jak samemu Chrystusowi, ratując nie tylko ciała, ale i dusze" "Pełnienie woli Pana daje równowagę w życiu" "Trudy, prześladowania to droga, którą się idzie ku świętości i chwały" "Milczmy więcej, a rozmawiajmy częściej o Panu Jezusie" "Pan jest Bogiem pokoju i nie chce abyśmy mu służyli w niepokoju i udręczeniu" "Więcej zbudujemy dobrym zachowaniem się, aniżeli najrozumniejszą rozmową" "Kto o obcych dla siebie rzeczach milczy, ten we wszystkim doznaje spokoju" "Jeżeli będziemy wytrwali, zawsze będziemy modlić się z radością" "Poddajmy się Bożej woli i błogosławmy sprawiedliwy gniew Najwyższego" "Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Panem" "Gromadźmy sobie skarby miłości - zabierzemy je ze sobą do nieba!" "Upokarzajmy się zawsze z miłością przed Bogiem i przed ludźmi" "Zapanuj nad grzechem, zanim on zapanuje nad tobą" "Gdy pogrążasz się w sercu Jezusa, staje się On twoim wszystkim" "Radość jest siecią miłości, którą złowisz ludzkie serca" "Kochać to zapomnieć o sobie dla innych" "Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości" "Bóg myśli o tobie, abyś ty myślał o innych" "Wiara jest pewnością bez dowodu" "Najlepszy akt miłości Bożej to chętne dźwiganie krzyża" "Cierpliwość, siła i wytrwałość są ugruntowane na prawdziwej miłości" "Z miłości ku Bogu nie lękajmy się ofiary z życia w kwiecie wieku" "Chciej poznać Boga i duszę, nic więcej" "Bądźmy cudem ufności" "Gdy Bóg twój to wszystko twoje" "Nie martwmy się o jutro. Myślmy o tym, żeby być dobrymi już dziś" "Wpatrujmy się w Chrystusa, rozmyślajmy o Nim, uwielbiajmy i starajmy się Go naśladować" "Poświęć wszystko dla zjednoczenia się z Bogiem" "Pokładajmy nadzieję w Bogu, a nie w życiu, które kończy się śmiercią" "Choćbyś przemierzył i przeszukał cały świat, pomoc możesz znaleźć tylko w Bogu" "Szybko przemijają i giną rozkosze tego świata, nie można ich zatrzymać, a życie, zdrowie i każda stworzona rzecz przemijają jak wiatr" "Jeżeli nie ma miłości bliźniego, to nawet ekstazy nic nie pomogą" "Im usilniej człowiek się stara otwierać na Boże działanie, tym większa się staje jego szczęśliwość" "Wszelka przyjemność, radość i rozkosze miłości w porównaniu ze szczęściem, jakie daje narodzenie Boga w duszy, nie są radością" "Módlmy się o wielkie, święte łaski Boże, które nam zapewniają niebo, zbliżają do Boga, odrywają od ziemi, podnosząc duszę w świetlane regiony życia nadprzyrodzonego" "Gdy nie możesz się modlić, niech modlitwą twoją będzie zupełne, stałe, chętne, pogodne zgadzanie się z wolą Bożą" "Nie szukajmy w modlitwie ukojenia, lecz gotowości na spełnianie woli Bożej" "Bez modlitwy nie ma życia dla Boga, nie ma służby Bożej" "Modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem" "Kochać, cierpieć i modlić się - to treść każdego życia z Bogiem i dla Boga" "Najwyższym stopniem modlitwy jest miłosne oddanie się Bogu" "W radościach i słodyczach śpieszmy rychło do Boga z bojaźnią i szczerością, a nie będziemy oszukani, nie pójdziemy za próżnością" "Bóg to ogień, który ogrzewa, oświeca i przemiena" "Weselmy się i radujmy w wewnętrznym skupieniu z Nim razem, gdy posiadamy Go w naszej duszy" "Miłosierdzie jest przed wszystkimi dziełami Pana" "Współpracować w zbawieniu dusz to działo tysiąc razy ważniejsze, niż jakiekolwiek sprawy tego świata" "Uszczęśliwiaj a znajdziesz szczęście" "Cierpieniami Bóg wybawia cię od jeszcze większych cierpień" "Z krzyża twego nie schodź nigdy sam, ale czekaj cierpliwie, aby cię wola Boża uwolniła" "Boże, jesteś obecny wszędzie, gdzie są ludzie. Bez Twojej łaski trudno jest żyć" " Stajemy się świątynią Boga zwłaszcza wtedy, gdy przygotowujemy się na przyjęcie Ducha Świętego" "Bojąc się Boga nie boimy się diabła" "Gorliwość niechaj wyróżnia chrześcijan w ich życiu żarliwej miłości, tak aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali" "Prawdziwa jest ta chwała, która będzie trwała wiecznie. Żeby ją osiągnąć, niekoniecznie trzeba dokonywać dzieł rzucających się w oczy, ale wystarczy ukryć się i praktykować cnotę w taki sposób, by nie wiedziała"lewica co czyni prawica"" "Zawierzenie jest drogą najkrótszą, aby iść do Boga, posiąść Go i nim się radować" "Im więcej będziemy cierpieć tu na ziemi, tym większą chwałę będziemy mieli w niebie" "Potrzebujemy Ciebie, dawcy życia, gdyż jesteśmy martwi" "Nasze życie będzie wieczną wiosną, jeżeli w naszych sercach nieustannie będzie kwitnąć miłość" "Gardźmy tym, co świat kocha i o co zabiega" "Miłujmy Boga Jego miłością" "Im bardziej oddalasz się od rzeczy rziemskich, tym bardziej przybliżasz się do rzeczy niebieskich i bardziej odnajdujesz się w Bogu" "Niewielka to miłość, która szuka miary miłości, albowiem miarą miłości jest kochać bez miary" "Pragnijmy i starajmy się o to, aby wszyscy poznali i ukochali Pana naszego Jezusa Chrystusa" "Z pobożnych rozmów wyradza się miłość Boga, zbudowanie bliźniego, nienawiść świata, pragnienie królestwa niebieskiego" "Nie zapominajmy, że łaska przychodzi tylko do pokornego serca" "Jeśli człowiek pozbawiony jest nadmiernej troski o siebie, kieruje swą miłość ku Bogu i cnotliwym czynom" "Im bardziej się ogałacasz tym więcej miejsca może w tobie Bóg napełnić" "Powinniśmy stale wzrastać i postępować w cnotach, aby móc wydać słodkie owoce świętości i przykłady cnót, które innych skutecznie przyciągną na drogę Pana" "Czyń dobro, gdziekolwiek jesteś, aby każdy mógł powiedzieć, że jesteś synem Chrystusa. Być dobrym tzn. żyć dla szczęścia innych, ich szczęście mieć na względzie. Zarówno w rzeczach wielkich jak i małych zawsze dążyć do tego, by innym życie osładzać i upiększać" "Zostaw owoce Bogu - one nie do nas należą" "Jeśli nie cofniemy się w przestrachu, lecz pozwolimy się wprowadzić w ciemną noc duchową, to stanie się ona dla nas przewodnikiem" "Mądry poszukuje doskonałości, głupiec poszukuje majątku" "Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma gniewu ani zamętu" "Jeśli mamy się modlić o dobre sługi Boga, to musimy działać jak gorliwi słudzy Boga" "Mów mało i nie wtrącaj się do spraw, kiedy cię nie pytają" "Prawdziwego spoczynku nie zazna nigdy człowiek, który nie zna umęczenia pracą" "Gałęzie wydają owoce tak długo, jak pozostają połączone z drzewem, nie poza nim. Tak i my wydajemy dobre owoce, gdy trwamy w Bogu" "Tylko miłość jest wieczna i przekracza granice czasu" "Albowiem kto zajmuje się rzeczami tego świata nie nadaje się do objęcia Królestwa" "Jesteśmy częścią Twoją Panie, którą wyrwałeś z ciemności" "Łaska nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory" "Bóg dla wydoskonalenia człowieka słabość zsyła, aby krzyż ukochał i zrozumiał, że nie w powodzeniu i zdrowiu blisko się jest Pana Jezusa i że na tej ziemi nic trwałego nie ma dla nas" "Jedynym lekarstwem na wszystkie troski i niepokoje, to bezgraniczna ufność Panu" "Często prośmy Boga o miłość, o światło, o pokorę" "Niech się dzieje wola Pana we wszystkim, a Imię Pańskie niech będzie zawsze uwielbione" "Udziel nam łaski czystości serca, duszy i ciała" "Bóg chce tego co dobre i korzystne dla twojej duszy - ty zaś nie zawsze tego szukasz" "Zabiesz Panie i przyjmij całą wolność naszą, pamięć i rozum i wolę całą i cokolwiek posiadamy. Ty nam Panie to dałeś. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli. Daj nam jedynie miłość Twą i łaskę. Albowiem to nam wystarczy" "Pokora i miłość są matkami cnót" "Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć: Przyjdź królestwo Twoje" "Co po tytułach i dostatku, gdy brak cnoty i opanowania" "Trudno człowiekowi o sobie zapomnieć" "Miłość oznacza dawanie bez miary, bez domagania się wynagrodzenia tu, na ziemi" "Głodnemu daj ze swego chleba, cierpiącemu ze swego serca" "Niech miłość Boska nas krzyżuje według woli i miłosierdzia swego" "Szczęśliwi posłuszni, albowiem Bóg nie pozwoli im się zgubić" "Trudności nie osłabiają, ale ukazują wartość człowieka" "Zewnętrzne uciechy powodują utratę prawdziwej Bożej pociechy" "Bóg używa wyłącznie ludzi pokornych" "Kochać bliźnich oznacza wielką pracę nad sobą" "Bóg miłuje tych, którzy miłują ubogich" "Gdzie jest bojaźń Boża, która strzeże domu swego, tam zły nie ma możliwości wejścia" "Nie przywiązuj się do dóbr doczesnych, ale podążaj ku wiecznym" "Krzyż to droga, która z ziemi prowadzi do nieba" "Miłość jest oddaniem własnego istnienia Bogu i zjednoczeniem z Nim" "Wśród dzieci jednego Ojca powinna panować jedność i miłość" "Niech wieczna chwała, która pochodzi od miłości niestworzonej ustawicznie spływa do Boga" "Miłość mieszka tylko w pokoju" "Dobre życie uspakaja umysł, a czyste sumienie przybliża do miłości Boga" "Niechże Pan Jezus wspiera nas i łaską trzyma w niezachwianym spokoju i miłości Swojej" "Cisza prowadzi do modlitwy. Modlitwa do wiary. Wiara do miłości. Miłość do służby. Służba do pokoju" "Moje poniżenie jest moim wywyższeniem, a moje wywyższenie jest moim poniżeniem" "Bądźmy miłością i współczuciem Boga" "Pragnijmy Boga bezwzgłędnie, niezmiennie, ustawicznie" "Wszelka działalność dla Pana, musi się odbywać w cieniu krzyża" "Każda doskonałość pochodzi z miłości, a miłość żywi się pokorą" "Szczęśliwi ci którym dane jest dostać się na świętą ucztę, by przylgnąć całym sercem do Pana" "Pozwól mi Panie pokornie cieszyć się świadomością Twojej obecności, a przez pamięć, poznanie i miłość zawsze się z Tobą jednoczyć" "Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu. Bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy" "Do doskonałości prowadzi obojętność na wszystko, całkowite wyzbycie się wszystkiego i porzucenie starań światowych" "Żyć trzeba nie w uczuciach tylko, nie samym rozumem, a nawet dobrymi chęciami, ale czynami" "Nie szukajmy zapłaty na ziemi, nie pracujmy dla siebie, ale dla Boga i dla bliźnich" "Pysznego Bóg poniża, a uległego podnosi" "Pan chce, aby miłość była pierwszym prawem, któremu pozostałe powinny ustępować" "W Chrystusie znajdziemy wszystko, czego szukamy i pragniemy" "Człowiek ogarnięty miłością nie może być bezczynny" "Niech Jezus będzie centrum naszych serc. Niech rozpala je swoją gorącą miłością" "Kto kocha rzeczy doczesne traci owoce miłości" "Czystość jest dnem każdej cnoty" "Biada tym, którzy stawiają prawo wyżej od miłości" "Przyjmujmy rzeczy przykre z równie wielką radością jak rzeczy przyjemne wiedząc, że jedne i drugie są wolą Bożą" "Szukajmy tylko jak największego rozszerzenia Królestwa Pana" "Bóg nas stworzył, więc dla Niego żyć powinniśmy. Tego wymaga sprawiedliwość" "Łasce Ducha Świętego obca jest ociążałość i zwlekanie" "Ten jest dobry, kto rządzi się Duchem Bożym, ten jest zły, kto się rządzi duchem tego świata" "Dusza może się karmić wyłącznie Bogiem. Bóg jej wystarcza. Tylko On może ją nasycić i zaspokoić jej głód" "Miłość jest słońcem, a gorliwość promieniem" "Radośnie w Imię Boże, a Pan Bóg dopomoże" "Nie chcę Cię zdradzić. Naprawdę. Gdybym jednak w słabości zawiodł - nie opuszczaj mnie. Niech łaska Twoja niepokoi mnie - dniem i nocą - aż wrócę do ciebie" "Boże, Ojcze naszą duszę wypełnia jedno pragnienie - oddać się Tobie" "Nie miej większego pragnienia nad to by miłować i umrzeć z miłości" "Modlitwa wytrwała i pokorna bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana" "Nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie" "Musisz zachować ubóstwo, jeśli chcesz służyć ubogim" "Bóg pozostawia nas w ciemnościach ducha dla swojej chwały" "Milczenie pozwala widzieć lepiej" "Osamotnienie, pustka serca - oto łono w którym cicho rodzi się Bóg" "Wszystkie troski, prace, trudy, cierpienia i radości oddajmy Panu" "Trwajmy w pokorze wobec własnej nędzy i nicości wobec Boga" "Miłość Boga i miłość własna nie mogą iść w parze" "Modlitwa jest dnem życia, podstawą pracy; ona siłą i umocnieniem, służbą i kanałem łask" "Modlitwa powinna wyrastać z gruntu wiary, opierać się na nadziei, płynąć z miłości" "Czystość jest duchową stroną ubóstwa" "Nauka, której Pan nas nauczył będzie naszym mistrzem" "Żadnego szczęścia ziemskiego porównać nie można z łaską, że jesteśmy dziećmi Boga" "Trwajmy w swiętym ćwiczeniu się w miłości do Boga" "Środkiem do zdobycia wewnętrznego spokoju jest wypełnianie woli Boga" "Wygaszajmy niejako własne życie, aby stworzyć w sobie miejsce dla Jego życia" "Wzrastajmy z dobrego w lepsze, z cnót w cnoty" "Poddajemy się we wszystkim woli Twojej nic nie pragnąc, jak tylko tego, czego Ty chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz" "Bóg pragnie by nasze słabości były stolicą Jego wszechmocy" "Droga krzyża jest najprostsza do uświęcenia - do zjednoczenia z Panem" "Chwała niech będzie dobroci Ojca, który nigdy nie opuszcza tego, kto pokłada w Nim nadzieję" "Nie chciej nic. Wszystko ci dobre. Chciej tylko woli Bożej" "A mże chcesz szacunku na tym świecie? I z tego musisz zrezygnować" "Pokora jest latarnią przy której widzimy nasze niedoskonałości" "Dziecko jest miłością, która stała się widzialna" "Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś niepojętego" "Ten, kto ufa sobie, jest zgubiony. Ten, kto ufa Bogu, może osiągnąć wszystko" "Prostota jest owym klejnotem czystej wody, ową szczerością dziecięcą, otwartą i przejrzystą" "Modlitwa jest kluczem do skarbów Boga. Jest bronią do walki i zwycięstwa w każdej walce na rzecz dobra i przeciw złu" "Nie możecie podać sobie rąk, jeśli macie zaciśnięte pięści" "Jeśli nie dobrze jest żyć człowiekowi bez drugiego człowieka, o ileż gorzej jest mu żyć bez Boga" "Ja Bogu ofiarowałem jedynie miłość, więc i On obdarza mnie samą miłością" "Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Jezusa" "Miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością" "Miłosierdzie Boskie, gdy nam użycza dóbr doczesnych, miłosierdzie, gdy nam ich odmawia, miłosierdzie, gdy nam łzy wyciska lub nam je ociera" "Czemuż tak łatwo od dziękczynienia do szemrania przechodzimy?" "Żyjemy nie dla ziemi, ale dla nieba" "Módlmy się i pracujmy, a Bóg, jak nie zapomina o biednych ptaszętach, tak i o nas pamiętać raczy" "Niebiosa są stałe i niezniszczalne. Również dusze z natury niebiańskie są stałe i nie skłaniają się ku pożądaniom czy innym uchybieniom, gdy w pewnym stopniu upodabniają się do Boga, nie zmieniającego się nigdy" "Ufność w nieprzebranym miłosierdziu Pana to cała nasza nadzieja" "Pokój jest najbardziej błogosławionym orężem" "Uwielbiam Cię mój Boże. O moja Szczęśliwości, Niezmierzoności, w której się gubię, oddaję się Tobie jako ofiara. Ukryj się we mnie, obym ja mógł ukryć się w Tobie, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Twoim świetle przepaści Twojej wielkości" "Duch Pański uświęca naszą miłość i służbę oraz pozwala nam wskazywać drogę innym" "Modlitwa silniejsza jest niż wszystko inne co istnieje, gdyż sprowadza Ducha Świętego" "Jezus jest miłością, którą trzeba miłować i drogą, którą trzeba kroczyć" "Kiedy dusza otrzymuje pocałunek Bóstwa, osiąga pełną doskonałość i szczęście" "Oddaję Ci wszystko czym jestem i co posiadam, abyś Ty sam mógł panować nade mną swoją miłością" "Czyń, Panie, co chcesz z nami, choćbyś wszystko zniszczyć chciał, gotów jestem przyjąć z Twej miłosnej ręki wszystko z radością i wdzięcznie" "Pozwólmy Panu Jezusowi robić z nami, co Mu się podoba, tak co do duszy jak i co do ciała" "Ucieczka przed krzyżem jest przyczyną upadków" "Niech ten święty ogień miłości Bożej coraz goręcej i jaśniej w naszych sercach płonie, aby żadne trudności, ani czekanie, ani nic na świecie nie ostudziło naszych serc" "Bądź misjonarzem miłości i pokuty" "Nie odrzucaj od siebie Boga w młodości, aby On nie odrzucił ciebie w twej starości" "Misjonarz musi być gotowy do oddania życia dla większej chwały Bożej" "Gdy przysłaniamy oczy mgłą miłości własnej, stajemy się ślepi" "Świętość to jedyne źródło szczęścia, które nigdy nie wysycha" "Jedynie miłość jest twórcza" "Praca to miłość, którą się widzi" "Zachowujmy jedność i czyńmy miłosierdzie" "Najpełniej zaznają wiekuistej słodyczy ci, którzy razem z Chrystusem pogrążają się w największej rozpaczy" "Pragnij całą miłość i całe swoje życie poświęcić służbie Ewangelii" "Pielęgnujmy w swoim sercu miłość ku Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, oraz zabiegajmy o to, aby On był poznany i ukochany przez wszystkich" "Odpowiadajmy z łagodnością tym, którzy się z nami surowo obchodzą" "Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma ani gniewu, ani zamętu" "O miłość prosić trzeba, bo do gruntu Bóg chce, aby od Niego wszystko nam przyszło..." "Bóg jest bliżej ciebie niż ty siebie samego" "Im czyściej spoglądamy na to co wieczne, tym bardziej stajemy się czyści" "Pokorni mają pokój ducha, a w sercach pyszałków gości zawiść" "Bez modlitwy nie znajdziemy szczęścia" "W świętym pokoju mieści się doskonałość" "Bóg daje tyle ile potrzeba dla Jego chwały, a naszego zbawienia" "Z czystego serca rodzą się owoce dobrego życia" "Niech Jezus będzie dla nas wszystkim pośród wszystkiego" "Ci którzy czują Boga najgłębiej, mają o Nim najmniej do powiedzenia" "Trzy rzeczy są jednakowo ważne: mądrość, bogobojność i skromność" "Jedynym sensem życia jest pomagania we wprowadzaniu Królestwa Niebieskiego" "Przyjemnością mądrych jest samotność" "Nic nas nie zdoła odłączyć od Chrystusa jeśli wiernie i mocno trzymać się będziemy tego w co uwierzyliśmy" "Zbawić dusze można tylko modląc się ustawicznie" "Gdybyś nawet jednej tylko duszy pomógł do zbawienia, czyżby nie warto było pracować i cierpieć" "Pan daleko więcej nas miłuje, niż wszyscy inni ludzie i łaskawiej nas sądzi niż my samych siebie" "Bądźmy nosicielami miłości Chrystusa" "Kto się bez reszty odda Panu, tego obierze On za narzędzie do budowania swego Królestwa" "Miłość Boga rozjaśnia życie, nadaje mu wartość i czyni szczęśliwym" "Ci którzy wyrzekną się samego siebie i z siebie wyjdą otrzymają Ducha" "Cenić, co wieczne, gardzić tym, co przemijające - oto prawdziwa mądrość" "Gadatliwość pochodzi z tego, że nie działamy z Panem Jezusem - bo każdą najmniejszą rzecz można z Nim czynić" "Za każdym razem, gdy patrzymy na bliźniego nie widząc Jezusa, upadamy bardzo nisko" "W bliźnim mamy miłować to że jest w Bogu" "Praca i modlitwa są wszystkim, gdy się wzajemnie uzupełniają" "To jak przeżywasz swoje życie świadczy o tym czy całkowicie należysz do Boga, czy nie" "Poświęcić się głoszeniu Ewangelii znaczy zrozumieć właściwie sens życia ludzkiego" "Pan błogosławi tych, którzy błogosławią Jego i uświęca tych, którzy pokładają ufność w Nim" "Jedynym niezbędnym jest czynić wszystko, czego Bóg żąda" "Żadna rzecz poza Bogiem nie jest godna miłości" "Wdzięczność gasi ogień gniewu, niszczy niesprawiedliwość oraz wszelkie inne wady" "Jeżeli nauczyciel mówi o prawdzie to musi tę prawdę ukazać" "Czym więcej wiemy tym bardziej jesteśmy w stanie przebaczać" "Święty, wieczny Boże, który gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości" "Dużo czyni kto dużo kocha" "Do Chrystusa ubodzy i wyrzuci ze wszystkiego mają najłatwiejszy dostęp" "Od Jezusa uczmy się jak trzeba nosić krzyż" "Nasz Ojcze, zdajemy się na Ciebie. Zrób z nami, co Ci się podoba. Cokolwiek z nami uczynisz, jesteśmy gotowi na wszystko" "Kto zabiera się do jakiegoś dzieła, zawsze musi coś ucierpieć" "Miej wenętrzny dystans do wszystkiego, nie znajduj upodobania w żadnej rzeczy przemijającej, a dusza twoja zbierze dobra których nie umiesz sobie nawet wyobrazić" "W sercu Jezusa spotkały się razem miłosierdzie i prawda; sprawiedliwość i pokój" "Uczmy drugich miłować Pana, do Niego się uciekać, a niebo im przybliżymy" "Niech będzie błogosławiony Ojciec Niebiański, który chce być kochany przez naśladowców swego syna" "Szczęśliwi, którzy nie mają schronienia, albowiem w Panu ojczyznę mieć będą" "Duch, który jest Boskim Prawem zmienia nasze życie w życiodajny zdrój" "Nie przykładajmy nigdy ręki do gorszącego podziału chrześcijaństwa. Tak wielu chrześcijan mówi o miłości, jednocześnie trwając w podziałach" "Niech twoje słowa niosą zarówno prawdę i miłość" "Jeżeli ktoś mówi o powołaniu to musi pełnić swoje powołanie" "Kto nie miłości do bliźnich, ten tak obraża Boga, że nawet męczeństwo mu nie pomoże" "Staraj się zaufać Bogu, Jemu się oddawaj, wszystkie swoje troski złóż na Niego" "Wszystko się zmienia, z wyjątkiem Bożej łaski" "Biegnijmy do Boga tym bardziej, im bardziej jesteśmy doświadczani" "Posiądź nasze życie tak mocno, aby promieniowało Tobą" "Umarłym dla całego świata nic co ziemskie nie smakuje" "Być dobrym, bardzo dobrym, nieskończenie dobrym - oto droga Jezusa, którą powinniśmy iść" "Kto nie jednoczy kościoła Bożego, ten go dzieli" "Chrystus to droga prowadząca do prawdy" "Ten który jest w naszym wnetrzu musi nam wystarczyć za wszystko" "Królestwo należy do tego, kto bardziej pokocha" "Miłość żywi się wyrzeczeniami" "Imię Jezus jest kochane przez aniołów, straszne dla szatanów, zdrowe dla grzeszników, słodkie dla sprawiedliwych" "Bicie twojego serca nieustannie się musi przeplatać z biciem Jego serca" "Znajomość Pana jest życiem, a służenie Jemu wolnością" "Żyję bo karzesz, umrę - kiedy zechcesz, zbaw mnie - bo możesz" "Prawdziwym panowaniem jest służba" "Im bardziej szanujemy cnotę, tym bardziej niczego nie potrzebujemy" "Pragnę pracować na chwałę społeczności wybranych, pomagając przy zbawieniu dusz, które przebywają jeszcze na ziemi" "Jeśli chcemy się modlić jak należy, w każdej chwili zapierajmy się siebie, a doznając rozlicznych trudności, rozmyślajmy o modlitwie" "Nasze serca niech będą mieszkaniem Świętości" "Nie jest doskonale dobry ten, kto nie potrafi być dobry z tym, kto jest zły" "Trzymajmy zawsze oczy wysoko wzniesione ku Bogu" "Dusze które opuszczają Pana odnajdują jedynie zamęt, nędzę i nieudolność" "Kiedy Pan włada czyimś sercem opróżnie je ze wszystkiego co nie jest nim" "By być zdolnym do miłości trzeba być zdolnym do modlitwy" "Wszystko co doczesne znika jak dym, ale co szczerze dla Boga zrobione przechodzi do wieczności" "Daj nam Panie Ducha wolności byśmy się Tobie nigdy nie sprzeciwili""Przyjmijmy miłość Ducha, by okazywać ją innym" "Trzymajmy się blisko Chrystusa. Jeśli tak postąpimy dokonamy wielkiej rzeczy dla Boga i dla bliźnich" "Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca osiąga niebo" "Nadmiar dobroci nie szkodzi" "Nie zważanie na cudze niedoskonałości, przestrzeganie milczenia i ustawiczne zajmowanie sie Bogiem uwolni duszę od wielkich niedoskonałości" "W działaniu na drugich ja wierzę tylko w dobroć, miłość i świętość" "Pozwól nam poszukiwać Cię przez pragnienie i pragnąć Cię przez poszukiwanie, pozwól nam się odnaleźć przez miłość" "Pragnij żyć i umierać dla Chrystusa, miłując Go nad wszystko, gdyż jest Miłością, Najwyższym Panem i wszystkim twoim" "Modlitwa i ofiara są ważniejsze niż wszystko co możemy powiedzieć" "Naśladujmy co widzimy dobrego w innych" "Niech Jego wola godna uwielbienia wypełni się w nas zgodnie z Jego upodobaniem" "Miejmy serce podobne do wosku zupełnie rozmiękczonego przy ogniu Jego miłości" "Bóg i ty - razem tworzycie większość" "Wiara, która nie zmieniła naszego życia, nie zbawiła naszej duszy" "Niech Jezus i Jego miłość będą naszym jedynym bogactwem" "Im bardziej rośnie miłość do bliźnich, tym bardziej pogłębia się miłość do Boga" "Wiara urzeczywistnia to czego mądrość ludzka nie jest w stanie osiągnąć" "Naśladujmy miłosierdzie Boże. Ten kto czyni dobrze należy do Boga" "Pierwszą naszą sprawą jest nasze własne uświęcenie" "Umierajmy dla grzechu i żyjmy dla sprawiedliwości" "Wielki jest ten kto ma w sobie wielką miłość" "Życie jest drogą do Królestwa Ojca" "Mówmy tylko to, co konieczność i chwała Boża wymaga" "Wszystko co nie zmierza do służby Bożej jest marnością i kłamstwem" "Prawda jest tylko jedna i tylko ona może być podstawą trwałego szczęścia" "Dziękuję Ci Panie za dobra które mogłem przekazać innym" "Świat wszystkiego może nas pozbawić. Ale nie pozbawi nas modlitwy" "Panie chcę oddać Ci wszystko. A jeżeli nie dam? To weź pomimo mnie" "We wszystkich wydarzeniach rozpoznawajmy i czcijmy wolę Boga" "Najbezpieczniejsze jest ostatnie miejsce" "To co czynimy jest kroplą w oceanie, ale nadaje znaczenie naszemu życiu" "W Twoje ręce powierzam mego ducha, z całą miłością mojego serca" "Ojcze niech każda chwila z Tobą mnie zbliża, każdy ból z Tobą łączy" "Miej pogardę dla doczesnych przyjemności" "Przez Swoje rany Pan cię uzdrowi i napoi cię z kielicha pełnego nektaru Jego miłości" "Nie mówmy o innych tego czego byśmy nie chcieli, by o nas mówiono" "Jedynie wolność od ziemskich przywiązań otwiera serce na przyjęcie miłości Boga" "Światło wiary roznieca ogień miłości" "Jesteśmy na ziemi tylko po to, aby wypełniać wolę  naszego Ojca niebieskiego i aby trudzić się  nad prowadzeniem dusz do nieba" "Z Panem, tylko Pan połączyć nas może" "Jaka modlitwa - taka doskonałość" "Osoba uboga ma wszystko u Pana" "Najlepszą prośbą jest dziękczynienie" "Przyczyną upadków jest miłość własna" "Bóg nasz i wszystko nasze" "Ilość i jakość dzieł miłosierdzia jest miarą naszej wartości" "Otwórzmy się by Bóg znalazł w nas miejsce dla Siebie" "Niech nam pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających bliźnich" "Obietnice świata zawsze zawodzą, obietnice Boga - nigdy" "Gdyby człowiek wiedział, jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia" "Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości" "Każda łza uczy nas jakiejś prawdy" "Powinniśmy dawać tak samo jak przyjmujemy: radośnie, szybko i bez wahania" "Posłuszeństwo woli Bożej, to posłuszeństwo wielkiej Miłości, bo Bóg jest Miłością" "Pokora doskonali nas ku Bogu, a łagodność ku bliźniemu" "Niech Biblia będzie dla ciebie drogowskazem, wierną przyjaciółką każdego dnia" "Jeśli chcemy naprawdę kochać, musimy się nauczyć przebaczać" "Prosty znaczy wolny" "Lepiej i właściwiej jest cierpieć z gorliwości o sprawę Bożą, niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i kościoła" "Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy" "Miłość i łaska to podstawa życia" "Szczęściem jest zostawić wszystko i pójść za Nim" "Niech Bóg cię ustawia na prostej ścieżce wiodącej ku Światłu" "Tylko szlachetne czyny są trwałe" "Człowiek jest stworzony aby przekraczać siebie" "Tylko uczciwe życie jest szczęśliwe" "Krzyż jest szkołą miłości" "Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi" "Miłość Pana nas stworzyła i miłość Pana nas zachowuje" "Nic tak nie dręczy, jak dopuszczona wobec Boga nieufność" "Dobre uczynki zasługują na największy szacunek, gdy są spełniane skrycie" "Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej" "Zadatki błogich i wysokich przeznaczeń jawią się najczęściej w głębokich niedolach" "Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga" "Miłość to krótkie słowo, ale zawiera w sobie wszystko" "Gardź życiem i śmiercią" "Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy" "Często najmniejszy, najdotkliwiej cierpi" "Nie szukaj zapłaty na ziemi, nie pracuj dla siebie, ale dla Boga i dla bliźnich" "Choćbyś na siłach upadał nie daj się zachwiać w wierności twojej" "Tylko ten, kto wie, gdzie stoi, potrafi powiedzieć, dokąd chce iść" "Bogactwo duszy jest jedynym prawdziwym bogactwem" "Życie może istnieć jedynie dzięki miłości" "Niech wypełnianie obowiązków, jakie Bóg wam zleca - praca, nauka wiedzy duchowej, miłosierne uczynki, cierpliwość, miłość braterska i miłość ku dzieciom, i miłość ku cierpiącym bliźnim staną się jakby ciągłą modlitwą, a będzie wam dobrze i w tym doczesnym i w przyszłym życiu" "Tam gdzie panują podziały i gniew, tam Bóg nie mieszka" "Tym większym jest ktoś mistrzem, im większe musi przezwyciężać trudności" "Prawda przemawia do nas cicho w głębi naszej duszy" "Musisz kochać jedną Miłość jedną miłością" "Uzgadniaj całkowicie swoją wolę z wolą Bożą" "Nie znajdziesz Boga na innych drogach niż droga miłości" "Jakaż modlitwa może być bardziej duchowa od tej, którą pokazał nam Chrystus" "Doskonałość to pełnienie woli Boga" "Kochaj nawet w płomieniach" "Zazwyczaj modlitwa wyraża się bardziej w westchnieniach niż słowach, we łzach raczej niż w przemawianiu" "Miłość jest niebem, a niebo miłością" "Dojrzyj Go w miłowaniu" "Owocem Ducha jest zjednoczenie umysłów" "Bóg nie gardzi waszymi prośbami, ani nie pokazuje znudzonego oblicza, wręcz przeciwnie. Jedyna tylko rzecz sprawia mu ból, milczenie wasze" "Jeżeli uwierzysz, otrzymasz ducha mądrości" "Przyzwyczajenie do trudu sprawia, że łatwiej znosimy cierpienia" "Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra" "Modlitwa to budowanie mostu między czasem, a wiecznością. Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga" "Jesteśmy żebrakami, którzy muszą wszystko od Boga uprosić. Jakże wielu możemy nawrócić do Boga naszymi modlitwami" "Proś Boga najmiłosierniejszego, aby ci dał łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z jego wolą świętą" "Lepiej jest płakać, aniżeli się złościć, bo złość godzi w innych, a łzy cicho płyną przez duszę i obmywają serce, twarz i ręce" "Duch Święty, Duch Ojca i Syna jest w nas obecny i nieustannie przekazuje nam świadomość pielęgnującego nas Ojcostwa oraz świadomość naszego synostwa, na wzór jednorodzonego, pierworodnego Syna Bożego" "Darami Ducha Świętego jest: największa prostota, czystość i miłość" "Chrystus nie chce tych, co Go podziwiają, ale tych, co Go naśladują" "Pokora daje radości nie dostępne dumnemu i zadowolonemu z siebie" "Biada temu, kto dla rzeczy mijających jak obłoki opuszcza wiekuiste" "Żyjesz po to by ułatwiać życie innym" "Tak samo, jak ziemia nie może nic wydać, jeżeli słońce jej nie użyźni, tak samo my nie możemy nic zrobić bez łaski dobrego Boga" "Chodzić będę po ziemi z sercem miłującym; może to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości niż męka nienawiści" "Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić" "Nieustannie Tych Dwoje, Bóg i Jezus kroczą równym krokiem w modlitwie, życiu i dziejach Kościoła" "Modlitwa i praca niech zapełnia wszystkie godziny wasze" "Brak czci do Chrystusa odbiera coś Bogu i jakby Go pomniejsza, wtedy budzi się wątpliwość, czy w ogóle mamy poprawny związek z Bogiem" "Dzieci są niewinne, a przez to szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota - wyjawienie się zupełne na zewnątrz tym, czym są wewnątrz" "Musimy Bogu bezgranicznie ufać, nigdy nie czyniąc Mu wymówek, Jemu wolno ciągle próbować naszą miłość, chociażby najlepszą i żadać jeszcze większej - największej..." "Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza" "Wszelką pilność i pracę dołóż, starając się, aby w młodziutkie umysły i prawdziwe i gruntowne poznanie Chrystusa, i gorącą, a skuteczną miłość Boga głęboko wkorzenić" "Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości" "Lepiej jest jak najmniej myśleć o grzechach i o szatanie, a jasną twarzą ustawić się ku Bogu i ku wszystkiemu, co jest ze światła, z prawdy i z miłości" "Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna" "Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł mocy" "Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie" "Sznur troisty niełatwo się przerywa, mówi mędrzec pański. Bądźcie i wy taką troistą i nierozdzielną związką mocną w miłości Bożej i wiernym wypełnieniem świętych posług waszych" "Pokój jest radością serca, w którym króluje Pan Bóg" "Gdy bracia i siostry cierpienia chorych widzą, niechaj swej duszy choroby rozmyślają, a jako chorych pocieszają, tak Jezus im pociechą będzie" "Między wami ile razy widzę wzajemną miłość, raduje się moje serce" "Bóg zawsze daje się cały, tak że drugiemu nie ubywa, a tylko od pojemności duszy naszej zależy, ile Go obejmiemy" "Bóg ma wszystkiego w nadmiarze, jedynie spotkań z człowiekiem zawsze Mu będzie za mało" "Bądź cierpliwym i dzielnym człowiekiem. Przyjdzie dla ciebie pocieszenie w swoim czasie" "Tam, gdzie nie ma miłości, rozsiewajcie miłość, a zobaczycie, że będziecie ją zbierać" "Strzeż tego, co otrzymałeś" "Ludzie radośni są silni w miłości" "Człowiek musi w drugim człowieku widzieć Boga" "Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości" "Miłuj prawdę, lecz wybaczaj błędy" "Tam, gdzie jest zbyt wiele, czegoś brak" "Bóg poszukuje przyjaciół i pragnie miłości, szatan poszukuje niewolników i żąda posłuszeństwa" "Ładu w działaniu nabieramy przez ład obcowania z Bogiem" "Jesli umiesz przyjąć drugiego takim, jakim jest, nie zmęczy cię wspólne z nim wędrowanie" "Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi" "Bądźcie zawsze między sobą jak jedno święte rodzeństwo" "Owocem miłości jest zjednoczenie umysłów i serc" "Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy" "Miłość i wiara idą w parze. Jedna potrzebuje drugiej" "Gotowy byłbym zrezygnować z życia raczej niż z mojej wiary" "Bądźmy nosicielami Bożej miłości" "Umiejcie być wdzięczni każdemu, kto obdarzy was dobrem" "Bóg jest samą czystością i nic co nie czyste nie może stanąć przed Jego obliczem" "Nawet drobne czyny są wielkie i wspaniałe, kiedy są spełniane z czystym i gorącym pragnieniem podobania się Bogu" "Niech wam pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających bliźnich" "Pracuj duszą miłującą Boga nade wszystko" "Kiedy syn porzuca swoich rodziców, bo jest posłuszny woli Bożej, Jezus Chrystus zajmuje jego miejsce w rodzinie" "Modlitwa skierowana z wiernego serca wprost do Boga, unosi się jak dym ze świętego ołtarza" "Będę się gorąco modlił, bo za wiele mam do dziękowania i o wiele do proszenia za innych" "Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć" "Gdy modlitwa jest nadto długa, ulega rozproszeniom, gdy zaś jest rzadka, dochodzi do jej zaniedbywania" "Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo stawiają wyżej od prawdy" "Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Wyznaję, że wszystko, co czynię jest na chwałę Bożą" "Pan jest miłością i dlatego kocha i błogosławi tych, którzy żyją miłością" "Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego" "Miłość to pragnienie dobra" "Lepiej zranić prawdą niż pocałować oszustwem..." "Sprawy święte są zrozumiałe tylko dla tych, co posiadają Ducha Bożego" "Kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa" "Kiedy przyjaciel o coś prosi, jutro dla ciebie nie istnieje" "Bóg zna myśli serca, przenika głębię i przepaści duszy, do których nie dociera własne jej spojrzenie bez szczególnego Jego oświecenia" "Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności" "Pracuj ręką służąc ubogim i chorym, jakbyś samemu Jezusowi służył" "O ile miłość wzajemną między sobą zachowamy, o tyle Jezus miłością swoją między nami zamieszka" "Im więcej bracia siebie przezwyciężać będą, tym bardziej do Pana Jezusa się zbliżą i na drodze doskonałości postąpią" "Mów prawdę, kieruj się prawdą i żyj prawdą" "Do pełnej miłości, jaką wiążemy z Bogiem, potrzebna jest jeszcze miłość, która wyraża się w naszym stosunku do innych - bez niej nigdy miłość Boga nie będzie doskonała" "Bądź tylko spokojny, czytaj, pracuj, a przy ćwiczeniach pobożnych i tęsknota nie znajdzie przystępu do ciebie" "Nie bójmy się, że Chrystus przesłoni nam Boga - On jest po to, aby do Niego prowadzić" "Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro" "Synteza wszystkich ludzkich działań, całego świata sprowadza się do"kubka wody",podanego w Imię Chrystusa" "Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć pokorną modlitwą, wytrwałą pracą i pilnym staraniem" "Uwierz na nowo w Boga, który jest miłością i zawierz Jego miłości" "Więcej zobaczysz sercem niż oczyma, gdy otworzysz je dla Boga" "Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci" "Jak pieczęć uwierzytelnia list, tak dobre uczynki uwierzytelniają wiarę" "Wiara polega na tym, że przyjmujesz za prawdę to, czego nie widzisz, a w nagrodę zobaczysz to, w co wierzysz" "Racz tylko Panie wszystko ku dobremu i naszemu zbawiennemu pożytkowi obrócić" "Módl się nie tylko słowami i myślą, ale także wyprężonym uczuciem całego serca i duszy" "Wielkie ideały są błogosławieństwem dla świata, bo ideał nawet trudny do osiągnięcia ciągle nęci, ciągle pobudza do nowych prób" "Jeśli czujesz do kogoś urazę módl się za niego, a przeszkodzisz jej się rozwijać" "Pokora jest to przebaczenie bratu, który zawinił wobec ciebie, wcześniej, zanim on cię przeprosi" "Nie te wyznania grzechów są najlepsze, które trwają najdłużej, ale te, w których najwięcej jest skruchy" "Mów Bogu wielokroć w ciągu dnia: kocham Cię" "Nie zapominaj, że wychowanie jest dziełem miłości" "Również w udzielaniu napomnień trzeba być miłym i grzecznym" "Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości, gdy drugim mogą sprawić radość" "Jeśli chcemy być prawdziwie szczęśliwi, powinniśmy wszystko pozostawić na boku, a zająć sie tylko poszukiwaniem prawdy" "Aby być w pokoju z Bogiem i bliźnim trzeba najpierw być w pokoju z samym sobą" "Prawdziwe słowa nie zawsze są piękne, a słowa piękne nie zawsze sa prawdziwe" "Nie ma wielkości, gdzie nie ma prawdy" "Wiara to światłość" "Wielu ludzi umiera z braku chleba, lecz jeszcze więcej z braku miłości" "Przebaczać, wciąż przebaczać - oto szczyt miłości" "We wszystkich rzeczach zachowaj wolność ducha i patrz dokąd cię ona prowadzi" "Potęga chrześcijaństwa w tym się wyraża, że nie rezygnuje z nikogo do ostatniej chwili. Zawsze oczekuje zwycięstwa miłości, choćby w ostatniej chwili konania" "Modlitwa zawsze jest potrzebna, ażebym w każdym położeniu został wierny. Najpierw, oczywiście, należy się modlić za tych, którzy więcej cierpią niż ja i nie są tak zakotwiczeni w wieczności" "Ciało nasze wszechmocnością Boską z ziemi powstało i w ziemię się obróci" "Drzewo pielęgnowane i strzeżone troską właściciela przynosi mu owoce w spodziewanym czasie" "Odwaga ma w sobie moc i geniusz" "Praca jest zaszczytnym powołaniem do współdziałania z Bogiem; nie jest karą, ale zaufaniem okazanym człowiekowi" "Modlić się długo nie oznacza modlić się wieloma słowami" "Modlitwa, post, jałmużna i praca to klucze do nieba" "Miłość doświadczana, ta dopiero się liczy - w męce i doświadczeniu najlepiej się ją poznaje" "Ktokolwiek modli się słowami, które nie mają związku z Modlitwą Pańską, tego modlitwa, choć dopuszczalna, z pewnością jest cielesna. Modlitwa tych, którzy zostali odrodzeni z Ducha Świętego, powinna być wyłącznie duchowa" "Być radosnym, dobrze czynić i nikomu nie szkodzić - to najlepsza filozofia" "Apostoł ma opowiadać nie siebie i swoje poglądy, lecz Ewangelię Jezusa Chrystusa" "Musisz należeć całkowicie do Boga. Nigdy do siebie" "Nie należy wymuszać skupienia, kiedy się nie potrafi go dłużej utrzymać, ani też przerywać rychło modlitwy, kiedy uwaga umysłu trwa nadal" "Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy" "Miłość to skrzydło, które Bóg dał duszy, aby mogła się do Niego wznosić" "Prawie cała tajemnica wielkich dusz kryje się w tym słowie: wytrwałość" "Szczęście jest po to, by dawać je innym" "Radość tryska z czystości serca" "Nie pozostawaj na zawsze takim, jakim jesteś, lecz staraj się wznieść ponad siebie" "Radość jest sercem duszy: oświetla ją i ogrzewa wszystkich na których padają jej promienie" "Nie szukaj radości w rzeczach, ona mieszka w nas samych" "Wszystko co robimy dla Miłości nabiera wartości i piękna" "Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto potrzebuje" "Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg uczynił z ciebie swego przyjaciela" "Bóg nie gardzi naszymi prośbami, ani nie pokazuje znudzonego oblicza, wręcz przeciwnie" "Z naszych oczu nie wypłynie ani jedna łza, nie ma westchnienia, które pozostałoby bez odpowiedzi Boga" "Bóg chce, aby twoja nędza była tronem Jego miłosierdzia, twoja niemoc źródłem całej Jego mocy" "Niemożliwe, aby Jezus sprawił zawód dziecku, którym ty jesteś" "Pan Bóg każe czasem czekać, lecz Jego ojcowska opatrzność rządzi wszystkim" "Połowy dokonał, kto zaczął" "Przekraczanie siebie i własnych naturalnych ograniczeń dokonuje się z pomocą łaski. Najlepszym przygotowaniem na nią nie jest tylko licząca na własne siły walka ze swą naturą i z jej ograniczeniami, lecz pokorne przyjęcie porządku ustanowionego przez Boga" "Kto wszystko porzuci i za Panem Jezusem idzie będzie bezpieczny i wszystko posiądzie, służąc Temu, który jest Panem wszystkiego" "Im większy człowiek, tym większa jest też jego miłość" "Pojmie lepiej ten, kto odkrył życie płynące z modlitwy - osobistej więzi z Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym" "Radość jest jedną z charakterystyk świętości" "Prawdziwa wolność  - to być posłusznym Bogu" "Im więcej oddajemy z naszego życia innym, tym większa staje się jego wartość" "Żyje się tylko raz. Ale jeżeli żyje się dobrze, to raz wystarczy" "Bądź mocny w wierze i rozpalony miłością. Zwiastuj pokój aż do męczeństwa" "Nie módlcie się o życie łatwe. Módlcie się żebyście byli silniejsi" "Nie ma sytuacji, której nie można uszlachetnić wytrwałością lub cierpliwością" "Odważnym jest ten, kto przezwycięża swe słabości" "Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie" "W modlitwie potrzebne są pokora, ufność i wytrwałość" "Chrystus jest światłością świata. Kto na Niego patrzy, widzi jak rozjaśniają się ścieżki jego życia" "Srce, które kocha idzie także i za błądzącym i kocha nawet kosztem zranienia" "Aby być szczęśliwym, trzeba żyć wedle praw Bożych" "Niewola to praca bez światła wiecznego, bez religii" "Człowiek jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga; został stworzony jako wolny i mający panowanie nad swoimi czynami" "Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo" "Pokój jest matką miłości, węzłem zgody, jawną oznaką czystego serca, które prosi Boga o wszystko, czego pragnie, prosi i otrzymuje" "Polecam was Bogu i najświętszemu Jezusowi, Panu naszemu" "Miłością Bożą zapalony wszelkie świeckie rządze i marności tego żywota daleko od siebie odrzuć, a w samych tylko dobrach niebieskich i pociechach Ducha Świętego kochanie pokładaj" "Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść" "Niech ci Bóg błogosławi, abyś coraz bardziej wzrastał w łasce u Boga i u dobrych ludzi" "Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełniania woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie" "Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Jezusowi" "Przez to łączenie się z Bogiem rozłączacie się coraz bardziej ze światem i ze sobą, a ile razy Bóg wstąpi do serca waszego, to w sercu stanie się jaśniej i smutak się rozwieje, a pociecha zakwitnie i słabość ustąpi, a moc i ufność się wzmoże. Tak, że już nie wy, ale Bóg w was żyć będzie" "Miłość braterska, która jest związką sług Chrystusowych, jak najstaranniej zachowaną być powinna: jeden drugiego w usługach uprzedzać, do tej miłości dopomagać, ciężary jeden drugiego znosząc, wspólnie w tej miłości chrześcijańskiej do doskonałości dążyć będą" "Aby wasza praca była zawsze z Bogiem i dla Boga i żeby wam Pan Jezus w niej towarzyszył i dopomagał" "Nauczyciel chrześcijański użycza naszemu Panu swego głosu, rąk, całego swego jestestwa" "Im całkowiciej i ochotniej Bogu przez posłuszeństwo się oddadzą, tym hojniej Jego miłość posiądą" "Siecią Słowa Bożego wyciągajcie ludzi ze świata pełnego burz, gdzie ludzie nawzajem się zjadają, tak jak ryby silniejsze pożerają słabsze" "Obyśmy nigdy nie zakrywali, co Jezus odsłonił" "Prawdy zabić się nie da" "Im głębiej rozwijają w sobie ludzie życie wewnętrzne, tym bardziej skłonni są do milczenia" "Wszyscy, którzy ten głos Chrystusa Pana do siebie zrozumieli:"Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze się samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za Mną"niechaj wiedzą, że istotą naśladowania Pana Jezusa jest zaparcie się woli własnej, a wypełnienie woli Bożej" "Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł mocy" "Pogodna radość jest nagrodą uczciwego życia" "Człowiek ma prawo poznać myśl Bożą, ma prawo pytać, ale gdy otrzyma oświecenie dla swej rozumnej woli i umysłu, dobrze czyni skłaniając głowę z głęboką wiarą" "Nie ma religii bez ofiary, bez wyrzeczenia i oddania - jest to szczególnie istotne dla chrześcijaństwa" "Bóg obdarzy cię spokojem wewnętrznym i przy Jego łasce wszystko łatwo zniesiesz" "Niech imię Jezus w twoim sercu zawsze wywołuje drżenie miłości" "Panowanie Boga nad stworzonymi duchami i duszami opiera się jedynie na dobrowolnym darze ich miłości" "Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi" "Po to masz rzeczy, abyś miał co rozdawać" "Nie gniewaj się na ludzi, tylko na to zło, które ich ze świętej drogi sprowadza" ""Kochajcie się".To możesz powiedzieć wszystkim, a reszty Duch Święty ich nauczy" "Modlitwa jest aktem wszechmocnym, który siły nieba stawia do dyspozycji człowieka" "Niech błogosławieństwo Boże będzie z wami, abyście jak najgorliwszym wypełnianiem obowiązków i pomnażaniem się we wszystkich cnotach chrześcijańskich stali się godnymi prawdziwie imienia sług Bożych" "Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy" "Życie jest mostem, przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania" "Miej zupełną gotowość na niespodzianie usłyszane rozkazy innych braci w Panu" "Wy serca szlachetne, weźcie się do pracy - dobre uczynki niechaj będą sierpem, zasługi będą snopami, które przed sobą wyślecie do spichlerza Ojca Niebieskiego" "Jeśli gromadzisz bogactwa jak skarb, one kradną ci duszę" "Niech cię prześwietla miłość i łaska" "Pozdrawiam Cię i uwielbiam o Najświętszy Boże Pocieszenia przez przyczynę Jezusa Chrystusa, abym i ja za jego przykładem wszelki krzyż, wszelką dolegliwość z ochotą i w miłości dla Pana Jezusa mógł podjąć" "Królestwo Boże to miłość, życzliwość i dobroć, to ustępowanie miejsca drugiemu, działanie zawsze na jego korzyść, to"stąpanie na palcach"wokół bliźniego; to panowanie przez pokorę, służąc na kolanach przy stopach naszych braci" "Miłowanie dodaje otuchy jak promień słońca po deszczu" "Mów tak, byś nikogo nie uraził i by twej mowy mogli wszyscy słuchać" "Kto strzeże swego języka strzeże swoją duszę" "Będę prosił o dogłębne poznanie Pana, tak abym Go coraz bardziej kochał i coraz bardziej szedł w Jego ślady" "Każda dobra dusza jest jak ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca" "Prawdziwe posłuszeństwo dla Boga, jest oparte na Bożych warunkach, nie na naszych" "Mówić trzeba mało i słodko, mało i dobrze, mało i prosto, mało i szczerze, mało i z miłością" "Jeślibyś chciał zbadać wszystkie modlitwy znajdujące się w Piśmie Świetym, sądzę, że nie znalazłbyś niczego, co nie mieściłoby się i nie było podane w Modlitwie Pańskiej" "Radość tryska z czystości serca" "Niesłusznie jest myśleć, że nie ma modlitwy, jeśli się nie ma czasu i możliwości odosobnienia" "Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która prowadzi do Boskiego Ogniska; tą drogą jest zawierzenie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swego Ojca" "To, co uczyni cię szczęśliwym w godzinie śmierci to przestrzeganie przykazań Bożych od samej młodości" "Gdy patrzymy na śmierć człowieka sprawiedliwego, trudno nie zazdrościć mu jego losu. Dla niego nie istnieje już czas wygnania, lecz tylko Bóg, nic tylko Bóg" "Jeżeli modlitwa wspólna dwóch wierzących ma tak wielką moc, o ileż bardziej modlitwa biskupa i całego Kościoła" "Wytrwaj każdą walkę, zwycięż za łaską Bożą nacierające na ciebie pokusy, a po wewnętrznej burzy ujrzysz w duszy i sercu stateczną pogodę" "Trzeba wszystko poświęcić, nawet samego siebie, byle ratować człowieka" "Krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie" "Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca" "Przyjąłeś chrzest i oto zaraz spadają na ciebie próby. Nie dziw się temu. Otrzymałeś broń nie po to, żebyś upadł, ale żebyś walczył... abyś z próby wyszedł mocniejszym..." "Z biegiem lat zdobywamy mądrość, która pozwala nam rozumieć drugiego człowieka" "Geniusz to wieczna cierpliwość" "Przebaczenie dokonuje dziwnych rzeczy: ogrzewa serce i ochładza ranę" "Służ Bogu i Chrystusowi póki masz czas i sposobność" "Bóg przez biedne i pokorne istoty miłosierdzie swoje rozsiewa" "Mękę ludzi można złagodzić przez niewidoczne, niedostrzegalne oddziaływanie modlitwy, która jest ukrytą potęgą, zdolną poruszyć światy" "Pamiętaj, byś szczególnie modlił się za lud, to jest za całe ciało, za wszystkich członków Matki Kościoła. Jeśli modlisz się za siebie, taka modlitwa służy jedynie tobie. Kiedy zaś pojedyńczy wierni modlą się za wszystkich, wszyscy modlą się za każdego" "Niech ten święty ogień miłości Bożej coraz goręcej i jaśniej w twoim sercu płonie, aby żadne trudności, ani nic na świecie nie ostudziło twego serca w służbie sprawom Bożym" "Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być bardzo czujnym, aby zrozumieć, czy dana chwila jest dla nas czasem mówienia czy milczenia" "Bóg nigdy nie ma dosyć przebaczania. To my mamy dosyć proszenia Go o przebaczenie" "Aby ci Najświętszy Jezus uprosił wszelkie łaski i dary Ducha Przenajświętszego na ciężkiej drodze dźwigania krzyża" "Słowo Boże jest pochodnią... Pochodnię zapalają Ojciec, Syn i Duch Święty" "Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich" "Jeśli staniesz się towarzyszem cierpienia Chrystusa, chwały także towarzystwa dostąpisz" "Modlitwa bardzo żarliwa, wznoszona ku Bogu: oto całkowita szczęśliwość człowieka tu na ziemi" "Spędzaj czas na modlitwie, milczeniu, coraz większym oderwaniu się od zewnętrznego świata, a w głębszym wewnętrznym skupieniu" "Gdy wychodzimy z domu, uzbrójmy się przeciw niebezpieczeństwom, jakie zagrażają modlitwie, a gdy wracamy, niechaj pierwszą rzeczą będzie modlitwa" "Modlitwa czysta polega na słuchaniu Boga, na mówieniu do Boga, na uciszeniu w Nim, na proszeniu o to, co Jemu się podoba. Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia raczej niż prosząca. Pan wie, czego nam potrzeba!" "Najwięcej wolności mamy w kontakcie z Bogiem" "To, co wypowiadają usta, niech uzna umysł; to, co oznajmia słowo, niech czuje i serce" "Lepsze jest poskromienie języka niż post o wodzie" "Kto chce zapalać innych sam musi płonąć" "Zasilony modlitwą, postem i wieczerzą Pańską idź na niebezpieczeństwa głoszenia Ewangelii mężnie i ochotnie" "Jeśli boisz się głosić Prawdę już jesteś niewolnikiem" "Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu. I składajcie Mu dzięki. I służcie Mu z wielką pokorą" "Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, Tobie sława, chwała, uwielbienie i wszelkie błogosławieństwo: Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godzien wzywać Twojego imienia" "Biada tym, którzy w grzechu konają. Błogosławieni ci, którzy odnajdą się w Twojej świętej woli, albowiem po raz wtóry śmierć im krzywdy nie uczyni" "Modlitwa to poufne i przyjacielskie z Bogiem przebywanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje" "Zawsze szukałem jedynie prawdy: tak rozumiałem pokorę serca" "Niech świeci święte życie serca waszego" "Nie pragnę już ani cierpienia, ani śmierci, choć kocham i jedno, i drugie; pociąga mnie tylko miłość!" "Upomnienie jest aktem miłości. Przyjmij je z wdzięcznością" "Treścią cnót jest wola Boża. Kto wiernie pełni wolę Bożą, ten się ćwiczy we wszystkich cnotach" "Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością" "Nie gromadźcie majątku, nie wspierajcie krewnych, ale ubogich" "O najdroższy, spoglądaj w niebo, które nas zaprasza, weź krzyż i idź za Chrystusem, który nas poprzedza, albowiem przez Niego wejdziemy do Jego chwały po wielu różnych utrapieniach" "Pracuj z radością w pokoju, w obecności Boga" "Wszelką miłość ku rodzinie i krewnym zamieniajcie w duchową, modląc się za nich i do zbawienia ich dusze o ile można doprowadzajcie" "Niech ubóstwo wasze będzie tak święte, jak było święte ubóstwo Chrystusa" "Lepiej umrzeć niż zgrzeszyć" "Pokora przynosi duszy pokój, słodycz i uciszenie" "Tam gdzie panują podziały i gniew, tam Bóg nie mieszka" "Zapominając o sobie odnajdujemy siebie, umierając budzimy się do życia wiecznego" "Kochaj i okazuj to swoim życiem" "Szczęśliwy, kto zmierza od zwątpienia do jasności komunii w Chrystusie!" "Modlitwa zawsze jest potrzebna, ażebym w każdym położeniu został wierny" "Wyniesienie przychodzi po upokorzeniu" "Owocem miłości i prawdy jest szczerość i zrozumienie" "Boże! Udziel tylko świętego błogosławieństwa ludziom dobrej woli, a cuda Miłosierdzia Twego zakwitną wśród znękanej i cierpiącej ludzkości" "Lepiej jest mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu, bo do rozmów duchowych miesza się bardzo wiele miłości własnej" "Błogosławiony ten, kto żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia" "Praca jest modlitwą ciała" "Gdy otrzymasz od Boga jakieś dary, ofiaruj Mu z wielką radością samego siebie" "Istnieje, kto kocha" "Miłość łączy niebo z ziemią" "Rzeczy stworzonych o tyle tylko należy używać, o ile one dopomagają nam do prawdziwego służenia Bogu" "Miłość znajduje przyjemność w prawdzie" "Pod wieczór życia będą Cię sądzić z miłości" "Im bardziej skupiony w sobie żyje ktoś w swoim wnętrzu, tym silniej promieniuje i pociąga innych" "Wiara to zaślubiny Baga z duszą" "Pan napełnia ziemię Swoją chwałą, a dziedzictwo Swoje błogosławieństwem" "Apostolska ruchliwość nie może być przeszkodą dla wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem" "Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!" "Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą" "Bogatym stajesz się dzięki rzeczm, których nie pragniesz" "Radosny duch łatwiej osiąga chrześcijańską doskonałość" "Boże, obdarz mnie pokorną prostotą, niech się nie cenię wyżej nad to, czym jestem i nie wydaję się na zewnątrz innym, niż jestem przed Tobą, który przenikasz tajniki mojego serca" "Jeżeli do Niego przychodzę, to zawsze spotykam Boga Miłosiernego" "Tylko miłość czyni wszystko dobrze" "Panie, Żyję bo chcesz, Umrę bo każesz, Zbaw mnie, bo możesz" "Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać" "Niech wam pociechy niebieskie towarzyszą i spływają na otaczających bliźnich" "Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania" "Bóg jest ojcem - a miłość matką mądrości" "Dzięki zdrowiu i sile nic nie uczynimy, a dzięki pomocy Bożej uczynimy wszystko" "Miłość ma tak wielką moc, że tylko ona sama otwiera niebo, sama daje nadzieję zbawienia, sama sprawia, że Bóg jest godny miłości" "Dobry Pan Bóg odpłaca niebem tym, którzy dają swoje życie za dusze" "Miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca, słowem - miłość jest wieczna" "Boże spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie był uważany za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku" "Jezus żył i umarł na próżno, jeżeli nie nauczyliśmy się od Niego regulowania naszego życia w oparciu o wieczne prawo miłości" "Wierzcie mi drodzy synaczkowie, że ten kto miłuje ma pewną drogę i nagrodę wiecznego zbawienia" "Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie" "Miłość nie szuka racji, ani zysku poza sobą. Jej zysk polega na istnieniu. Kocham, bo kocham. Kocham, aby kochać" "Jeden akt miłości Bożej uczyniony w czasie nieurodzaju więcej jest wart niż sto czynów czułości i pocieszenia" "W tobie pokój serca, pogodna radość. Duch Święty ukrył twoją przeszłość w sercu Chrystusa. I zatroszczy się o twoją przyszłość" "Boże Ojcze, nie dozwól, aby nasze serca się trwożyły, dodawaj przez Ducha odwagi, kiedy nadejdzie noc, ześlij nam swoją radość" "Jezu, światłości naszych serc, odkąd zmartwychwstałeś, w Duchu Świętym wciąż do nas przychodzisz" "Miłość bliźniego rodzi się z uległego słuchania Słowa Bożego" "Przy ciele przesyconym i ociążałym dusza jest bardzo źle przygotowana, aby wzlatać wysoko" "To co robimy, to robimy dla Boga, a wobec takiego celu bardzo maluczkimi przedstawiają się przeszkody, choćby najdotkliwsze" "Ofiarujmy nasz ból teraźniejszy i to, co nas jeszcze spotkać może, na ubłaganie pokoju dla biednego świata" "Jeśli uwolnisz swą duszę od wszystkiego, wówczas Bóg z całą pewnością wypełni ją po brzegi. Otrzymasz od niego dokładnie tyle, ile zrobisz Mu w sobie miejsca. Ani mniej, ani więcej" "Krzyż jest kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł" "Nie ma wątpliwości, że cały świat istnieje jeszcze dzięki moblitwom wybranych" "Jedynie czyści sercem widzą Pana, który jest światłem, żyje w nich i objawia się tym, którzy Go kochają i są przez Niego kochani" "Bóg miłości i pokoju niech ukoi wasze serca. Niech sprawi On, abyście biegli drogą wam wyznaczoną. A na koniec doprowadzi i umieści tam, gdzie jest pełnia wszystkiego" "O boski Ogniu! Przyjdź spalić wszystko i bądź Panem wszystkiego, co jest we mnie" "Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań, ani natężonej pracy rozumu, ani zdbywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia - żądam tylko, abyście na Niego patrzyli oczami duszy waszej" "Zawierzenie jest drogą najkrótszą, aby iść do Boga, posiąść Go i Nim się radować" "Miłosierdzie jest kwiatem miłości" "Ewangelia jest jednym głosem, który oświeca, przyciąga, pociesza i gasi pragnienie" Wytrwałość ściąga łaskę, łaska daje siły, siła wytrwanie" "Wieczerza Pańska jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego pokarmu jest siła jedności. Jednoczy nas z ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami, abyśmy mogli stać się tym co przyjmujemy" "Boga nie można kupić dla siebie za żadną cenę, ale można zaprzedać siebie Bogu, aby Go znaleźć" "Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi najwyższe dobro. Podobnie jak oczy cielesne patrząc na światło zostają oświecone, tak samo i duch zatopiony w Bogu doznaje oświecenia Jego nieomylnym swiatłem" "Trzeba nieziemskiej siły, by na tej ziemi kochać tak jak Jezus pierwszy nas ukochał" "Nie zasługujemy na dar modlitwy, ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do nas rajskiego szczęścia. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca" "Piękno... rodzi się w sercu, odbija w oczach i żyje w uczynkach" "Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić" "Kochając odkryjesz drogę, kochając usłyszysz głos, kochając odnajdziesz pokój" "Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała nic do powiedzenia" "W czasie naszej modlitwy Bóg milczy, ale działa" "Kiedy razem pracują miłość i odwaga, wynikiem tej pracy jest arcydzieło" "Kluczem do serc ludzi nie będzie nigdy nasza mądrość, lecz zawsze nasza miłość" "Są tacy, którzy jak ryby w falach całkowicie zatapiają się w modlitwie. Dzieje się tak dlatego, że całym sercem sa oddani Bogu i w ich sercu nie ma rozdwojenia. Kiedy przychodzimy, aby pokłonić się Panu, otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli tylko poprosimy z żywą wiarą i czystym sercem" "Dobrze jest miłować, ale jeszcze lepiej miłować służąc. Kochaj i służ - to jest najlepsze. Badź tym, czym Bóg jest dla ludzi!" "Miłowanie to jedyna rzecz, mogąca zapewnić wieczność" "Niechaj świeci światłość wasza" "Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest kościół" "Im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo" "Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala" "Droga do pojednania z Bogiem prowadzi przez pojednanie z ludźmi" "Miłość przerasta sprawiedliwość, a równocześnie znajduje potwierdzenie w sprawiedliwości" "Ten kto biedny i szczęśliwy, jest bogaty, że bardziej nie trzeba" "Gdy otwierają się przeciwko nam oczy niechętne, trzeba uczynić wszystko, aby nasze spojrzenie było przyjazne" "Drogą, która wiedzie naprawdę do nieba, jest radość" "Mów o sobie małe nic" "Życie przepełnione wiarą rodzi miłość, zaś życie przepełnione miłością przeradza się w służbę" "Bądźcie silni i wierni w świętej miłości, a ona zrodzi w was ufność w Opatrzność Bożą" "Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje" "Usiłuj postępować zawsze z wolą Boga w każdym przypadku i nie lękaj się. Ta zgodność jest pewną drogą, aby dojść do nieba" "Miłość jest więzią, która jednoczy braci, fundamentem pokoju, spoiwem zapewniającym jedność. Jeśli jednak pozbawi się ją cierpliwości, to ulegnie spustoszeniu; jeśli zabierze jej się jarzmo cierpienia i zaparcia to utraci korzeń i moc" "Bez pomocy łaski nieśmiertelność jest raczej ciężarem niż korzyścią" "Jedynie łaska Boga powinna królować" "Ile wyrzeczenia tyle przebóstwienia" Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeżeli ją posiada" "Staraj się wypełnić to zalecenie Pana Jezusa, aby się ciągle modlić, a nigdy nie ustawać" "Zaufaj Bogu i nie przestawaj gorąco się modlić, aby Duch Święty zawsze coraz bardziej oświecał Cię o świętej woli Bożej" "Kochaj i czyń co chcesz" "Być niewolnikiem - oto moja wolność" "Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym co kocha" "Cokolwiek byśmy czynili, nie uwierzą nam, jeżeli nie okażemy miłości i współczucia tym, którym głosimy Dobrą Nowinę" "Pielęgnować biednych, samotnych i chorych to taka rozsądna, trzeźwa i praktyczna miłość" "Nie ma obawy, że Chrystus wyrośnie w nas ponad głowę Boga, On Go zawsze niesie przed sobą" "Aby kochać Boga, potrzeba trzech serc zjednoczonych w jedno: serca, które będzie jedynie miłością i czułością wobec Boga, serca miłości i zapału wobec bliźniego oraz serca surowego wobec samego siebie" "Cierpliwość - jakaż to piękna, ale trudna i rzadka cnota!" "To, co się liczy, to nie czynić wiele, ale wkładać dużo miłości w to, co się czyni" "Bądźcie zawsze między sobą jako jedno święte rodzeństwo" "Uśmiechaj się także do Boga, z miłością przyjmując Jego wolę" "Jezus jest tak bardzo czysty, tak bardzo piękny. Jest samą Dobrocią" "Tak kochaj przyjaciół, aby oni tobie, a ty im do kochania Boga pomagali" "Ukrzyżowany w duchu i zewnętrznie z Chrystusem, bedziesz żył z nasyceniem i zadowoleniem swej duszy, pozyskując ją w swej cierpliwości" "Człowiek żywej wiary i gorącej miłości wszędzie upatruje miłości Boga, Jego potęgę i mądrość; wszystko pobudza go do chwalenia Boga" "W osobie biednych, najbardziej opuszczonych jest obecny Zbawiciel, a więc to nie biedni proszą o miłosierdzie, ale Jezus w osobie swoich biednych" "Usposobienia człowieka są zmienne, jak fale nad głębiną morską; jednak w tej głębi duszy jest niezmienny Bóg" "Słowo życzliwe zawsze znajdzie dobrą glebę" "Chwała Boża to jest główny cel naszego życia - na tę chwałę jesteśmy stworzeni" "Zamiast oczekiwać na dobroć innych sami napełniajmy codzienne życie dobrocią" "O Panie, prawdziwy mój Boże! Kto Ciebie nie zna, nie miłuje Ciebie" "Najszybszym rumakiem niosącym do doskonałości jest cierpienie" "Kto pracuje dla zbawienia dusz ocali także swoją" "Co czynimy dla dusz poświęconych Panu Jezusowi, dla dusz, które są własnością Pana Jezusa, to czynimy dla Jezusa samego" "Mądrość jest sztuką dobrego rządzenia własną wolą" "Jak bardzo chciałbym być upokarzany i źle traktowany, aby się przekonać, czy naprawdę posiadam pokorę serca" "Największą koniecznością, jaka nam jest potrzebna do postępu, jest milczenie wobec tego wielkiego Boga, tak z pragnieniami jak i językiem, ponieważ język jakiego On słucha najczęściej to cicha miłość" "Cierpienie wyciągnęło do mnie ramiona, a ja rzuciłem się w nie z miłością" "Nic tak nie zdobywa serca, jak dziękowanie" "Uszczęśliwianie jest największym szczęściem. Ale również doznawanie wdzięczności to radość" "Człowiek to problem, którego rozwiązanie jest jedynie w Bogu" "Słowo Boże zamieszkało wśród ludzi i stało się Synem Człowieczym, aby zaznajomić człowieka z Bogiem, a Boga z mieszkaniem w duszy człowieka" "Wiara potrzebuje całkowitej prawdy" "Droga krzyżowa to ta, która prowadzi do Boga" "Im bardziej obejmujemy krzyż, tym mocniej obejmujemy Jezusa, ktory jest do niego przybity" "Jakże cudowne są skutki łaski dla tych, którzy działają, aby na nią odpowiedzieć" "Ból jest środkiem, który izoluje nas od stworzonego świata, aby zjednoczyć ze Stwórcą" "Kto obraża Boga w miłości, obraża Boga w Jego źrenicy oka. Miłość jest źrenicą oka Boga. Bez miłości nie można podobać się Bogu" "Kiedy miłość usuwa wszelki lęk, sam lęk zmienia się w miłość" "Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże" "Proszę się bardzo polecać Bogu i z ufnością bez granic spoczywać w tym ognisku miłosierdzia" "Żeby postępować drogą światła, trzeba być pokornym, ubogim w duchu i prostym" "Przyjdź, bądź moim światłem" "W zwalczaniu błędów i czynieniu dobra zaufajcie Bogu i Jezusowi, a będziecie gotowi na poniżenie, podeptanie w was godności ludzkiej, a także na męczeństwo" "Polecam wam, byście wszyscy nieśli chętnie swój krzyż, jak tego chce Święta Wola Boża i byście nieśli go radośnie wiedząc, ze jak mijają lata, tak minie i krzyż" "Jezus modli się za nas jako nasz Kapłan. Modli się w nas jako nasza Głowa. A jako nasz Bóg jest Tym, do którego my zanosimy swoje modlitwy. Rozpoznajemy w Nim nasz głos, a Jego głos w nas" "Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post niech będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedyną trójpostaciową modlitwą" "Kto kocha Boga całym sercem, ten kocha bliźniego jak siebie samego" "To co czyni godnym pochwały nasze czyny, to nie trudności, na które napotykamy w działaniu, ale miłość, która nas do działania popycha" "W Bogu już tu na ziemi mieści się moje mieszkanie, Nieskończoność, w której możemy się poruszać w każdej chwili" "Pokora to brama, przez którą przychodzą do nas Boże łaski" "Lepiej utracić honor, wszystkie dobra i życie niż obrazić Boga choćby lekkim grzechem" "Jest śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie ducha od ciała, natomiast smierci, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to odłączenie od Boga" "Śmierć Chrystusa zniszczyła grzech, a w zmartwychwstaniu zastał nam ofiarowany dar nowego Życia, które"jest z Boga"" "Panie, pochwyciła mnie Twoja miłość i niech nigdy nie wypuści mnie ze swych objęć" "Przyjmij każde uderzenie mego serca, jako akt miłości i zadośćuczynienia" "Najświętszy Boże, który promieniujesz Jezusem, pozwól abym się schronił pod Twój płaszcz" "Miłość własna pozbawia uczucia miłości, należnej Bogu i bliźniemu" "A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi" "Żyć Twoją miłością to niestrudzenie sterować statkiem życia siejąc w sercach ludzkich radość i pokój" "Chcę Ci śpiewać i zapomnieć o całym świecie. Umieram z miłości, o Boże" "Najpiękniejsze myśli są niczym bez uczynków" "Musisz być jak chleb na stole, do podziału" "Niech poszczą nasze oczy. Oczy są oknami, przez które do duszy wchodzi szatan" "Pycha jest ogniem, który zawsze rodzi dym próżnej chwały" "Mając udział w ciele i krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, którego spożywamy" "Cnota bowiem i męstwo duszy wzrasta i umacnia się w trudach znoszonych cierpliwie" "Daleki od narzekania cieszę się, że Pan Bóg pozwala mi jeszcze cierpieć dla Jego miłości" "Niech wypełnianie dobrych uczynków stanie się jakby ciągłą modlitwą, a będzie wam dobrze i w tym doczesnym i w przyszłym życiu" "Gdy mówimy do ludzi tylko w prawdzie, nasze słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy w prawdzie i w miłości nasze słowa rozpromieniają serca" "Obojętność jest dobra we wszystkim, co nie dotyczy Woli Bożej" "Droga Syna Bożego, który stał się człowiekiem, wiedzie przez cierpienie i śmierć do chwały. I dla każdego z nas, dla całej ludzkości istnieje jedna droga: iść za Nim" "Naśladuj Chrystusa, który jest najdoskonalszy i najświętszy, a nigdy nie zbłądzisz" "Prostota to objawienie tego, co w człowieku jest dobre, piękne, wzniosłe, święte, jednym słowem boskie" "Ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia" "Uczmy się krzyża" "Aniołowie jednego nam tylko zazdroszczą: tego, że nie mogą cierpieć dla Boga" "Tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem" "Jezus Chrystus nie podoba się światu przede wszystkim z powodu biednych, których jest sam przedstawicielem" "Musisz być pochowany z Chrystusem, z Chrystusem zmartwychwstać, z Nim współdziedziczyć, stać się synem Boga, samym bogiem" "Jeśli jesteś czysty, niebo jest w tobie, przeto wejrzyj w głąb samego siebie, a ujrzysz światłość, aniołów i Pana zastępów anielskich" "Boże ja wybieram wszystko! Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Boję się tylko, abym nie zachował swojej woli. Weź ją, bo ja wybieram wszystko czego Ty chcesz" "Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która wsród oschłości i cierpień poddaje się chętnie temu, co Bóg zsyła, od tej, która uchylając się od tego, spełnia swoje czyny z przyjemnością" "Modlitwa biedaka zawsze miła, dociera do tronu Przedwiecznego" "Jeśli Bóg jest naszym Ojcem to również Kościół powinien być naszą Matką. Matką, poprzez którą odradzamy się do nowego życia w Bogu. Matkę powinno się kochać" "Ciało Chrystusowe powstaje z wielości całego rodzaju ludzkiego jako jedno ciało, a doprowadza je do doskonałości ogień Ducha Świętego" "Wielkie czyny i wielkie dzieła z wielkiej tylko pochodzić mogą miłości, a tej Bóg tylko jest początkiem" "Niech każdy uwielbia Boga, który i w uzdrowionych znajdując rany, leczy je zbawiennym lekarstwem modlitwy" "We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka trzeba odczytywać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość" "Tylko rzeczy dobre są prawdziwym bogactwem, które przygotowuje nam miejsce w niebie" "Kto pragnie się zbawić, niech stanie się głupim na tym świecie, aby od Pana usłyszał, że jest mądry. Bóg pragnie, abyśmy byli głupimi w sprawach światowych, a roztropnymi w sprawach niebieskich" "Miłosierdzie Boga jest studnią niezgłębioną, z którego czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi" "W modlitwie jak i w walce nic nie jest groźne oprócz utraty miłości" "Kto dniem i nocą słucha, kto przyjmuje dary Ducha Świętego, odkrywa, że nawet mając maleńką wiarę, prawie nic, otrzymuje to, co najważniejsze" "Kto chce być naprawdę moim, niech pogardza rzeczami tej ziemi. Oto maksyma, którą zostawia nam Boski Zbawiciel, byśmy mieli pewność zbawienia się" "Nieposłuszeństwo pozbawia specjalnej Łaski Bożej. Ciało musi pomagać duszy czynić dobro, musi jej służyć. Dusza jest Panią ciała" "Boże niech wszyscy się zjednoczą w hymnie uwielbienia pełni Twej chwały, którą Twój Syn przekazuje nam w łasce Ducha, który ożywia nasze serca" "Daj mi Boże jedynie miłość Twą i łaskę, a to mi wystarczy" "Boże uśmierć wszystkie moje wady, żądze i miłość siebie. Daj mi ujrzeć Twoją świętą wiarę, nadzieję i miłość" "Krzyż Jezusa jest źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask. Dzięki niemu wierzący czerpią moc ze słabości, chwałę ze wzgardy i życie ze śmierci" "Masz tylko jedną duszę i jeśli będzie zbawiona, wszystko zbawione. Jeśli stracona wszystko stracone na zawsze" "Ani brak zdolności, ani brak zdrowia czy majątku nie może przysłonić ci wspaniałego ideału: pracować dla zbawienia dusz" "Staraj się dobrym słowem i przykładem zbawiać dusze tam, gdzie Pan cię przeznaczy" "Człowiek, który poznał Boga, w sposób naturalny skłania się ku miłości" "Nic nie można zrobić dla dusz bez łagodności, dobroci, słodyczy i cierpliwości" 'Wielka tragedia życia nie polega na tym, że ludzie umierają, ale na tym, że przestają kochać" "Rzeczy ludzkie trzeba zrozumieć, żeby pokochać, rzeczy boskie trzeba pokochać, żeby zrozumieć" "Miarą świętości jest miłość. Miarą miłości jest poświęcenie" "Jakże byłbym szczęśliwy gdybym w chwili śmierci mógł ofiarować Jezusowi bodaj jedną duszę. Byłaby to dusza wyrwana z ognia gehenny i wielbiła Boga przez całą wieczność" "Nie można być szczęśliwym na tym świecie, jeżeli nie zachowuje się spokoju ducha pośród trosk życia" "Każda chwila jest cenna, a każdy czas dobrze spożytkowany będzie skarbem zdobytym" "Spocznij jedynie w Bogu duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja" "Wyrazem najwyższej czci i największej chwały, jaką możesz oddać Bogu, jest okazywanie Mu całym sercem zaufania, mimo dawnych niewierności. Ciężar grzechów darowanych tym wyraźniej ukazuje wielkość Jego miłosierdzia" "Myśl podniesiona ku Bogu osładza chwilę tęsknoty" "Ten, którego twarz nie promieniuje światłem, nigdy nie zmieni się w gwiazdę" "Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie" "Im ciemniej wokół nas, tym szerzej musimy otwierać nasze serce na światło z góry" 'Bądź łagodny, tak abyś nigdy nie uchybiał sprawiedliwości" "Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz" "Mądrość przychodzi przez miłość i milczenie. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych" "Ubodzy, nie śmiejący wyciągnąć rękę po jałmużnę na szczególną litość zasługują" "Wszyscy musimy nieść krzyż jak Pan Jezus, a naszym krzyżem są wszystkie cierpienia, które spotykamy w życiu" "Chrystus nigdy nie ustanawia nas sędziami nad sobą nawzajem" "Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba zasłużyć sobie na to dobrym sercem, które potrafi kochać przyjaciół, być cierpliwym i wspaniałomyślnym dla nieprzyjaciół, płakać z tymi którzy płaczą, nie zazdrościć szczęścia innym oraz wszystkim czynić dobrze" "Radujcie się, owszem, że Pan Jezus daje wam sposobność do okazania, ile Go kochacie, bo miłość prawdziwa objawia się nie w uczuciach, ale w cierpieniu, w znoszeniu wiele dla miłości Bożej" "Waszą gorliwością pokażcie, że ukochaliście tych, których wam powierzył Chrystus, tak jak On ukochał Kościół" "Gdybyśmy, zmierzając od jednego początku do następnego, byli gotowi przyjąć każdy nadchodzący dzień jako dzień wyjątkowy. A Chrystus mówi każdemu z nas:"Nigdy nie zostawię cię samego"" "Złóż całą nadzieję w nieprzebranym Miłosierdziu Bożym" "Uważajcie by rekreacja nie była próżna, a czas darmo stracony" "Miłość bowiem tylko nadaje wartość wszystkiemu" "W zasadach jedność, w opiniach wolność, we wszystkim miłość" "Doskonałość prawdziwa zasadza się cała na miłości Boga i bliźniego" "Pan to koniec cierpienia i droga do szczęścia" "Módl się za nami. Abyśmy chorym z miłością służyli, abyśmy w chorobie ducha nie tracili" "Nie powinniście tolerować w sobie najmniejszej myśli przeciwnej miłości, nawet wobec tego, kto uważa się za waszego wroga" "Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość" "Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość" "Nie pozostawaj na zawsze takim, jakim jesteś, lecz staraj się wznieść ponad siebie" "Gubimy oszczędzając i zbieramy rozdzielając" "Nie mogę wyobrazić sobie lepszej adoracji Boga niż praca w imię Jego dla ubogich, jako ubogi" "Ziemia jest jakby miejscem wygnania. Marzmy o niebie" "Piękne słowa nie czynią nikogo świętym i sprawiedliwym, lecz życie cnotliwe uczyni Bogu przyjemnym" "Czymże jest nadzieja? Ufnością w osiągnięciu tego, co ma nadejść" "Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka. Obu rąk należy używać" "Bóg pragnie przede wszystkim serca i to jest najważniejsze" "Jeśli naprawdę pragniemy, aby Bóg nas napełnił, musimy przez pokorę ogołocić się ze wszystkiego, co jest w nas egoizmem" "Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie" "Aby być w pokoju z Bogiem i bliźnim, trzeba najpierw być w pokoju z samym sobą" "Człowiek znajduje pokój w tych, których kocha, a daje go zakosztować tym, którzy go kochają" "Miłość przekracza ból i wybacza winy" "Dusza jest doskonała, kiedy siła jej pasji skierowana jest całkowicie ku Bogu" "Żyj i cierp pragnąc jedynie chwały Pana" "Każda dusza, która wierzy pojmuje i przetwarza Słowo Boże" "Przeżywanie miłości to ciągłe nawigowanie przy jednoczesnym rozsiewaniu radości i uśmiechów wokół siebie. Przeżywanie miłości oznacza dawanie bez miary, bez domagania się wynagrodzenia tu, na ziemi" "Kto kocha siebie, a nie Boga, nie kocha siebie; kto natomiast kocha Boga, a nie siebie, siebie kocha" "Niech ci Duch Święty ogień ześle, który apostołom posłał, abyś miłością Bożą gorzał, a światłością dobrych uczynków wywdzięczał się temu Duchowi Świętemu, który cię oświecił" "Boże mej duszy, zawsze pragnąłem oddać me życie Tobie i za Ciebie. To dla mnie zysk utracić je z Twego powodu. Umieram z miłości do Ciebie" "Boże, Ojcze przez łaskę Ducha Świętego obdarz nas radością w Twym Synu" "Miłość polega bardziej na uczynkach, niż na słowach" "Kto jest wewnątrz świątyni, jest czysty, kto zaś na zewnątrz - nieczysty. Kto dokonuje czegokolwiek bez biskupa, prezbiterów i diakonów, nie ma czystego sumienia" "Tam gdzie jest Duch Boży, jest i Kościół. Oddalić się od Kościoła znaczy odrzucić Ducha" "Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę" "Panie, Ty jesteś Bytem, a ja nicością. Wspomnij, Panie, na dzieło Twoich rąk" "Ofiara jest najlepszą modlitwą" "Jest tylko jedna rzecz do zrobienia w ciągu tego życia, kochać, kochać Jezusa z całych sił naszego serca i zbawiać dla Niego dusze, aby był kochany" "Te słowa Hioba:"Choćby mnie zabił, jeszcze w Nim ufać będę"urzekły mnie od dzieciństwa. Ale trzeba było wiele czasu, żebym się znalazł na tym stopniu zdania się na Boga" "Spodobało się Jezusowi, abym swoje powołanie odkupił bardzo wielkimi doświadczeniami" "Kto chce żyć jak dobry chrześcijanin, musi unikać tych, którzy mówią źle o religii, o jej sługach - o biskupach" "Dni bez Pana nic nie cieszą" "Bo jak prawdę zdobywa się światłem wiary, tak kłamstwo i błąd nabywa się niewiernością" "Gdyby w nas była miłość Boża dokonywalibyśmy tych dzieł, których On dokonuje" "Chrzest święty był dla mnie pocałunkiem, przez który Bóg przyjął mnie za przybrane dziecko Swoje" "Stanie się jak dziecię, to jest największa mądrość" "Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest smutny"z urodzenia"" "Właściwością miłości jest zniżanie się" "Dobroć serca jest bezcennym wsparciem we wszystkim co człowiek robi" "Bądź sługą sług Bożych" "To nadzieja sprawia, że człowiek jest na ziemi szczęśliwy" "Gdy dotkliwą próbę z wytrwałą ufnością w Bogu zniesiecie to Pan Bóg raczy to wszystko na dobre obrócić" "Pamiętajcie synaczkowie, że każdy chrześcijanin jest obowiązany dawać przykład bliźniemu i żadne nauczanie nie jest tak budujące jak dobry przykład" "Bez śmierci dla siebie nie ma życia" "Mądrość polega na tym, że się wie, że się błądzi" "Jest tylko jedna droga - do Królestwa - droga miłości" "Tylko miłością zwyciężycie złego" "Kto słucha Ducha, słucha Mądrości" "Bóg jest miłością i miłość musi stać się naszym bogiem" "Miłowanie to zatarcie granicy między ja i ty" "Wiara bywa doświadczana milczeniem Boga" "Oddać Bogu umysł prze pracę, serce przez modlitwę, ciało przez ascezę" "Niezachwiany umysł i bezbożne mówienie razem chodzić nie mogą" "Nie pragnij niczego poza wolą Bożą" "Szukacie w świecie, szukajcie Światła" "Daj Bogu życie za życie" "Jeśli Bóg będzie twoją mocą, a Jezus twoją twierdzą to się nie zachwiejesz" "Wszystkie dobra Boga przychodzą do nas przez ręce Jezusa" "Milczą usta, ale woła serce do Ciebie Boże" "Zbawiciel sam dla naszej miłości stał się dzieckiem, abyśmy i my z miłości ku Niemu dziećmi się stali" "Jeśli zdołam uchronić choćby jedno serce od pęknięcia, nie zmarnuję życia" "Jeśli ktoś chce być wolnym, musi stać się niewolnikiem wszystkich" "Miłość najlepiej próbuje się w cierpieniu" "Słowo otuchy jest tak samo dobre jak dobry uczynek" "Duszy złączonej z Bogiem lęka się szatan jak samego Boga" "Bóg jest dobrocią, Jego wola jest pełną miłością, a Jego droga jest zawsze najlepsza" "Przestrzegaj bliźnich swoich przed wielkim złem, a osobliwie przed naukami błędnymi" "Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś niepojętego" "Panie nie zawrócę z drogi. Wszystko, co mam, daję Tobie teraz. Proś mnie o cokolwiek, nigdy nie chcę Cię zdradzić" "Jezus ubogim był i żył z pracy rąk swoich, jako i wy ubodzy rękoma swymi zarabiajcie. Ale daj wam Boże, aby ubóstwo wasze było tak święte, jak było ubóstwo Jezusa" "Bóg odzieli nas od kłamstwa, albo kłamstwo oddzieli nas od Boga" "Rozgorzeje gniew Boga przeciwko tym, którzy umieścili bezbożność w sercu swoim" "Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg chce nas mieć" "Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca" "Prostota brana jest jako stan prawdy w swej nagości, jak może być największej, w swej niewinności dziecięcej" "Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym poznaniem Boga i pośredniczką między Nim, a ludźmi. Uniesiony przez modlitwę duch ludzki osiąga wyżyny nieba i obejmuje Boga niewypowiedzianym uściskiem, pożądając Boskiego mleka, jak dziecko przywołujące płaczem swoją matkę" "Nasz umysł doskonale dostrzega cudze błędy, z trudnością poznaje własne grzechy" "Przyjmuję śmierć z doskonałym poddaniem się Jego woli i radością" "Nędze twoje niech spłoną w ogniu miłości" "Czymże jest czystość? Czystość serca to miłość do wszystkich słabych, którzy upadają" "Witaj, o Krzyżu drogocenny, przewodniku niewidomych, lekarstwie chorych, zmartwychwstaniu zmarłych" "Jeśli chcemy zapewnić sobie niebo, módlmy się bezustannie za dusze grzeszne. Modlitwa - to potężny środek ich wybawienia" "Prawdziwa czystość uzdalnia do miłości" "Wszystko co człowiek czyni słowem lub czynem dla zbawienia bliźniego, jest czynną modlitwą" "Tylko miłość powinna rozstrzygać, czy coś ma być wykonane, czy zaniechane, zmienione lub nie zmienione. Miłość jest zasadą działania oraz celem do którego należy dążyć. Cokolwiek się szczerze uczyni dla niej i w zgodzie z nią, nigdy nie będzie niewłaściwe" "Im człowiek ma więcej okazać miłości innym, tym bardziej musi się wyrzec miłości jemu nalżnej, tym bardziej musi zapomnieć o swoim życiu osobistym" "Moc Boża zdolna jest stworzyć nadzieję, tam, gdzie nie ma już nadziei i wytyczyć drogę przez niemożliwe" "Każda droga życia zewnętrznego, jest tym milsza Bogu, im bardziej pielęgnuje miłość ku Niemu, a ze względu na Niego - miłość bliźniego" "Żadna prawdziwa cnota nie może istnieć bez miłości" "Dwóch rzeczy nam potrzeba, dużo modlitwy i dużo miłości" "Prostota jest owym klejnotem czystej wody, ową szczerością dziecięcą otwartą i przejrzystą" "Kto z was wyprze się siebie, ten znajdzie prawdę" "Wyniesienie zazwyczaj przychodzi po upokorzeniu; dom także buduje się najpierw w dół, a potem w górę" "W Bogu już tu na ziemi mieści się moje mieszkanie, Nieskończoność, w której możemy się poruszać w każdej chwili" "Uważaj na swój język i zewnętrzne zachowanie, a będziesz wtedy zaznawał pokoju we wszystkich uczynkach, wtedy Duch Święty przyjdzie do ciebie, napełni cię i zamieszka w tobie" "W Kościele Pan Bóg nie potrzebuje naszych prac, ale naszego posłuszeństwa. Tak jak zaprawa trzyma cegły tak miłość i posłuszeństwo ludzi w Kościele" "Każdy kto podejmuje się nauczania, musi się uzbroić w głęboką miłość, wielką cierpliwość, a przede wszystkim w głęboką pokorę" "Jeśli pogardza mną świat, tym milszy jestem Tobie" "Służąc nicości sam stajesz się nicością" "Trzeba być bardzo czystym by wejść do nieba" "Miłowanie Boga i bliźnich to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i setny sposób na to by być szczęśliwym" "Chrystus to most do Ojca Niebieskiego - przejdź po nim" "Wszystko przemija... śmierć również minie, a wtedy będziemy się radować życiem trwającym wiecznie, pełnym pokoju i szczęścia" "Największą władzą ducha nie jest geniusz, ale dobroć" "Gdy człowiek tak wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo - najtrudniejsze, bo nad samym sobą" "Wspaniałym środkiem, aby cieszyć się Bogiem, jest przyjaźń z Jego przyjaciółmi" "Miłość nie potępia - miłość oczyszcza i dźwiga" "Bóg ujest przyczyną wszystkiego co piękne" "Aby Bóg błogosławieństwem swoim zawsze cię otaczać raczył, a łaska Jego święta aby ci towarzyszyła we wszystkich twoich pracach i niebieskimi pociechami osładzała trudy dla chwały i miłości Jezusowej podejmowane" "Mądrość Boża nie polega na wiedzy książkowej, ale na dobrych uczynkach" "Boże! Jak w każdym smutku pokrzepiasz mnie nadzieją rychłej pociechy, tak w dniu pociechy uzbrój mnie gotowością na wszelkie przygody, abym z Wolą Twoją świetą zgadzać się umiał" "Religia chrześcijańska będąc czystą prawdą musi objawiać się na zewnątrz: w życiu, w uczynkach, w prostocie, w równości" "Czyń wszystko w zjednoczeniu z Bogiem" "Modlitwa Ojcze nasz stanowi streszczenie całej Ewangelii" "Bóg dał ci początek pocałunkiem miłości" "Bóg ma słabość, jedną namiętność, kocha dzieci swoje" "Bóg chce, aby więcej Go miłowano, niż się Go lękano. Prosi Bóg, bo chce być Ojcem bardziej niż Panem" "Istnieje inna, nieustanna, wewnętrzna modlitwa, a jest nią pragnienie. Choćbyś się oddawał innemu zajęciu to przecież nie przestajesz się modlić, jeżeli tylko zachowujesz pragnienie. Jeśli chcesz nieustannej modlitwy nie ustawaj w pragnieniu. Nieustanne pragnienie jest nieustannym wołaniem, a zamilknie ono gdy przestaniesz miłować" "Jezusa znacie, kochacie i wiecie, że kto wszystko porzuci i za Panem Jezusem idzie ten nie zginie" "W istocie zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć życie trzymając za rękę Pana" "Kiedy chcemy wezwać pomoc Dobrego Boga Ojca musimy być gotowi poświęcić wszystko" "Miłość żyje miłością, nie przysługami i dobrodziejstwami" "Przedwsięwnięte przez nas ku chwale Bożej dzieła niech raczy Jego łaska najświętsza wspierać" "Widziałem piękności ziemi, ale moja dusza marzyła o niebie" "Niech dusza, która od grzechu przechodzi do życia doskonałego nie myśli, że wszystko zrobi w jednej chwili. Świt powoli rozjaśnia mroki" "Ten komu nie wystarcza sam Bóg, jest chciwcem" "Bardzo rzadko zdarzają się dusze, które wszechmocy Bożej nie mierzą swoimi ciasnymi myślami" "W dniu, w którym siła miłości zastąpi miłość do siły, świat pozna pokój" "Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę" "Niech każdy będzie misjonarzem wsród swoich bliźnich, dając dobry przykład i czyniąc dobrze własnej duszy" "Umysł czysty, prosty i stały nie rozprasza się na wiele przedmiotów, bo wszystko czyni dla czci boskiej" "Mali będą sądzeni z niezwykle wielką łagodnością" "Otrzymaliśmy moc rodzenia Chrystusa w nas samych oraz w innych" "Oko Jezusa zawsze patrzy na serce" "Oby każda chwila nasza była chwilą ofiary Bogu" "Niechże i serce, i myśli, i słowa, i uczynki nasze będą na niebieskich rzeczy pożądanie obrócone" "Coraz bardziej trzeba nam dzisiaj pamiętać, że Bóg jest Ojcem" "Bóg ma najwięcej siły w miłości" "Ty rozjaśniasz ciemności, dajesz sens i nadzieję" "Wszyscy, którzy napełnieni są Duchem Świętym, zachowują właściwą prostocie łagodność, a zarazem gorąco pragną sprawiedliwości" "Pokusa podobna jest do głębokiej i trudnej do przejścia wody" "Ochoczo wstępujmy na drogę bólu i wszelkich cierpień" "Miłość jest jedynym skarbem, który się pomnaża, kiedy go dzielisz" "Doskonałość nie tkwi w ideach czy wiedzy, ale w miłości" "Nie można być złym, kiedy ma się miłość" "Bądź darem dla wszystkich" "Nie odrzucaj tych co nic nie mają" "Abyśmy Cię kochali z całego serca wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości" "Szczęśliwi szukający prawdy, albowiem oni dostąpią oświecenia" "Boża iskra rozpali płomień miłości w każdym sercu" "Miłość jest najskuteczniejszą z modlitw" "Wszystko poza Bogiem to nicość" "Miłość, aby była prawdziwa i żywa, aby mogła urzeczywistniać miłość Bożą - musi być służbą" "Miłuj aby żyć, żyj aby miłować" "Zostanie po nas nie to, co zgromadziliśmy, ale to cośmy dali" "Dusza ludzka jest przepełniona miłością Chrystusa na tyle, ile bólu wycierpiała i ofiarowała dla Niego" "Ten, kto posiada prawdziwą i doskonałą miłość nigdy i w niczym nie szuka samego siebie, ale pragnie we wszystkim dążyć do chwały Bożej" "W rzeczach koniecznych jedność, w rzeczach wątpliwych wolność, we wszystkim miłość" "Miłość i prawda są tak ze sobą zjednoczone, że jest praktycznie niemożliwe ich rozdzielenie" "Kiedy odnajduję w sobie tylko jeden gest miłości, nie jestem już nieszczęśnikiem. Nawet, gdy całe moje życie było jednym grzechem, ten jeden gest miłości przywraca mnie Bogu" "Tam, gdzie panują podziały i gniew, tam Bóg nie mieszka" "Przede wszystkim nie zapominaj, że nie możesz być niczyim sędzią" "Miłość powinna panować w naszych sercach, a pokora w naszych umysłach" "Serce, które kocha, idzie także i za błądzącym i kocha nawet kosztem zranienia" "Jeśli chcemy naprawdę kochać, musimy się nauczyć przebaczać" "Pokora doskonali nas ku Bogu, a łagodność ku bliźniemu" "Pycha zabiera mnie Bogu, zawiść bliźniemu, gniew mnie samemu" "Im więcej mamy tym mniej dajemy; im mniej mamy tym więcej możemy dać" "Jałmużna jest dziedzictwem i prawem ubogich, które nabył nasz Pan Jezus Chrystus" "Moje życie zaczyna się na nowo każdego ranka, a kończy każdego wieczoru; moje plany i zamiary nie mogą wykraczać poza ten rytm" "Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń" "W intencji niechaj Jezus będzie naszym celem, w uczuciach naszą miłością, w słowie tematem, w działaniu wzorem" "Módlmy się wszędzie i zawsze, bo jesteśmy nieustannie zanurzeni w hojności Bożej" "Uczynkiem, który Pan nam zaleca jest strzeżenie swojego serca i swojego umysłu" "O Boże mój, wolał bym umrzeć, miłując Ciebie, niż żyć, choć chwilę nie kochając" "Dla mnie ma większą wartość jedna cnota niż nadzwyczajne łaski" "Bardziej Bóg docenia w tobie pragnienie oschłości i cierpienia z miłości niż wszystkie pociechy, myśli i wizje duchowe, jakie mógłbyś mieć" "Posiadasz tylko to co straciłeś" "Nie pytaj, co ci daje życie. Zapytaj, co ty dajesz!" "Żyję dla Boga i rezygnuję ze swojego"ja", i w ten sposób sprawiam, że za mnie żyje Bóg" " 'Miłość doświadczana, ta dopiero się liczy!- w męce i doświadczeniu najlepiej się ją poznaje" "Wielkie myśli rodzą się w sercu" "Nasza święta wiara jest ewangelią miłości, która objawia nam miłość Boga do ludzi i domaga się w zamian miłości człowieka do Boga" " "Nie zrażaj się wadami bliźnich i módl się za tych ostatnich" "Więcej jest warta uncja miłości niż sto wagonów rozumu" "Nie bójcie się Boga, który nie chce wam uczynić nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra" "Drugi człowiek istnieje po to, aby okazać mu miłość, którą żywisz do Boga" "Pragnij żyć z pokojem serca, w radości, prostocie i miłosierdziu" "Chrystus w Duchu Świętym jest przy nas dzisiaj, jutro, zawsze. Źródła radości nigdy w Nim nie wysychają" "Oprócz ducha pokuty, należy ćwiczyć się w prawdziwej miłości bliźniego" "Okaż się godnym Jego zaufania, okaż się godnym imienia Oblubieńca Ukrzyżowanego. Niech cię nie przymus, nie potrzeba rozciąga i trzyma na krzyżu, ale miłość; nie ta miłość, która objawia sie w pociechach, we łzach, w podniesieniu ducha, w objawieniach, ale w doskonałym i ochotnym pełnieniu woli Bożej" "Jakąż tajemnicą jest nasza wielkość w Jezusie" "Boże, kiedy w Tobie składamy nasze ciężary i trudne doświadczenia, Ty umieszczasz w naszej duszy pokój serca" "Kto chce być naprawdę moim, niech pogardza rzeczami tej ziemi. Oto maksyma, którą zostawia nam Boski Zbawiciel, byśmy mieli pewność zbawienia się" "Miłość jest oceanem, z którego biorą swój początek i koniec wszelkie cnoty" "Chociaż runą góry, choć ziemia też zginie, Słowo Twoje Panie nigdy nie przeminie" "Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości" "Święta miłość zawstydza wszystkie pokusy dziabelskie i wszelką bojaźń cielesną" "Ty jesteś jedyny. Ty jesteś miłością, kochaniem" "Sprawianie radości Panu to radość jakiej ja szukam" "Miłości i wiary nie da się rozłączyć. One uzupełniają się wzajemnie" "Kieruj wzrok na ranę w sercu Jezusa, na głębię Jego miłości i cierpienia" "Prawdy nikt nie może zmienić - może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej się stosować" "We wszystkich rzeczach wzniosłych czy niskich miej Boga za cel, inaczej bowiem nie będziesz wzrastał w doskonałości i zasłudze" "Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna" "Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego człowieka" "Jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie swoim życiem. Bądźmy więc wierni prawdzie" "Miłosierdzie Boga, Ojca naszego, mądrość Syna i moc Ducha Świętego niech wypełni wasze serca" "Duch nie może znieść ciała przekarmionego, ale niedokarmione ciało może znieść ducha" "Bogu chodzi tylko o miłość" "Dobrzy ludzie napełniają duchem swoje ciała; źli ludzie oblekają w ciało swoje dusze" "Mąż Boży chodzi po ziemi, ale jego myśli, jego serce i oczy oglądają niebo" "Obowiązkiem chrześcijanina jest spotkać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim" "Zły pasterz prowadzi do śmierci nawet mocne owce" "W Tobie mam pełnię bogactwa i moc. Nie chcę już niczego, co jest na ziemi" "Gdy błądzi pasterz, błądzi za nim trzoda" "Ubóstwo ducha i pokornego serca, dla którego człowiek uważa się za nic, jest ubóstwem błogosławionym, pełnym słodyczy" "W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym" "Pójdź w ciemno za Światłem" "Bez miłości bliźniego miłość do Boga nie będzie doskonała" "Oddajmy się Bogu w taki sposób, jak On tego żąda" "Pośród ścieżek życia należy szukać dróg słusznych, prawych, gdyż niesprawiedliwość niesie za sobą śmierć" "Wszystko czym jestem i co mam, jest Twoje Boże" "Bardziej od samego grzechu, Boga gniewa i obraża to, że grzesznicy nie odczuwają żadnego żalu za swoje grzechy" "Miłość bardziej niż na dawaniu, polega na rozumieniu" "Prawdziwa miłość otwiera ramiona, a zamyka oczy" "Czystość musi być podporą naszych wysiłków" "Dusza zjednoczona z Chrystusem żyje Jego życiem przez oddanie się Ukrzyżowanemu, przez przejście z Nim całej drogi krzyżowej" "Kiedy nie mamy miłości Boga, czujemy się naprawdę ubodzy i jesteśmy jak drzewo bez kwiatów i owoców. W duszy zjednoczonej z Bogiem zawsze panuje wiosna" "Niech twoim punktem oparcia będzie Bóg i tylko Bóg" "Opatrzność wschodzi każdego ranka wcześniej niż słońce" "Bóg nie zwykł odmawiać dobrego daru tym, ktorzy Go o to proszą" "Miłość i pokora to dwa skrzydla konieczne do lotu w krainę życia wiecznego" "Wszystkie inne nauki są szkodliwe dla tego, kto nie zna nauki dobroci" "Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi" "Jeśli chcesz dojść do świętego skupienia, musisz tam dążyć, nie nabywając, lecz wyzbywając się" "Milczenia nigdy nie będziesz żałował; nadmierną mowę niejednokrotnie" "Ten, który nakłada na nas krzyż umie ten ciężar uczynić lekkim i słodkim" "U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości" "Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić" "Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy" "Jezusa znajdziesz tylko na drodze krzyża" "Bóg jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko chodzeniem w prawdzie" "Oddanie się Bogu w pełni jest sposobem, by przyjąc Boga samego" "Chrystus pragnie być twoim Pokarmem" "Naszym powołaniem i misją  jest dzielenie się z innymi, bez ograniczeń, miłością, którą Bóg szczodrze nas obdarzył, bez żadnej naszej zasługi" "Pogrzeb swoje życie, aby inni mogli żyć" "Doświadczenie przez pokusy jest Bożą łaską i znakiem Jego miłości" "Musimy być gotowi zaprzedać samych siebie dla wyzwolenia naszych braci z ich nędzy" Niech ten święty ogień miłości Bożej coraz goręcej i jaśniej w twoim sercu płonie, aby żadne trudności, ani czekanie, ani nic na świecie nie ostudziło twojego serca" "Gdy tak trudno i prawie niepodobna nieść pomoc i przynieść ulgę cierpiącym, zostaje tylko błagać Boga dla nich o ten pokój duszy poddanej Bogu i z Nim pojednanej" "Życie jest pełne ofiar, to prawda, ale jakież to szczęscie!" "Prawda trafia z nieba prosto do cnotliwych ludzi" "Trzymajmy się tylko łaski Boga i Jego miłosierdzia, i niczego poza tym" "Szczególną cechą Bożego światła oraz znakiem prawdziwej łaski jest wywyższenie i wynoszenie w naszej duszy Syna Bożego i Jego prawa" "Bądź dla innych chlebem tak jak Pan jest dla ciebie każdego dnia" "Jedynie Bóg powinien być droższy nad samo życie" "By żyć dla innych musisz umrzeć dla siebie" "Szukajcie spokoju w wypełnianiu woli Bożej i w pracy nad swoją doskonałością" "Chrystus jest blaskiem Boskiego słońca, które nie zna zachodu" "Prawdziwa miłość zawsze milczy; wyrazem prawdy są czyny, nie słowa" "Bóg patrzy na nas przez sprawiedliwość Chrystusa" "Wiara, jeśli ma być żywa, musi być wpisana w czyny miłości" "Krzyż jest łaską i jest wyróżnieniem móc nieść go za Panem" "U innych żywych stworzeń nieznajomość siebie jest naturą; u czowieka jest występkiem" "Nie chcę mieć nic wspólnego z miłością, która byłaby miłością dla Boga lub w Bogu. Jest to miłość której Czysta miłość nie może znieść; albowiem Czystą miłością jest sam Bóg" "Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji" "Miłość trzyma nas przybitych do krzyża" "Niech w całym twoim życiu odbija się ubóstwo Jezusa, Jego pokora, wzgarda dla swiata, miłość Boga i bliźniego" "Czasem jedno dobre słowo, szepnięte w swoim czasie, jest niezwykle pożyteczne. A więc nie zaniedbujmy go nigdy wypowiedzieć przy nadarzającej się sposobności" "Bóg jest Ojcem i dlatego tak każe się nazywać. Czegóż mamy się obawiać mając takiego Ojca, bez którego woli i jeden włos z głowy nam nie spadnie? Dziwić się wypada, że będąc dziećmi takiego Ojca, możemy o co innego się troszczyć jak tylko o to, abyśmy Go doskonale kochali i wiernie Mu służyli" "Święte pragnienia są jakby skrzydła, które unoszą duszę do nieba" "Miłość jest źródłem bojaźni i mądrości Bożej" "Nie proszę Cię Panie Jezu, o obdarzenie mnie jakąś miłością idealną, ale proszę o miłość podobną do Twojej, która polega na ofierze, na wyniszczeniu siebie, na zapomnieniu zupełnym o sobie, nie szukaniu nigdy i w niczym siebie samego, nie mając siebie na względzie. Wszak Ty sam, o Panie, zalecasz, aby się wyrzec siebie samego. Ja pragnę się wyrzec siebie dla drugich, pragnę zupełnie nie należeć do siebie, poswięcić się zupełnie dla dobra drugich, choćby mnie to najwięcej kosztowało" "Skoro porzucilismy świat, nic innego nie mamy czynić, tylko spełniać wolę Pana i Jemu samemu się podobać" "Nie powracaj do wymiotów własnej woli" "Cierpliwe znoszenie krzyży prowadzi do świętości i napełnia duszę trwałym pokojem" "Bez korzenia miłości drzewo duszy nie wyda owocu, lecz uschnie" "Panie, naucz mnie pełnić wolę Twoją. Powiedz mi, co chcesz, gotowy jestem na wszystko" "Bądź dla innych chlebem, jak Pan jest dla ciebie każdego dnia" "Bóg jest miłością i tylko miłością" "Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem" "Daj mi, Boże, wielką wiarę, niezłomną nadzieję i żarliwe miłosierdzie. Niech Cię miluję, nienawidząc przy tym siebie" "Ubóstwo uczy mądrości" "Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie. Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie. Niech prześladuję siebie, a naśladuję Ciebie. Niech będę ubogi z miłości do Ciebie" "Kto jest napełniony miłością, jest napełniony Bogiem" "Jak bardzo trzeba być mądrym, żeby być zawsze dobrym" "Kto modli się mało, otrzymuje mało; kto modli się dużo, otrzymuje dużo; kto modli się bardzo dużo, staje się pomazańcem Boga" "Być prawdziwie chrześcijaninem, to znaczy prawdziwie przyjąć Chrystusa i stać się Chrystusem dla drugiego" "Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i ascezę" "Niech wam bardziej zależy na tym, by was kochano, niż by się was bano. Miłość sprawia, że rzeczy cierpkie stają się słodkie, a uciążliwe - lekkie; strach zaś zamienia rzeczy łatwe w trudne do zniesienia" "Mój Boże, obym tylko doszedł do Ciebie. Jestem gotów iść przez wodę, przez ogień, nawet przez samo piekło, jeśli zechcesz... Ale żebym Ciebie znalazł!" "Słodko jest słyszeć o Jezusie, ale słodszym jest słyszeć samego Jezusa... Słodko jest mysleć o Jezusie, ale słodszym jest posiadać Go... Słodko jest słuchać Jezusa, ale słodszym jest pełnić Jego wolę..." "Nie prosząc o nic, przyjmujcie z wdzięcznością to wszystko, czego Bóg zapragnie" "Serce proste i duch pokorny - Bóg będzie ich strzegł' "Zanim powiecie słowo przeciw bliźniemu, chciałbym, żebyście polożyli palec na płomieniu" "Najważniejsze to przyjąć z miłością wszystko, co Jemu sie podoba, z całkowitym poddaniem się woli Bożej; zawsze i we wszystkim" "W jedności ujawni się obecność Ducha Świętego w duszach waszych" "W modlitwie lepiej mieć serce bez słów, niż słowa bez serca" "Niesłusznie jest myśleć, że nie ma modlitwy, jeśli się nie ma czasu i możliwości odosobnienia" "Miłość jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba" "Gałęzie wydają owoce tak długo, jak pozostają połączone z drzewem, nie poza nim" "Nie ożywi miłości w sercach innych ten, kto wpierw nie da jej z siebie" "Ten, kto wierzy, pozostaje wierny sobie zarówno w strapieniu, jak i w rozpaczy" "Człowiek cieszy się prawdziwym pokojem i radością kiedy ciało poddane jest duchowi, a duch Bogu" "Miłość do Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzą w nas i radość, i cierpienie" "Ciernie, które nas uwierają w życiu, staną się kwiatami wieczności" "Nawet dolina łez może stać się źródłem" "My, co idziemy drogą miłości, nie powinniśmy nigdy niczym się martwić" "Boże, spraw, by Twa łaska jaśniała we mnie, aby moje doświadczenia - nawet jeśli są bolesne - mogły służyć innym" "Kochaj, kochaj aż do bólu i jeśli cię to boli tym lepiej dla ciebie" "Boże, pomóż mi wybierać to, co Ty wybierasz, ponieważ Ty to wybierasz" "Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim" "Błogosławiony ten, który żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia" "To co możemy uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie naszemu życiu" "W Słowie Bożym wszystko jest miłością" "Zacznijmy od refleksji; Następnie: módlmy się! Później przejdźmy do czynów, żeby ostatecznie odnaleźć swoją chwałę w Bogu" "Trzy filary chrześcijaństwa to: studiowanie Słowa Bożego, modlitwa i dzieła miłosierdzia" "Nie módlmy sie tylko słowami, lecz tym, co nosimy w sercu: czujnością swego ducha, czystą miłością i prostym ujednoliconym pragnieniem" "Pamięć złego zaślepia umysł modlącego się i zaciemnia jego modlitwę" "Nasze pragnienia zawsze się modlą, choćby wargi milczały" "Bóg dałby nas coś więcej, gdyby miał coś więcej niż samego siebie" "Pokora jest prawdziwym poznaniem człowieka" "Tylko ten, kto związał się z miłością Chrystusa, jest naprawdę wolny" "Umiłowanie nieba jest jedyną drogą do nieba" "Zapatrywaj się na Jezusa wzgardzonego i ubogiego" "Bóg, aby kochać duszę, nie patrzy na jej wielkość, ale na jej pokorę" "Boże, pomóż mi odnaleźć radość w pełnieniu Twojej woli, nawet jeśli prowadzi mnie ona tam, dokąd nie chce iść" "Człowiek jest szczęsliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać" "Boże,  ześlij mi Ducha Jezusa, największą z Twoich Obietnic" "Prawdziwa miłość polega na tym, że znosi wszystkie wady bliźniego, nie dziwi się jego słabościom i pokazuje się, że jest się zbudowanym jego najmniejszymi cnotami" "Dusza, ktora jednoczy się z Bogiem, przemawia zawsze jednym i tym samym glosem: głosem miłości! U podstaw wszystkich jej modlitw jest tylko jedna prośba: prośba o miłość!" "Każda praca miłości, nieważne jak bardzo mała, stawia osobę twarzą w twarz z Bogiem" "Gdzie jest źródło naszej radości? Jest nim pokój i serce przepełnione niewyczerpalną dobrocią" "Kiedy bardzo cierpię, kiedy spotyka mnie coś ciężkiego, przykrego, to zamiast przybierać smutny wyraz twarzy, odpowiadam na to z uśmiechem. Z początku nie zawsze to mi się udawało; obecnie weszło mi to w zwyczaj i jestem szczęśliwy, że go sobie przyswoiłe"' "W każdej sytuacji pokój serca, pogodna radość" "Panie wszechświata, nie pragnę wcale Twych nagród, ani Twego raju. Pragnę tylko Ciebie" "Kochajmy Jezusa Chrystusa, dążmy zawsze do zjednoczenia z Nim; wtedy wydawać się nam bedzie łatwe to, co jest trudne" "Dobroć zwycięża wszystko, sama pozostając niezwyciężona" "Milczenie jest pokojem duszy" "U stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości" "Miłość karze przebaczając" "Pokładanie nadziei w Bogu oznacza dążenie do Niego z dobrymi uczynkami" "Nie opieraj się na własnych siłach, ale zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu" "Staraj się ufać Bogu; Jemu się oddawaj, wszystkie swoje troski złóż na Niego i zachowaj pokój" "Szkoda, jaką szatan wyrządzić może, będzie nieznaczna, albo i żadna, jeśli tylko dusza ma pokorę" "Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój" "Kto jest napełniony miłością, jest napełniony Bogiem" "Boże, spraw, abym żył pożytecznie i pokornie wędrował w promieniach Twej łaski przez wszystkie dni mego życia" "Czuwajmy, aby nie skamieniały nam serca, aby miłość rodziła błogosławione owoce czynów w codziennym życiu" "Można przejść przez życie jak kwiat, można przefrunąć jak ptak, ale kwiat nie zawsze wyda owoc, a śpiew ptaka umilknie. I co pozostanie po tobie, Bracie Najmilszy? Zastanów się dziś, póki jeszcze czas" "Jeden dobry czyn znaczy więcej niż tysiąc głów pochylonych na modlitwie" "Nawet skromna pomoc jest lepsza od wielkiego współczucia" "Kiedy ktoś spełnia dobry uczynek, którego nie musiał robić, Bóg spogląda w dół, uśmiecha się i mówi: "Dla tej jednej chwili warto było stworzyć świat"" "Krzyż niech będzie zawsze z nami, w całym naszym życiu, abyśmy potem mogli zażywać chwały w niebie z naszą Ukrzyżowaną Miłością" "Jezu szukasz różnych sposobów, aby mnie przyciągnąć do siebie. Mój Mistrzu, uległy Twoim boskim zachętom. Cały się Tobie oddaję na zawsze" "Oto nasza miłość - Jezus, oto nasze życie - Jezus, oto nasze wszystko - Jezus. Bądźmy towarzyszami Jezusa na wszystkich Jego drogach" "Miłosierdzie to imię Boga" "Jeśli miłość jest prawdziwa, to nie my kochamy nieszczęśliwego, to kocha go Bóg ukryty w nas" "Pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem" "Serce biednych, domy wdów i usta dzieci są nieprzemijającymi spichlerzami tego świata" "Nie kochasz ubóstwa, jeśli nie kochasz tego, co ono z sobą niesie" "Miłość jest aktem wiary; kto posiada małą wiarę, nie potrafi także kochać" "Nie wiem, jakie będzie twoje przeznaczenie, ale wiem jedno: tylko wśród tych będziesz szczęśliwy, którzy dążyli do tego, by służyć i odkryli, jak to robić" "Pokora i miłość to dwie najważniejsze struny: jedna - najniższa, druga - najwyższa; wszystkie pozostałe zależą od nich" "Wiara otwiera drzwi do zrozumienia; brak wiary je zamyka" "Lwa można poskromić i uczynić posłusznym, ale twój własny gniew czyni cię dzikszym od lwa" "Dusza nie czerpie żadnego dobrodziejstwa poza czasem, w którym jest zwrócona ku Bogu" "Kościół wymaga od nas naprawdę tylko jednego: miłuj! Uległość Kościołowi to uległość miłości" "Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się samotność" "Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora" "Cierpliwość jest towarzyszką mądrości" "Czynić dobrze bez pomocy Bożej jest rzeczą tak samo niemożliwą, jak sprawić, by słońce świeciło w nocy" "Jeśli pokarmu szukasz On chlebem" "Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie" "Światło, miłość, moc - wszystko to znajdziesz w modlitwie" "Można polegać na Bogu, ponieważ On się nigdy nie zmienia" "Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje" "Najskuteczniejszy sposób chwały Boskiej jest cierpieć dla niej" "Byliśmy odkupieni Krwią, czy możemy się zbawić, nie cierpiąc?" "Gdy Pan Jezus daje krzyżyk, trzeba przyjąć i podziękować za to, bo to wszystko jest z miłości Pana Jezusa dla duszy" "Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy" "Krzyż jest światłem, które oświeca umysł; szczęśliwy, kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania" "Jeżeliby cię zawołano do biedaka idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu, gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa" "Miej spokój ducha z uwagą pełną miłości dla Boga; a kiedy będzie konieczne, abyś mówił, mów z tym samym spokojem i opanowaniem" "Modlitwa ożywia wiarę, a wiara miłość" "Nie przywiązuj się do żadnej rzeczy ziemskiej, boś stworzony do wieczności" "Trzeba dać wszystko, aby otrzymać wszystko" "Ponosimy odpowiedzialność za swoje błędy, ale nie nam należy się chwała za nasze dobre uczynki" "Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy" "Prawdziwie wielki jest ten, kto posiada wielką miłość" "Wielka to mądrość nie być porywczym w działaniu i nie obstawać uparcie przy własnym zdaniu" "Bądź wolny od szukania siebie" "Bliźni został nam dany, abyśmy mu okazali miłość, jaką żywimy wobec Boga" "Cierpliwość jest rdzeniem miłości; nie istnieje miłość bez cierpliwości, ani cierpliwość bez miłości" "Świat składa się z samych okazji do miłości" "Nieskończoność i wieczność stanowią największą i jedyną pewność" "Gdzie ktoś szuka siebie samego, tam ustaje miłość" "Jeśli człowiek nie znajdzie czegoś, za co warto oddać życie, to nie wart jest tego życia" "Wszystkie słowa Jezusa powinny wypełniać was na tyle, żeby w was, wraz z wami, przez was stawały się ciałem i krwią" "Wiedza o łasce, o nieskończonej cierpliwości Ojca, który z miłością oczekuje powrotu syna marnotrawnego, jest najpewniejszą drogą prowadzacą z ciemności do światła" "Jeśli nie chcesz utracić Bożej miłości, nie dopuść, aby twój brat poszedł spać zagniewany" "Na świecie jest tak wielu ludzi głodujących, że Bóg może dotrzeć do nich jedynie w postaci chleba" "Kto ku wielkiemu zmierza, na małe się nie ogląda" "Musisz sam zniknąć i ukazać Jezusa" "Tylko ten, kto przechodzi przez chłód bólu, dociera do pożaru miłości" "Świat zawstydza zawsze to, co powinien chwalić, a chwali to, co powinien zawstydzać" "Sprawiedliwość jednej godziny jest więcej warta niż modlitwa całego roku" "To co kochamy, mówi nam, jacy jesteśmy" "Milczenie należy do istoty świętości. W milczeniu i nadziei kształtuje się siła najbardziej świętych" "Prawdziwą liturgią chrześcijanina jest miłość" "Modlitwa przechodzi nie przez rozum, lecz przez serce" "Nie ma większej ozdoby dla duszy ludzkiej niż cnota czystości" "Ubóstwo nie jest tylko wyrzeczeniem. Ubóstwo jest radością, jest miłością" "Naszym życiem powinniśmy świat w niebo zmieniać" "Trzeba ofiary krwi, aby zwyciężyła prawda" "Cenniejsza jest w oczach Pana odrobina czystej miłości niż wszystkie inne dzieła razem wzięte" "Ubóstwo polega nie tylko na wyzbyciu się rzeczy przyjemnych, ale także tych nieodzownych" "Cierpienie wspólnie przeżywane i dźwigane jest radością" "Nie ma równej radości od tej, którą posiada człowiek ubogi duchem" "Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość" "Szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli się ją dzieli" "Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat" "Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym" "Nie ludzie powinni rządzić cnotą, ale cnota ludźmi" "Na ziemi jest pole walki, w niebie czeka nas laur zwycięstwa" "Wszystko, o co zabiegamy i o co się kłócimy, jest marnością. Zabiegać powinniśmy jedynie o miłość" "Życie jest krótkie, ale miłość wieczna" "Życie jak woda w morzu: robi się słodka, kiedy się wznosi do nieba" "Przeciwności przypominają człowiekowi, że obecne życie jest wygnaniem i nie powinien pokładać w nim całej nadziei" "Jeżeli nie ma miłości bliźniego, to nawet ekstazy nic nie pomogą" "Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa" "Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych" "Największe cuda powstają w największej ciszy" "Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miłości" "Nawet bardzo rozumny język musi być językiem serca. Nawet potężna wola musi być wolą serca" "Kto jest doskonały w miłości, ten jest doskonały w życiu duchowym" "Każdy akt miłości zasługuje na życie wieczne" 'Lenistwo i tchórzostwo to najwięksi nieprzyjaciele życia duchowego" "Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu" "Ci, których świat nie był wart, zostali zamęczeni" "Dzięki pobożnej modlitwie, choćby nie było jej dużo, człowiek zdobywa Królestwo Niebieskie" "Gdy ktoś spodziewa się wiecznego szczęścia, wobec takiej nadziei nic nie wydaje mu się trudne" "Płaćmy złotem modlitwy za kamienie nienawiści" "Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia" "Grzeczność jest siostrą miłości" "Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju" "Nadzieja pociesza nas w życiu pośród trudów i krzyży, uniemożliwiając zniechęcenie" "Między wami ile widzę wzajemną miłość, raduje się serce moje" "Mężnie zwyciężaj to wszystko, co by cię od miłości najsłodszego Boga odciągało" "Powinniśmy dawać tak samo jak przyjmujemy: radośnie, szybko i bez wahania" "Tylko Bóg, Ojciec i Pan Jezus Chrystus są jedynymi dobrami, które całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił należy miłować" "Kto nie chce cierpieć z Chrystusem, nie może się z nim radować w niebie" "Siecią Słowa Bożego wyciągajcie ludzi z świata pełnego burz, gdzie ludzie nawzajem się zjadają, tak jak ryby silniejsze pożerają słabsze" "Najwięcej uroku ma dla nas ta przyjaźń, która odwzajemnia się uczuciem świętym i czystym" "Słowo Boże jest pochodnią. pochodnię zapalają Ojciec, Syn i Duch Święty" "Zawsze odwaga! Bez niej nie ma cnoty" "Radosne serce pochodzi z serca płonącego miłością" "Tam, gdzie jaśnieje najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne jest światło z nieba" "Aby być chrześcijaninem, trzeba mieć wielkie serce: wielkie serce, które kocha wszystkich ludzi bez różnicy, bo wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi" "Dobrodziejstwo nie polega na tym, co się robi, albo co się daje, ale na intencji tego, ktróry robi lub daje" "Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć" "Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie" "Przebaczenie dokonuje dziwnych rzeczy: ogrzewa serce i ochładza ranę" "Każdy akt dobroci - nawet mały, odnawia w świecie piękno stworzenia" "Wolność jest kluczem do prawdy" "Refleksja i kontemplacja dobroci prowadzą do świętości" "Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje się tchórzem grzechu" "Bądź wdzięczny za dar najmniejszy, a większego godnym sie staniesz" "Musimy błądzącemu bratu pokazać, że nasza religia to miłość bliźniego, braterstwo, a jej symbolem - serce" "Daje się po to, aby móc żyć, gdyż zatrzymać dla siebie oznacza zginąć" "Bądź cierpliwym i dzielnym czlowiekiem. Przyjdzie dla ciebie pocieszenie w swoim czasie" "Im więcej daje się Bogu, tym więcej się od Niego otrzymuje" "Nie ma radości, której nie dzielisz" "Musimy być nieodwołalną, bezgraniczną i bezwarunkową własnoscią Boga" "Musisz być cały dla Boga i cały dla wszystkich" "Pana kochamy najbardziej wtedy, gdy stale trwamy w obawie, że Go dość nie kochamy" "Cisza jest istotą modlitwy" "Biada tym, którzy używają słów Pana by zamknąć usta innym" "Jego nauka Prawdą, Jego wzór świętością, Jego Miłość szczęściem i zadowoleniem serca" "Miłość ku Panu ubogaca, wpatrywanie się w Niego odświeża, pamięć o Nim słodko oświeca" "Ubóstwo jest naszym skarbem" "Musimy być: Światłem miłości, Prawdą pokory, Życiem świętości" "Dając otrzymujemy, a przebaczając zyskujemy Boga przebaczenie" "W niebie Pan każdą łzę w perłę zamieni" "Nadmiar miłowania nie zaszkodzi" "Chętnie wyrzekajmy się rozkoszy i radości wewnętrznych" "Myślmy o wieczności, a nie o chwilach marnych, krótkich i ulotnych" "Miłowanie nie znosi zwlekania" "Mądry człowiek szuka nie szczęścia, lecz dobra" "Nawet drobne czyny są wielkie i wspaniałe, kiedy są spełniane z czystym i gorącym pragnieniem podobania się Bogu" "Nie troszczcie się o to, co macie, ale o to, jacy jestescie" "Moje zmartwienia nie mogą wyjść poza ten dzień. O jutrze pomyśli Bóg" "Dla człowieka religijnego praca jest również modlitwą i służbą Bożą" "Czarodziejskim kluczem do bram mądrości nie jest refleksja, lecz modlitwa" "Dobroć to jedyna inwestycja, na której nie sposób stracić" "Trzeba istnieć dla bliźnich, aby móc istnieć dla samego siebie" "Moim pierwszym i ostatnim słowem jest dobroć; z niej rodzi się sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój" "Szczęście opiera się na prawdzie" "Ludzie radośni są silni w miłości" "Rozdawajcie bez ustanku Jezusa, poprzez łączącą was z Nim miłość, waszym bliźnim. Ale nie słowami, lecz przykładem, poprzez promieniowanie Jego świętością i szerzenie woni Jego miłości wszędzie tam, dokąd idziecie" "Aby ten świat szedł drogą chrześcijańską - jedyną, którą warto iść - winniśmy żyć w przyjaźni z ludźmi, która wyrasta z uprzedniej przyjaźni z Bogiem" "Nasz cel to spełnianie woli Bożej. Inne cele to marnowanie czasu" "Idźmy razem w poczuciu miłości i obowiązku względem siebie. Nie zawracajmy z drogi wiodącej ku Światłu" "Z Chrystusem przybij się do krzyża" "Jednym z zysków dobrych czynów jest wznoszenie duszy i zachęcanie jej do spełniania jeszcze lepszych" "O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość" "Miękkie słowa zmiękczą serce; twarde słowa wzbudzą gniew" "O wiele ważniejsze jest być dobrym, niż mądrym" "O bliźnim trzeba mówić dobrze, albo milczeć" "Co pochodzi z serca, do serca trafi" "Jeśli nie możesz jeszcze robić wielkich rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób" "Tylko ten ma serce, kto ma je dla innych" "Prawdziwie, ze wszystkiego co widziałem, najcenniejszy jest człowiek" "To wszystko, co zostało uczynione w jakiś sposób, by być widzianym przez ludzi, jest stracone" "Jak wielka jest Dusza zdobna w drogocenną łaskę. Zawiera ona w sobie Boży splendor i nieskończone promieniowanie piękna" "Chrystus jest światłością świata. Kto na Niego patrzy, widzi, jak rozjaśniają się ścieżki jego życia" "Jeśli człowiek nie znajdzie czegoś, za co warto oddać życie, to nie jest go wart..." "Człowiek nie jest spełniony bez miłości i nie doświadczy prawdy, bedąc daleko od Boga" "Darami Ducha Świętego jest największa prostota, czystość i miłość" "Dopóki żyję głosić będę chwałę prze całe me życie i nie będę umarłym pośród żywych" "Być niewolnikiem Chrystusa to być królem" "Kto pracuje z miłością, dla tego trud będzie lekki" "Bóg daje odwagę proporcjonalnie do cierpień. Jeżeli cierpienia wzrosną, On pomnoży w tym czasie odwagę" "Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym" "Miłość ma imię Jezus" "Przeklęci, którzy miłują ciemności" "Cierpienie jest największą radością, którą daje ci Pan" "Modlić się to znaczy kochać" "Niech ujawni się w tobie moc miłości Ojca do Syna w Duchu Świętym" "Radość to modlitwa; radość to siła; radość to miłość, to sieć miłości, w którą można łowić dusze. Ten daje najwięcej, kto daje z radością" "Chrystus został nosicielem ciała, byś ty został nosicielem Ducha" "Ideał ma na imię Miłość" "Bóg pozostawia ciemność, by nie razić światłem" "Żyj w nieustannej komunii miłości z Bogiem" "Każdy zasługuje, by ucałować mu nogi" "Modlitwa powinna być nieustanna i przy każdej sposobności" "Wszystkie nasze nadzieje zostaną spełnione. Pan dokona dla nas cudów, które nieskończenie przewyższą nasze pragnienia" "Wszelką miłość do Boga odnoś i w miłości Bożej poświęcaj się" "Pycha jest źródłem wszystkich grzechów, a pokora źrodłem wszystkich cnót" "Miłość to wszystko, czego potrzeba, aby ten świat uczynić lepszym" "Wielce należy kochać miłość Tego, który nas wielce umiłował" "Miłowanie jest najwyższym sensem istnienia" "Nie ma większej radości, niż ta, która wynika z cierpienia z miłości do Ciebie" "Bóg jest miłosierny i wspaniałomyślny ponad wszystkie pojęcia i nagradza przeobficie już samą decyzję oddania się Jemu" "Bez miłości niczym są wszystkie dzieła, nawet te najwspanialsze, jak wskrzeszanie umarłych i nawracanie narodu" "W całym Wszechświecie nie ma poza Bogiem nic nad uświęconą duszę" "Mamy nie tylko służyć ludziom i Bogu. Ale jeszcze tę służbę całym sercem pokochać i zawsze z duszy uwazać za lepszą czastkę" "Dbaj o Bożą Łaskę, dla zdobycia której zdepcz i potęp cały świat" "Niebo jest naszą ojczyzną, ponieważ jest domem Ojca" "Nad miłowanie nie ma nic słodszego, nic mocniejszego, nic rozleglejszego, nic przyjemniejszego, nic pełniejszego, nic lepszego w niebie i na ziemi" "Cisza jest tym dla ducha, czym sen dla ciała" "Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, który sam Bóg na nas nakłada, zawsze jest skuteczniejszy niż umartwienia według naszego własnego wyboru. Droga Zbawiciela była od początku drogą krzyżową" "Boski Zbawiciel przez swoją łaskę uczynił łatwym i dostępnym dla naszych sił wszystko to, co służy do naszego uświęcenia i zbawienia dusz" "Wszystko co nie jest miłowaniem jest śmiercią" "Moim pierwszym słowem jest dobroć; drugim dobroć; trzecim dobroć; z niej rodzi się sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój" "Modlitwa jest azylem każdej troski" "Cisza to wielki żywioł, w którym rodzą się wielkie rzeczy" "Nie wykraczaj przeciwko miłosierdziu" "W niebie będziemy mogli się miłować miłością o wiele większą niż za życia" "Skoro Pan Jezus jest chlebem i my bądźmy chlebem" "Całym naszym bogactwem jest modlitwa. Kto się modli, wszystko otrzymuje. Dzień, w którym nie odprawiamy medytacji, jest dniem straconym" "Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: miłości" "Im modlitwa więcej jest męcząca, oschła, trudna, pełna pokus, tym jest lepsza" "Im więcej naśladuję Chrystusa tym głębiej poznaję Boga" "Miłość wyrównuje przepaść, jaka jest między wielkością Pana, a nicością moją" "Zewnętrzne rzeczy nie mają znaczenia dla miłości czystej, ona przenika wszystko" "Tylko miłość ma wartość, miłość jest wielkością, nic się równać nie może w porównaniu z jednym aktem czystej miłości" "Duszom pysznym Pan nie udziela Swych łask, a i nawet udzielone odbiera" "Milczeć, kiedy powinno się mówić jest niedoskonałością, a nawet i nieraz grzechem" "Działaj czynem, słowem i sercem" "O, jak wielką ma siłę dusza pełna ufności" "Nie ma nic lepszego dla duszy, jak upokorzenia. We wzgardzie jest tajemnica szczęścia" "Każde słowo będzie ważone w dzień sądu" "Nie upominaj się nigdy o swoje prawa" "Nie sądź nigdy nikogo, dla innych miej oko pobłażliwe, a dla siebie surowe" "Nic bardziej nie przyciąga  człowieka niż miłość i dobroć" "Kto sieje miłość, ten zbiera radość" "To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości" "Tylko miłość jest siłą, która może złagodzić ból świata" "Nie znalazłem chwili, w której mógłbym powiedzieć: teraz bedę pracować dla siebie, bo oddaję innym wszystko co posiadam" "Czuję, że im bardziej ogień miłości rozpali moje serce, tym bardziej mówić będę: Pociągnij mnie..." "Prawdziwą radość można sobie tu przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu" "Mamy tylko krótką chwilę życia, aby ją móc oddać Panu Bogu" "Mów tylko jedną, małą i prostą prawdę, jak rozpocząć życie trzymając za rękę Pana" "Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoją dobrocią" "Strumienie łaski Pana zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Pana odwraca się od nich do dusz pokornych" "Milsze Bogu są z woli Bożej udręki, cierpienia, prześladowania i różnego rodzaju przeciwności, aniżeli z woli własnej powodzenia, pochwały i uznania" "Nie zagości smutek w sercu kochającym wolę Boga" "Wszelkie zbliżenie się do Boga jest nam dane przez Jezusa, w Nim i przez Niego" "Prawdziwa wolność ma charakter duchowy i polega na otwarciu serca" "Bóg jest milością i miłosierdziem samym" "Pierwszym stopniem pokory jest posłuszeństwo" "Nie szczędź Bogu ani kosztów, ani trudów" "Cierpliwość w przeciwności daje moc duszy" "Ci, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia" "Czy nie dlatego jest wokół nas tylu głodnych, żyjących w niedostatku i nędzy, że modlitwa nie wysubtelniła naszej wrażliwości na głodne usta i oczy?" "Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość" "Człowiek stworzomy do miłości nie może bez niej żyć, gdyż albo kocha Boga, albo kocha siebie i świat" "Posłuszeństwo podnosi zasługę wszelkiego działania" "Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy" "Nie ma innego drzewa jak to drzewo krzyża, do rozpalenia w duszy ognia miłości" "Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim" "Nie tyle to, co wycierpiał Jezus, ile miłość, którą okazał nam w cierpieniu, zobowiązuje nas, a nawet przymusza nas do kochania Go" "Łagodność w mowie, działaniu i ostrzeganiu zyskuje wszystko i wszystkich" "Próby dla tych, których Bóg kocha nie są karami, lecz łaską" "Gdzie miłość przewodniczy, tam dzieje sie dobro" "W radościach i przeciwnościach, ze swoim lękiem i prawdą uciekaj się zawsze do Boga, a nie zostaniesz oszukany, ani złapany w nicości" "Wszystko, czego Bóg wymaga od swych czcicieli zawiera się w jednym słowie: miłość" "Osiągamy Mądrość wówczas, kiedy wierzymy w Niewidzialnego nawet nie rozumiejąc. Bóg jest Niewidzialny i dlatego trzeba weń wierzyć, chociaż w pewien sposób może Go dostrzec czyste serce" "Przebaczać, wciąż przebaczać - oto szczyt miłości" "Dziel wszystko z Chrystusem: ducha, ciało i duszę" "Miłowanie w czynie się objawia i prowadzi do czynu" "W trudnościach i pokusach chroń się w wytrwałej modlitwie" "Kto umie miłować, ten potrafi żyć wiecznie" "Daj sługom Twoim tę żarliwość szczerą i prawdziwą, aby umieli podtrzymywać Twą świętą cześć" "Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne" "Szatan jest zazdrosny i próbuje wszystkimi środkami odebrać wiarę, popchnąć duszę do upadku. Niczego się nie bójcie. Kiedy nawet nie czuje się wiary trzeba żyć pokorą i ufnością. Kiedy nie czujemy wiary, a posuwamy się mimo naszych jęków i łez, znosimy dobrze zasłużone męczeństwo, abyśmy tylko byli zawsze zwróceni w stronę Jezusa" "Królestwo Boże to panowanie przez pokorę, służąc na kolanach przy stopach naszych braci" "Dziękuj za strapienia i cierpienia. Bóg lubi próbować, czy słudzy Jego Mu ufają" "Bez wielkich trudów nie można dotrzeć do rzeczy wielkich: dlatego musimy być gotowi na wszystko" "Miej oczy zawsze zwrócone w stronę sprawiedliwości i prawdy" "Panu Bogu podoba się w mojej duszy to, że widzi, jak kocham swoją małość i ubóstwo oraz ślepą nadzieję, jaką pokładam w Jego miłosierdziu. To jest mój skarb" "Bardziej Bóg docenia w tobie pragnienie oschłości i cierpienia z miłości niż wszystkie pociechy, myśli i wizje duchowe, jakie mógłbyś mieć" "Dla Ciebie, o Boże, wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na głos Pański" "Znajdziesz to, czego szukasz, a umknie ci to, co zaniedbujesz" "Kto chce naprawdę coś zrobić używa mało słów" "Kto umrze dla wszystkiego, znajdzie życie we wszystkim" "Godny miłości Chrystusa jesteś wtedy, gdy prawdziwie kochasz" "Być chrześcijaninem - to dawać" "Uświęcać, to napełniać Bogiem" "Pan pomnaża dobro tym, którzy Mu służą" "Wszystko, cokolwiek czynić będziesz, czyń doskonale" "Czegóż odmówi Bóg modlitwie wypowiedzianej w Duchu i prawdzie, skoro sam jej się domagał?" "Jeżeli człowiek nie posiada nadziei, nie znajdzie tego, co kryje się za nią" "Dobroć serca jest bezcennym wsparciem we wszystkim, co człowiek robi" "Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące" "Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, lecz jedynie naszej miłości" "Mądry nie gromadzi, ale żyje dla innych i w ten sposób staje się bogaty; im więcej daje innym, tym bardziej wzrasta jego zasobność" "Jak pieczęć uwierzytelnia list, tak dobre uczynki uwierzytelniają wiarę" "Tych, którzy wyrzekają się świata, a chcą coś jeszcze posiadać atakują i szarpią złe duchy" "Módl się za krzywdzących" "Cokolwiek czynisz, rób to z radością; wtedy pełnisz dobro i to dobrze czynisz. Natomiast jeżeli czynisz dobro ze smutkiem, wówczas staje się ono twoje, ty go nie czynisz, raczej tylko nosisz harfę, a nie śpiewasz" "Oto obrońcy człowieka: skrucha i dobre uczynki" "Mój sekret jest prosty: dawać wszystko i niczego nie trzymać dla siebie" "Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie Krzyż" "Daj Bogu swe serce, by nim kochał" "Bądź światłem Bożej dobroci dla innych" "Czyste serce zawsze wybacza i umie zobaczyć Boga w innych, a zatam ich kochać" "Przyjmujcie przebaczenie, aby dawać przebaczenie" "Bóg ma wszystkiego w nadmiarze, jedynie spotkań  z człowiekiem zawsze Mu będzie za mało" "Jaka modlitwa, taka doskonałość" "Miłowanie jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego" "Chrystus jest dla nas wszystkim" "Twoje życie wewnętrzne powinno być właśnie zaczynaniem, zaczynaniem od nowa" "Modlitwa jest zjednoczeniem Ojca, Syna i Ducha Świętego z całym wnętrzem człowieka" "Człowiek dojrzewa w pokorze serca" "Módlmy się i pracujmy, a Opatrzność Boża, jak nie zapomina o biednych ptaszętach, tak i o nas pamiętać raczy" "Zjednoczenie z Bogiem, czyli świętość, polega na życiu duchem wiary i miłości" "Jak z oziębłości, tak i z przesadnej gorliwości wynikają choroby duszy" "Proś o Ducha Świętego, aby Ów oświecić cię raczył" "Miłość jest sercem świętości" "Miłość Pana jest naszym jedynym męczeństwem" "Błędy człowieka miłującego są więcej warte niż cuda dokonywane bez miłości" "Zlej się z wolą Bożą. Wszystko jej zawdzięczasz" "Usta mówią z bogactwa serca. Jeśli twoje serce pełne będzie miłości, będziesz mówił o miłości" "Jak dobrze jest żyć i umierać na krzyżu" "Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyża, bo gdy jest sprawiedliwy, to cierpiąc zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem cierpienie go poprawia" "Słowa, które nie głoszą światła Pana wzmacniają tylko ciemność" "Bądź dobry i pełen miłosierdzia. Niech każdy człowiek, z którym się spotkasz, odejdzie od ciebie lepszy i szczęśliwszy" "Szczęśliwi, którzy odnajdują się w świętej woli Boga" "Uważajmy każdą chwilę nie na krzyżu za straconą" "Tych, którzy są krzyżem dla ciebie kochaj i szanuj jako narzędzie twojego uświęcenia" "Żadnej u świata nie szukajmy pociechy, ale niech naszą jedyną pociechą będzie cierpienie z Chrystusem w cichości i milczeniu" "W porównaniu z Panem nikt nie wydaje mi się dość dobry i godny, by zająć moje serce i umysł" "Każdy człowiek jest Jezusem w Jego ubogim przebraniu" "Bądźmy wszystkim dla wszystkich poświęcając się bliźnim" "Piękność cnoty ubóstwa jest ukrytą, że nie wszyscy jej dopatrzeć, ani zrozumieć mogą" "Poprzez miłowanie odnajdujemy Boga i zbliżamy się do Niego" "Porzuć wszystko co stworzone" "Krzyż oświeca umysł i daje mu rozeznanie bardziej niż wszystkie księgi świata" "Trwajcie w Jezusie Chrystusie, Mądrości Przedwiecznej, poza którą jest tylko zagubienie, kłamstwo i śmierć" "Krzyż to reguła, to księga życia, to droga jedynie pewna dla dusz, ktore świętości pragną" "Rób tylko to, co się najdoskonalsze wydaje" "Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie" "Przyczyną wszelkich upadków jest ucieczka przed krzyżem" "Ile ktoś miłuje Kosciół Chrystusowy, tyle ma Ducha Świętego" "Prosząc o Mądrość prosimy o wszystkie cnoty, które zawierają się w niej" "Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów Mojego Pana" "Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy" "Nie oglądajcie się na życie, które płynie na zewnątrz, bo życie ducha jest lepsze" "Nie troszczmy się nawet o rzeczy koniecznie potrzebne, ale dowierzajmy dobroci Ojca, który zawsze i wszędzie przygotuje nam to co jest najlepsze dla nas" "Ty Boże jesteś wszystkim czego chcemy, czego się spodziewamy i czego pragniemy" "Przybytkiem miłości jest pokój" "Twoją pociechą niech będzie cierpienie bez żadnej pociechy, w największym opuszczeniu na wzór twego Boskiego Oblubieńca" "Przyjmij z uśmiechem wszystko, co On ci ześle - z uśmiechem też oddaj wszystko, cokolwiek zabierze" "Postępując święcie, zachowuj do końca słowa Chrystusa, bo są duchem i życiem" "Szaleństwem jest prosić Boga o coś innego poza Nim samym. Uwłacza to Jego godności, gdyż On najchętniej daje samego siebie samego" "Wyrzec się świata i samego siebie" "Naucz mnie kochać cierpienie, jak Ty krzyż ukochałeś; naucz tak pragnąć cierpienia, jak Ty krzyża pragnąłeś" "Komu raz choćby Bóg wydał się wielki, ten wszystkie stworzenia będzie uważał za małe, a za nic rzeczy przemijające" "Jak trzeba być wzgardzonym od świata, by poznać tajemnicę Krzyża" "Serce wasze jest domem Bożym" "Wszystko, co robimy - nasza modlitwa, praca, nasze cierpienie - wszystko to jest dla Jezusa. Nasze życie nie ma żadnej innej przyczyny czy motywacji" "Szczęśliwi, którzy z powodu Pana nie szukają już bezpieczeństwa w ludzkich dobrach, albowiem do nich należy życie" "Daj nam za towarzysza Twoją łaskę i kieruj nasze kroki na drogi pokoju, byśmy doszli nimi do ojczyzny wiecznego światła" "Czcigodny Panie Jezu, moja miłości, moje światło i moje życie. Daj bym służył tylko Tobie, znał i kochał tylko Ciebie" "Czystością serca jest chcieć jednego" "O wolo Boża, bądź moim pokarmem, moim światłem, moim powietrzem, moją jedyną radością" "Praca, jałmużna, modlitwy i nawet męczeństwo poza Wolą Bożą niewiele znaczą" "Ubóstwo jest dobrem, które zawiera w sobie wszystkie dobra świata" "Drogą doskonałości jest pokój" "Jak się oddać Bogu, to się oddać na przepadłe!" "Za krzyżem tęsknij i tylko krzyż kochaj na tej ziemi" "Z prawdziwą pokorą i pokojem umysłu znoś wszystko w imieniu Jezusa" "Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga i tak pracuj, jakby wszystko zależało od ciebie" "Przy ciele przesyconym i ociążałym dusza jest bardzo źle przygotowana, aby wzlatywać wysoko" "Módl się za tych, którzy cierpią więcej niż ty" "Jedno, jedyne, małe moje wykroczenie uderza mnie bardziej niż sto prześladowań" "Moc dobrego dzieła leży w wytrwałości" "Oczyść nas prawdą swoją i prostuj kroki nasze, abyśmy chodzili w swiętości serca i czynili to co dobre i przyjemne w oczach Twoich" "Albo cierpieć, albo umrzeć" "Bądźmy niewolnikami Boga i całego świata" "Bliźni zostali nam dani, abyśmy im okazali miłość, jaką żywimy wobec Boga" "Człowiek pokorny jest mieszkaniem ducha. Miłość w nim króluje" "Twarz obmyta łzami jest niewypowiedzianie piękna" "Módlmy się życiem i żyjmy modlitwą" "Im kto bardziej zbliża się do Pana, tym prostszym się staje. Ten którego królestwo nie jest z tego świata, ukazał mi, że prawdziwa mądrość polega na tym, by "chcieć być nieznanym" i "szukać radości we wzgardzie samego siebie"" "Najlepsze nawet sprawy, dokonywane na padole ziemskim, noszą zawsze na sobie znamię ludzkiej słabości" "Mówmy wszystkim: Kochajcie się, a reszty Duch Święty nauczy was" "Przemień się cały w Jego miłosierdzie i bądź żywym Jego odbiciem" "Gdybym posiadał miłość Bożą, wszystko bym posiadał" "Czyste serce potrafi zobaczyć Boga w drugim człowieku" "Niech wszystkie przeciwności będą dla was bodźcem do coraz większej gorliwości i wierności w służbie Pańskiej" "Miłość prawdziwa objawia się nie w uczuciach, ale w cierpieniu, w znoszeniu wiele dla miłości Bożej" "Najpokorniejsi osiągną największą świętość" "Panie Jezu naucz mnie cierpieć z taką cichością, czystością i miłością, jak Ty cierpiałeś przeczysty" "To ci zalecam za główne ćwiczenie i szczególną intencję modłów twoich, abyś nigdy nie pragnął czego innego, tylko tego, czego Bóg chce, abyś wszystko przyjmował od Niego z tym przekonaniem, że to, co na ciebie zsyła jest najlepsze dla twej duszy, choćby ci się pozornie wydawało trudne i bolesne, a nawet szkodliwe" "Trzy słowa muszę mieć przed oczyma: głuchy - niewidomy - niemy. Chcenia i niechcenia niech nie będzie we mnie" "Musimy stać sie pustymi, by Bóg mógł napełnić nas sobą" "Daj Bogu wszystko za wszystko. Tylko dobre uczynki nie przeminą" "Przebaczaj i proś, by tobie przebaczono; usprawiedliwiaj, nie oskarżaj" "Krzyżuj swoje pragnienia" "Pozwól nam wyłącznie i całkowicie do Ciebie należeć i pozbaw nas wszelkich innych pragnień" "Tylko to ma wartość, co wymaga cierpienia" "Bóg zna myśli serca, przenika głębię i przepaści duszy, do których nie dociera własne jej spojrzenie bez szczególnego Jego oświecenia" "Bóg czyni wszystko, aby dusza w darze miłości poddała swoją wolę Jego woli, by mógł ją w ten sposób doprowadzić do błogosławionego zjednoczenia" "Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam z błogosławieństwami w naszych czynach" "Kierujący społecznością wybranych musi być w rękach Bożych, tak jak pióro w ręku pisarza" "Powinniśmy sie modlić za tych, którymi Bóg w swoich sprawiedliwych wyrokach chciał się poslużyć dla wypróbowania naszej cnoty" "Mądrość to dar widzenia rzeczy w prawdziwym świetle" "Proście, aby Bóg usunął wszelki grzech, by zakrólowała prawda, by zostały zniszczone wady, a rozkwitly cnoty i by ziemia nie różniła się już od nieba" "Bóg układa absolutnie wszystko na swoją i naszą korzyść" "Cóż piękniejszego od psalmu? Psalm jest błogosławieństwem ludu, uwielbieniem Boga, chwalbą zgromadzenia, rozradowaniem ogółu, wołaniem świata, głosem Kościoła, melodyjnym wyznaniem wiary" "Bóg nie może nienawidzieć" "Gdy powstają silne burze, nie cofajmy się, ale jeszcze silniej walczmy przeciwko ciału, światu i Szatanowi. Czym bowiem jest cięższa utarczka, tym świetniejszy wieniec i czym jest częstsze prześladowanie kusiciela, tym chwalebniejsza cnota cierpiącego" "Miłuj Jego sprawiedliwość, działaj według Jego słuszności, mów z Jego mądrością, pamiętaj o Jego miłosierdziu, stosuj się do Jego zaleceń i pozostawaj w pokoju z Nim" "Ceń, kochaj i służ biednym" "Nic nie pragnij i niczego nie szukaj, tylko jedynie Woli Bożej" "Radość jest owocem ufającej modlitwy, odblaskiem trwałej adoracji" "Nigdy w niczym nie szukajmy siebie, ale chwały Bożej i dobra bliźniego" "Uwolnijmy nasz umysł od wszystkiego, co nie jest Jezusem" "Dziękuj Bogu za łaskę poznania nędzy swej duszy" "Naucz mnie cierpieć z cichością, czystością i miłością. I pozwól mi, o Jezu umrzeć z boleści, z tęsknoty i z miłości, a potem uczyń ze mną, co Ci sie podoba" "Dusze ludzi rozmodlonych to dusze, w których panuje głęboka cisza" "Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w swiątyni, to nie masz Go prawdziwie" "Jezu, przyjdź do mojego serca, módl się ze mną, módl się we mnie - abym od Ciebie mógł się nauczyć, jak się modlić" "Wybrani przez Boga dają oparcie chwiejącej się ziemi" "Bez szacunku i czci dla wewnętrznych dróg nie ma życia doskonałego" "Panie ulituj się nade mną i gwałtem mnie zmuszaj do tego, com czynić powinien" "Karm ludzi swoim sercem przez miłość, a swoimi rękami przez służbę" "Jak śmierć przenosi ducha daleko od ciała, tak niech Twoja milość przeniesie w Ciebie moje serce, abym przez nierozerwalną więź przylgnął do Ciebie" "Kochaj modlitwę. Modlitwa będzie rozszerzać twoje serce, aż stanie się ono zdolne pomieścić w sobie ten dar Boży, którym jest sam Bóg" "Ciągle czuwaj nad sobą" "Mądrość jest pierwszym środkiem do należytego wypełniania naszych obowiązków" "Wycisz duszę, oczy, język" "Kto nie płonie, nie zapala" "Pocieszaj, nawiedzaj i nawet uprzedzaj troskliwością w pokusach i chorobach duchowych" "Idź w miłości za Chrystusem w Jego ubóstwie, męce, pogardzie jakich On doświadczał" "Mobilizuj obojętnych, pomagaj błądzącym i "podwajaj zapał gorliwych"" "W rzeczywistości istnieje tylko jedna modlitwa, jedyna prawdziwa modlitwa - sam Jezus" "Płaczę, bo wy nie płaczecie. Gdyby chociaż Pan nie był tak dobry! Ale jest tak dobry! Trzeba być barbarzyńcą, żeby tak się zachowywać wobec tak dobrego Ojca!" "Bogu się służy naprawdę wtedy, kiedy się Jemu sluży tak, jak On chce" "Człowiek nie modli się, aby powiedzieć Bogu co Stwórca ma zrobić, ale aby Bóg powiedział co człowiek ma zrobić" "Nie zważaj na siebie, ale jedynie na chwałę Boga, na dobro ogółu. Zbawienie duszy miej tylko na celu i o to tylko zabiegaj, do niczego więcej się nie mieszając" "Oddajmy Mu naszą nicość" "Uczyń moje serce godnym zjednoczenia z Tobą przez wonny powiew Twojej miłości" "Nie można poprawić jednej namiętności za pomocą innej" "Pozostaw wszystko, a znajdziesz wszystko!" "Pokora jest prawdą" "Roztropność kieruje i prowadzi cnoty" "Dopiero w cierpliwości dusza pokazuje, że pozbyła się miłości własnej, a przeoblekła w ogień Boskiej Miłości" "Jeden jedyny płomienny akt cnoty posuwa duszę naprzód dalej niż pięćdziesiąt letnich" "Żadna religia nie jest bardziej szlachetna od służenia bliźniemu w miłości. Jest to najczystsza deklaracja wiary" "Wdziejmy dziś na siebie szatę ubóstwa Męki Chrystusa" "Kochać to dawać. Dawać wszystko, czego zażąda miłość. Dawać prędko, bez żalu, z radością, z pragnieniem, by więcej od nas żądano" "Kiedy się uniżamy i wyniszczamy przed Panem, wtenczas On ściga nas łaskami swoimi, aby nas wywyższyć" "Nie proszę Cię, Panie, o żadne pociechy, wyrzekam się nawet przez cały dzień kosztować Twojej obecności, ale nie pozbawiaj mnie jej wtenczas, kiedy spoczywasz w sercu moim. Wszak to jest jedyna i ciągła prośba, którą do Ciebie zanoszę" "Udział w cierpieniach Chrystusa to najpiękniejszy dar, jaki może otrzymać człowiek i zarazem znak Jego miłości" "Ubóstwo, wzgarda i przykrości są nieskończenie słodsze od bogactwa, honorów i przyjemności" "Moje największe pragnienie to stać się "żertwą miłości"" "Pomóż mi rozsiewać Twoją woń wszędzie, dokądkolwiek się udam. Pozwól mi zwiastować Ciebie bez głoszenia, nie słowami, lecz przykładem" "Cierpienie, przyjęte i znoszone do końca ochotnym sercem ma wartość prawdziwego męczeństwa" "Dla zdobycia dóbr niebieskich musimy ogolocić ręce z dóbr tej ziemi" "Radość jest modlitwą, jest siłą, jest miłością. Radość jest siecią miłości, którą można łowić ludzkie dusze" "Czy może być większa radość niż radość płynąca z cierpienia, z miłości ku Tobie, Panie?" "Każdy z nas musi nieść swoj krzyż, gdyż krzyżem jest życie nasze tu na ziemi i cała wartość naszego życia polega na umiejętnym noszeniu krzyża; w nim tkwi cała nasza pociecha na ziemi i nadzieja wiecznego szczęścia z posiadania Boga" "Daleki od narzekania cieszę się, że Pan Bóg pozwala mi jeszcze cierpieć dla Jego miłości" "Powinniśmy odczuwać radość i wolność, jakie daje ubóstwo, powinniśmy dzielić się radością kochania" "Naszym zadaniem jest milczeć, cierpieć i znosić" "Radować się będziecie, że naśladujecie ubóstwo Pana Jezusa, żyjąc jak ptaki z Opatrzności Bożej. I wtenczas to możecie się nazwać słusznie dziećmi ubogiego Chrystusa" "Świat zwyciężajmy miłością i współczuciem" "Musimy być "znakiem Bożym" prawdziwego ubóstwa Chrystusa. Powinna z nas promieniować radość ubogiego życia, ale nie wolno nam mówić o naszym ubóstwie" "Daj memu sercu gorącą miłość, wielką pokorę i niezachwianą nadzieję, aby moje świadectwo o Jezusie, Synu Twoim było coraz pełniejsze i radośniejsze" "Prośmy Pana, aby dał nam dar poznania tego zła, które jest w nas" "Być szczęsliwym razem z Nim oznacza: Kochać tak, jak On kocha. Pomagać tak, jak On pomaga. Dawać tak, jak On daje. Służyć tak, jak On służy" "Największym cudem jest to, że Bóg może działać przez taką nicość, taką małość, jaką jesteśmy" "Posłuszeństwo jest najwyższą wolnością" "Dzień, w którym zaniedbało się modlitwę wewnętrzną uważa się za stracony" "Nieść miłość - znaczy nieść krzyż" "Wszystko - Wszystkiemu" "Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która wśród oschłości i cierpień poddaje się chętnie temu, co Bóg zsyła, od tej, która uchylając się od tego, spełnia swoje czyny z przyjemnością" "Nie opieraj się na swej wiedzy, czy talencie, lecz wyłącznie na niewidzialnym i nieznanym wsparciu naszego Ojca niebieskiego" "Chrystus przychodzi jako Prawda, którą trzeba głosić, jako Życie, którym trzeba żyć, jako Światło, którego blask musi zostać odbity, jako Miłość, którą trzeba kochać, jako Droga, ktorą należy iść, jako Szczęście, które trzeba szerzyć, jako Pokój, który trzeba zasiewać, jako Ofiara, którą musimy składać z nas samych"Żyj w zażyłości z Chrystusem; twoje serce stanie się równie gorące, twoja wiara równie żywa, duch twój uniesie się w ślad za Jego duchem" "Mądrość jest dla człowieka, człowiek jest dla Mądrości. To nieskończony skarb człowieka" "Składaj siebie w ofierze razem z Chrystusem, aby wraz z Nim być złamanym i oddanym najbiedniejszym z biednych" "Przystępując do spraw świętych nie myśl o pociechach" "Zapatrując się na wielkość Jego, poznamy niskość naszą" "Miłość rodzi się ze zjednoczenia z Chrystusem" "Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, byleby Twoja wola spełniła się we mnie. Nie pragnę nic więcej, o Boże" "Aby upomnienie przyniosło owoc, musi kosztować, a w sercu nie może być nawet cienia emocji" "Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowicznie Twój. Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Boję się tylko, abym nie zachował swojej woli. Weź ją, bo ja wybieram wszystko, czego Ty chcesz!" "Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym wyraźniejsze staje się dotknięcie krzyża, a oczyszczenie głębsze i bardziej delikatne" "Patrząc na pokorę Chrystusa, ujrzymy, jak nam daleko do tego, byśmy byli pokorni" "O Boże, Twoim jestem i wszystko co moje, Twoje jest" "Mając Boga niczego nie potrzebujemy" "Cierpienie to najpewniejsza droga do zjednoczenia się z Bogiem" "Kto żyje w oddaniu Bogu, ten żyje wyłącznie dla Boga" "Musimy być dumni z tego, że jesteśmy ubodzy" "Im więcej i większe uciążliwości - tym lepiej" "Staraj się wypełnić to zalecenie Pana Jezusa, aby się ciągle modlić, a nigdy nie ustawać. Pan dał nam ducha modlitwy, staraj się go utrzymywać i ćwicz się w tej ciągłej wewnętrznej modlitwie, w tym łączeniu się z Panem Jezusem w ciągu dnia wśród zajęć. Pamiętaj, że Cię ten dar Pański do tego zobowiązuje" "Tutaj mnie chłoszcz, tutaj mnie karz, tylko nie odrzucaj mnie od Siebie" "Nie możemy kochać, jeśli się nie modlimy" "Potrzebą mojej miłości jest oddać Ci się bez reszty, z ufnością nieskończoną, bo Ty jesteś moim Ojcem" "Ty, o Panie, zwracasz się z radością i miłością, by podnieść tego, który Cię obraża. I my tak powinniśmy czynić" "Aby w pełni należeć do Boga, musimy zrezygnować ze wszystkiego - dopiero wtedy będziemy kochać prawdziwie" "Bądź bogaty ubóstwem Krzyża" "Nawzajem w sobie czcijmy Boga, którego staliśmy się świątyniami" "Służmy najuboższym, wszyscy bowiem jesteśmy ubodzy" "Dzieła Boże najpiękniej i najlepiej się rozwijają, gdy towarzyszą im trudności, przeciwności, cierpienia i krzyże" "Zapal w nas Panie ogień miłości wiecznej i obdarz nas łaską miłowania Ciebie" "Hojnie dzielmy się miłością i łaską, jakie sami otrzymujemy" "Pokora przynosi duszy pokój, słodycz i uciszenie" "Nie wolno nam zajmować się przyszłością - nie ma potrzeby. Tam jest Bóg" "Nigdy nie opieraj się na własnych siłach, gdyż one są samą słabością. Twoim oparciem jest tylko Bóg" "Nic równocześnie z Bogiem" "Zły duch próbuje zwieść przez fałszywe pocieszenia i rozkosze" "Twoje serce może być pełne miłości tylko wtedy, gdy jest zupełnie czyste, czyste i wolne" "Dobry Ojcze naucz nas dawać bez liczenia kosztów i walczyć bez baczenia na rany" "Chcąc zapewnić sobie szczęście musimy żyć i umrzeć w służbie ubogim" "Trud i krzyż są rozkoszą odkąd działamy dla dusz zbawienia" 
 

 


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=